Now showing items 1-4 of 4

 • Distribuce organické hmoty vzorku biouhlu 

  Novotný, Maximilián
  Táto bakalárska práca je zameraná na charakterizáciu obsahu a distribúciu organickej hmoty v biouhlí. Pre tieto účely bola organická hmota z biouhlia izolovaná dvoma metodikami, konkrétne pomocou chemickej frakcionácie na ...
 • Formy fosforu v říčních sedimentech 

  Schrimpelová, Kateřina
  Hlavními mechanismy ukládání fosforu v sedimentech je srážení málo rozpustných fosforečnanů Ca, Mg, Fe, Al a sorpce. Fosfor může být sedimentován také ve formě organického fosforu obsaženého v biomase. Obsahem práce je ...
 • Studium vlivu aplikace biouhlu na organickou hmotu v půdě 

  Kurková, Marie
  Tato bakalářská práce studuje, jaký vliv má aplikace biouhlu na složení organické hmoty dvou rozdílných vzorků půd. Konkrétně byl sledován celkový obsah organické hmoty v půdě a poměr huminových a fulvinových kyselin v ...
 • Vliv pH na extrakci látek z komplexu biouhel-půda 

  Jakubčeková, Kristína
  Biouhlie je jedným z možných riešení ako zlepšiť úrodnosť pôd, preto je potrebné preskúmať jeho zloženie a vplyv na pôdu za rôznych podmienok. Cieľom tejto bakalárskej práce je zamerať sa na popis vplyvu pH na množstvo a ...