Now showing items 1-20 of 28

 • Budování systému managementu 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu v rámci organizace. Popisuje a zhodnocuje vybrané přístupy managementu, u kterých zachycuje jednotlivé myšlenky a následně z nich vytváří celkovou filozofii v oblasti ...
 • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

  Kirchnerová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Kirchnerová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Nutrend D. S., a. s.. Na základě analýzy výsledků získaných dotazníkovým šetřením byly ve společnosti zjištěny nedostatky v seznamování manažerů ...
 • Impact on Organizational Climate trough Organizational Culture factors. Case Study of Latvia and Lithuania 

  Iljins, Juris; Skvarciany, Viktorija; Gaile-Sarkane, Elīna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-12)
  Purpose of the article: The purpose of this paper is to investigate the impact of organizational culture on organizational climate in process of change. For solving this problem, it is necessary to identify the main factors ...
 • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

  Paroulková, Eliška
  Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...
 • Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture 

  Hornungová, Jana; Petrová, Kateřina; Milichovský, František (Mendel University Press, 2020-07-01)
  The paper deals with the possibility to use a strategy map as a tool for the management of a company's strategy. The objective of the paper is to introduce performance factors that are included in the map, playing an ...
 • Motivace pracovníků zákaznických center 

  Trnka, Michal
  Tato diplomová práce má za cíl zvýšit kvalitu práce telefonních operátorů a členů kurýrní sítě společnosti Mediaservis s.r.o., která poskytuje jedinou alternativu České pošty s.p. z pohledu celorepublikového poštovního ...
 • Návrh efektivnějších stimulačních nástrojů 

  Musil, Karel
  Cíl práce spočívá v návrhu řešení problémů týkající se přímé i nepřímé motivace zaměstnanců, jenž byly zjištěny v analýze poměrů v podniku XY s.r.o. Podkladem pro navrhované řešení bude proces zjišťování formou pozorování, ...
 • Návrh motivačního systému v Lyžařské škole v Olešnici 

  Houdek, Martin
  Diplomová práce analyzuje motivační systém instruktorů v Lyžařské škole působící ve ski-areálu Olešnice na Moravě. Tato analýza se zaměřuje na odměňování zaměstnaců, jejich hodnocení a další složky motivačního systému ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Návrh účinného motivačního systému jako součást změny organizační kultury 

  Šúryová, Tatiana
  Bakalárska práca pomocou dotazníkového šetrenia a pozorovania analyzuje súčasnú úroveň motivačného systému zamestnancov spoločnosti TELEM K&M, a. s. Obsahuje návrh motivačného systému, ktorý by mal zvýšiť efektívnosť a ...
 • Návrh vytvoření úspěšného obchodního týmu ve finančních službách 

  Trávník, Vladimír
  Cílem práce je navrhnout koncept sestavení obchodního týmu a zvýšení motivace jednotlivých členů obchodního týmu. Ke splnění výzkumného úkolu bude využita analýza postupu sestavování obchodního týmu v organizaci. Na základě ...
 • Návrh změny organizační kultury 

  Bukvová, Alena
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou a jejím vlivem na efektivnost fungování firmy VeSt servis, s.r.o. Cílem práce je analyzovat obsah stávající organizační kultury vybrané firmy, posoudit jej ve vztahu k ...
 • Návrh změny organizační kultury společnosti COOP v Albrechticích nad Orlicí 

  Servus, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení organizační kultury ve společnosti COOP Albrechtice nad Orlicí. Současná organizační kultura je zjištěna na základě vlastního pozorování a konzultace s vedoucím prodejny. Návrhy ...
 • Návrh změny organizační kultury v CK Novalja 

  Tesařová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené ...
 • Návrh změny organizační kultury v Domově seniorů Břeclav 

  Bukvová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá tématem organizační kultury a jejím vlivem na efektivnost Domova seniorů Břeclav. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat obsah organizační kultury vybrané organizace a posoudit její obsah ve ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby 

  Holbová, Veronika
  Teoretická část mé diplomové práce bude pojednávat o organizační kultuře a efektivní práci zaměstnanců. Praktická část pak bude věnována doporučení jak zlepšit organizační kulturu a navrhnout zvýšení efektivity práce u ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SILGOR, a.s. 

  Tošerová, Valérie
  Cílem této diplomové práce bylo shrnutí teoretických poznatků spojených s pojmem organizační kultura, popsání nejdůležitějších funkcí, prvků, struktury, typologie a metod pro její analýzu. Na základě analýzy organizační ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SOFIZO, s.r.o. 

  Stará, Martina
  Diplomová práce pojednává o organizační kultuře firmy SOFIZO s. r. o. Hlavní důraz tato práce klade na posouzení současné situace organizační kultury. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy ...
 • Návrh změny organizační kultury ve Vodohospodářských stavbách Javorník-CZ 

  Holbová, Veronika
  Nejen organizační kultura, ale i rozvoj a vzdělávání pracovníků nebo určité organizačního chování může dosáhnout jisté efektivity práce a také zvýšení zisku firmy či posílení jejího postavení na trhu. Teoretická část mé ...