Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza a optimalizace řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 o.s. 

  Lochman, Jan
  Bakalářská práce prostřednictvím analýzy řeší optimalizaci a řízení vybraného fotbalového klubu. V teoretické části jsou zpracovány obecné informace z oblasti managementu, analýz, metod sběru informací a sportu. Praktická ...
 • Analýza organizační struktury z hlediska místa vzniku nákladů 

  Mičková, Hana
  Diplomová práce představuje analýzu organizační struktury a jejího vlivu na činnost firmy, a to z několika pohledů. Nejen z hlediska místa vzniku nákladů, ale i výnosů a jejich vlivu na hodnocení jednotlivých organizačních ...
 • Interpersonální konflikty a způsoby jejich řešení a předcházení 

  Hejkrlíková, Jana
  Moje diplomová práce na téma "Interpersonální konflikty a způsoby jejich řešení a předcházení" se zaměřuje na prozkoumání organizační struktury společnosti a na problematické oblasti v komunikaci. Teoretická část nám umožní ...
 • Návrh na vytvoření optimální firemní struktury 

  Srnská, Martina
  Diplomová práce pojednává o využití optimalizace firemní struktury ke zvýšení výkonnosti organizace a dosažení firemních cílů. Práce analyzuje pracovní pozice v obchodní společnosti z hlediska charakteristiky produktu, ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu 

  Kaufmannová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005-2007. Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření ...
 • Návrh na zlepšení personální činnosti v organizaci 

  Tokošová, Irena
  Tato diplomová práce je zaměřena především na řízení lidských zdrojů. Analyzuje efektivitu práce v podniku s orientací na nedostatky personálního charakteru, tzn. na organizační strukturu, kompetence manažera, systém ...
 • Návrh opatření pro rozvoj managementu firmy 

  Kos, Václav
  Diplomová práce analyzuje soukromou stavební společnost KOS Consult s.r.o, konkrétně způsob její dosavadní pracovní činnosti, zejména pak fungování managementu ve firmě. Jsou zpracovány jednotlivé ekonomické analýzy a na ...
 • Návrh optimalizace administrativy přijatých faktur 

  Poláchová, Jana
  Tato práce má za cíl navrhnout zvýšení konkurenceschopnosti poradenské společnosti nabízející účetní, daňové a organizační poradenství, a to rozšířením spektra nabízených produktů o administrativu přijatých faktur svých ...
 • Návrh optimální organizační struktury občanského sdružení a motivace jeho členů 

  Horáková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá organizační strukturou občanského sdružení a navrhuje vhodnou motivaci jeho členů. Popisuje jednotlivé druhy organizačních struktur, základní pojmy z oblasti managementu a nejvýznamnější metody ...
 • Návrh organizační změny v neziskové organizaci 

  Heikenwälder, Jakub
  V diplomové práci zpracovávám návrh organizační změny Vysokoškolského katolického hnutí Brno, o.s., neziskové organizace. Věnuji se popisu cílů a aktivit sdružení a definování klíčových pozic, charakteristice pracovní ...
 • Návrh personálního plánu pro rozvoj společnosti 

  Horák, Dominik
  Bakalářská práce se zaměřuje na reorganizaci výroby malého podniku, s tím související rozšíření, změnu organizační struktury pro zlepšení pracovních podmínek a zavedení nového produktu do portfolia firmy. V práci se též ...
 • Návrh rozvoje podnikatelského plánu TK Orel Telnice 

  Zámečníková, Klára
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout rozvoj podnikatelského plánu pro TK Orel Telnice. Práce obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení na jeho zlepšení a rozvoj. Zahrnuje plán a postupné ...
 • Návrh systému managementu kvality 

  Poprac, Martin
  Obsahom diplomovej práce je teoretický popis systému riadenia podniku so zavedeným manažmentom kvality, ďalej analýza stavu systému manažmentu vybraného podniku voči predošlému ideálnemu modelu a návrh opatrení na doplnenie ...
 • Návrh tvorby normotvorné základny pro vybranou organizaci 

  Podaný, Tomáš
  Pro práci byla vybrána firma SCF Servis, s.r.o. sídlící v budově AZ TOWER, která se nachází v ulici Pražákova 69, Brno 639 00. Společnost se zabývá výstavbou a především komplexní správou nemovitostí. Práce popisuje stávající ...
 • Optimalizace organizační struktury fotbalového klubu SK HS Kroměříž 

  Šturma, Zdeněk
  Předmětem bakalářské práce je analýza organizační struktury vybraného fotbalového klubu a její optimalizace. V teoretické části jsou zpracovány informace o organizačních strukturách ve sportovních klubech, jejich využití ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury fotbalového klubu 

  Selinger, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC Slovan Rosice a následné optimalizaci jeho organizační struktury. Práce je rozdělena do tří části. V první popisuji teoretická východiska, ve druhé rozeberu fungování ...
 • Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky 

  Hajkrová, Romana; Pálka, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article: The company organizational structure is determined by many various factors. Among them belong, for example, the grouping of the activities depending on the focus of the company, the level of the ...
 • Podnikatelský plán vybrané firmy 

  Sedláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu nově založené firmy v oblasti podnikání znalectví, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a BOZP a PO. V práci je obsaženo shrnutí teoretických ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinková, Lenka
  Tato diplomová práce předkládá podnikatelský plán pro rozvoj obchodní společnosti. Na základě důkladné analýzy externích a interních faktorů, které podnik zásadně ovlivňují, předkládám návrh koncepčních změn v oblasti ...
 • Projekt zdokonalení organizační struktury podniku 

  Flídrová, Jana
  Práce se zabývá organizační strukturou firmy NESS Slovakia, s.r.o. Košice, Slovensko a návrhem na její zlepšení. Cílem bakalářské práce je: - Definice optimální organizační struktury firmy - Definice nejčastěji se vyskytujících ...