Now showing items 1-17 of 17

 • Detailní projektování technologického pracoviště ve společnosti MEDIA EFEKT, s.r.o. 

  Dobeš, Jan
  Diplomová práce se zabývá projektováním v podniku MEDIA EFEKT. První část práce popisuje aktuální stav výrobní haly. Dále je práce zaměřena na tři varianty výroby rozvodného tělesa. Druhá část práce objasňuje uspořádání ...
 • Elektrochemická analytická zařízení pro měření s tlustovrstvými senzory 

  Pytlíček, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrochemických analytických zařízení, která jsou navržena pro zjišťování stopových koncentrací látek v roztocích a to za pomocí tlustovrstvých senzorů. Prioritně je zde hledáno ...
 • Genetic Algorithm Optimization of a High-Directivity Microstrip Patch Antenna Having a Rectangular Profile 

  Jayasinghe, J.W.; Anguera, J.; Uduwawala, D. N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  A single high-directivity microstrip patch antenna (MPA) having a rectangular profile, which can substitute a linear array is proposed. It is designed by using genetic algorithms with the advantage of not requiring a feeding ...
 • Matematické modelování spotřeby paliva vozidla 

  Dražka, Jan
  Práce se zabývá modelováním pohybu a spotřeby paliva automobilu s využitím reálných dat. Práce obsahuje jak přípravu vstupních dat do vhodné matematické formy, tak sestavení celkového matematického simulačního modelu. ...
 • Matematické modely poptávky 

  Trzaskaliková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou poptávky s využitím standardních prostředků inženýrské matematiky. Jsou zkoumány matematické modely poptávky a to jak jednofaktorové, tak i vícefaktorové. Elasticita poptávky je aplikována ...
 • Možnosti stanovení ceny IT zboží 

  Kacina, Michal
  Práce obsahuje teoretická východiska pro studium možností stanovení cen informačních produktů. Zdrojové oblasti jsou mikroekonomie, marketing, konkurenční výhoda a ekonomie informačních produktů. Na teoretickém základě ...
 • Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net 

  Pěcha, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory spotřeby, zlepšení ...
 • Optimalizace konstrukce korečkových dopravníků 

  Jonák, Martin
  Tato práce se zabývá studiem metod vhodných pro popis chování (ne)homogenních materiálů během jejich přepravy korečkovými dopravníky v aplikaci na optimalizaci geometrie korečku i na optimalizaci provozního režimu celého ...
 • Optimalizace organizační struktury fotbalového klubu SK HS Kroměříž 

  Šturma, Zdeněk
  Předmětem bakalářské práce je analýza organizační struktury vybraného fotbalového klubu a její optimalizace. V teoretické části jsou zpracovány informace o organizačních strukturách ve sportovních klubech, jejich využití ...
 • Optimalizace Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou a následné optimalizační výpočty extremalizující veličiny charakterizující tepelné chování. Práce rovněž obsahuje ...
 • Optimalizace výroby dílu pro letecký průmysl 

  Filipčík, Jiří
  Práce se zabývá optimalizací výroby součásti Aretační hák, vyráběné z těžkoobrobitelné slitiny titanu Ti-6Al-4V. Pojednává o materiálu této součásti, o aktuálních výzkumech a optimalizaci v oblasti třískového obrábění ...
 • Optimalizace zkoušky pevnosti spoje sacího ventilu 

  Attasek, Radek
  Práce je zaměřena na optimalizace zkoušky pevnosti spoje sacího ventilu. Hlavním záměrem je analyzovat současný stav procesu lisování na oddělení pro montáž sacích ventilů ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava. ...
 • Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí mravenčích systémů. V teoretické části je úvod do problematiky plánování cesty mobilních robotů a přiblížení mravenčích systémů coby nástroje pro optimalizaci a plánování ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šejna, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a následným návrhem jeho změn. Tyto změny se týkají jednak požadavků od společnosti, kde je systém nasazen, ale také jistým vývojem procesů v časovém měřítku. Tyto ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Coufal, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které ...
 • Simulace kinematiky a dynamiky vozidlových mechanismů 

  Zháňal, Lubor
  Práce se zabývá numerickou simulací kinematiky a dynamiky mechanismů pomocí vlastní vyvinuté numerické metody a na ní postavené komplexní simulační aplikace. Popsány jsou jak matematické principy použité numerické metody, ...
 • Výpočet a optimalizace reluktančního momentu synchronního servomotoru 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh modelu a simulaci známého synchronního servomotoru s třiceti permanentními magnety nalepenými na rotoru v programu Ansoft Maxwell 14. Úkolem bylo zjistit reluktanční moment, který motor při ...