Now showing items 1-20 of 34

 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • Aplikace syntetických bloků při syntéze elektronických obvodů 

  Labudík, Marek
  V projektu jsou zkoumány syntetické cívky a FDNR, obvody jsou nejprve odsimulovány ve snapu, ze kterého jsem získal graf závislosti vstupní impedance na frekvenci a vztah pro výpočet této impedance. Výsledky z této simulace ...
 • Bezmembránový reproduktor 

  Kovář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím teoretického základu a návrhem jednokanálového bezmembránového reproduktoru. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a tudíž není zatížen frekvenční limitací. Návrh ...
 • DC/AC jednofázový střídač 230 V / 50 Hz / 60 VA pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Šoupal, Ondřej
  Cílem této práce je návrh silových, řídících obvodů DC/AC střídače a jeho praktická realizace. Je zde popsán základní princip funkce jednofázového střídače. Práce se dále zaměřuje na návrh LC filtru, kondenzátoru v meziobvodu ...
 • Design of the simple oscillator with linear tuning and pi/4 phase shift based on emulator of the modified current differencing unit 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2015-10-10)
  This paper presents a simple oscillator with 45 degrees phase shift between output signals. A Modified current Differencing Unit (MCDU) was used for its design. The MCDU offers controllability of input resistances ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Mojžíš, Karel
  Bakalářská práce se zabývá základy ultraakustiky. Podává základní informace o Dopplerově jevu. Jsou v ní popsány metody zpracování a vyhodnocení rychlosti a směru toku krve u dopplerovských systémů s modulovanou a nemodulovanou ...
 • Dvojitě vyvážený směšovač – laboratorní přípravek 

  Dušek, Libor
  Cílem této práce byla realizace dvojitě vyváženého směšovače, který poslouží jako přípravek do laboratoří. Je zde podrobný popis dvojitě vyváženého směšovače od teoretických základů, až po praktickou realizaci laboratorního ...
 • Elektronicky řiditelné aktivní prvky k realizaci oscilátorů a funkčních generátorů 

  Bokůvka, Tomáš
  Náplní práce je návrh, analýza a realizace nových zapojení oscilátoru a generátoru s využitím elektronicky řiditelných aktivních prvků. V úvodní diskusi jsou teoreticky popsány funkční generátory a oscilátory z hlediska ...
 • Evoluční optimalizace analogových obvodů 

  Mihulka, Tomáš
  Cílem práce bylo vytvořit systém pro optimalizaci vybraných analogových obvodů pomocí evoluce s různými fitness funkcemi. Taktéž na tomto systému provádět sadu experimentů a na jejich základě vyhodnotit možnosti evoluční ...
 • Funkční generátor 

  Suška, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá oscilátory. Je zde popsána funkce oscilátorů, jaké druhy existují a k čemu se používají. Dále je v práci porovnáno několik druhů oscilátorů a je navrhnuto možné řešení funkčního generátoru ...
 • Impulsní generátor 

  Buš, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů s krátkou dobou trvání. Nejprve rozebírá nejčastěji používané průběhy impulsů a jejich matematický popis. Poté se zabývá různými principiálními obvodovými ...
 • Měření frekvenční stability oscilátorů v časové oblasti 

  Háněl, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na frekvenční stabilitu oscilátorů. Teoretická část se věnuje základním pojmům frekvenční stability, měřících systémů a chyb měření. Druhá část této práce se věnuje návrhu měřícího systému. Návrh ...
 • Měření polohy indukčními snímači 

  Kořistka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního snímače. V práci je v krátkosti popsána jejich historie, výhody a nevýhody. Dále je rozpracován princip základních snímačů pracujících na základě změny indukčnosti ...
 • Modulární analogový syntezátor 

  Jambor, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámení se s principem zvukových modulárních analogových syntezátorů a s konstrukcí obvodů používaných v těchto zařízeních. Jako hlavní metoda byla zvolena subtraktivní syntéza, založena na modulárním ...
 • Návrh a konstrukce modelu automatické galvanizační linky 

  Vondruš, Jiří
  Práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu linky pro galvanické pokovení. První část je zaměřena na sestavení vhodného technologického postupu pro pokovení a rozložení pracovních van. Dále se zabývá návrhem mechanické ...
 • Návrh a optimalizace obchodního systému založeného na principech systému Triple Screen 

  Kudláček, David
  Tato diplomová práce se zabývá obchodním systémem Triple Screen v teoretické i praktické rovině. V rámci práce je navržen poloautomatický obchodní systémm, který se zaměřuje na obchodování s kukuřicí. Předtím jsou rozebrány ...
 • Návrh čtecí hlavy pro magnetický čárový kód 

  Kadlčík, Libor
  Magnetický čárový kód se skládá z feromagnetických proužků natištěných na podkladovém materiálu. Množství feromagnetika v proužcích je malé, a proto snímání magnetického čárového kódu vyžaduje citlivé metody. Bude popsán ...
 • Návrh smyčky fázového závěsu 

  Hejlek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem smyčky fázového závěsu. V teoretické části je popsán její princip. V praktické části je podrobný matematický popis, volba různých bloků, výpočet návrhu a optimalizace výsledného řešení. Navržené ...
 • New voltage-mode universal filter and sinusoidal oscillator using only single DBTA 

  Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Vrba, Kamil; Lattenberg, Ivo (Taylor & Francis, 2010-04-01)
  In this article, a new voltage-mode second-order universal frequency filter and sinusoidal oscillator using only single differential-input buffered and transconductance amplifier (DBTA) is presented. The proposed voltage-mode ...
 • Oscilátory generující nekonvenční signály 

  Hruboš, Zdeněk
  Dizertační práce se zabývá elektronicky nastavitelnými oscilátory, studiem nelineárních vlastností spojených s použitými aktivními prvky a posouzením možnosti vzniku chaotického signálu v harmonických oscilátorech. Jednotlivé ...