Now showing items 1-20 of 40

 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • All-Pass Sections with High Gain Opportunity 

  Ibrahim, M. A.; Minaei, S.; Yuce, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  In this paper, two new circuits for realizing firstorder voltage-mode (VM) all-pass section (APS) with variable gain are presented. The first proposed filter uses a single differential difference current conveyor (DDCC), ...
 • Aplikace syntetických bloků při syntéze elektronických obvodů 

  Labudík, Marek
  V projektu jsou zkoumány syntetické cívky a FDNR, obvody jsou nejprve odsimulovány ve snapu, ze kterého jsem získal graf závislosti vstupní impedance na frekvenci a vztah pro výpočet této impedance. Výsledky z této simulace ...
 • Aplikační možnosti řiditelného proudového zesilovače 

  Bradáč, Josef
  Tato práce se zabývá aplikačním využitím digitálně řízeného proudového zesilovače DACA (Digitally Adjustable Current Amplifer), který byl vyvinut na Ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně ve spolupráci s firmou ON Semiconductor ...
 • Bezmembránový reproduktor 

  Kovář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím teoretického základu a návrhem jednokanálového bezmembránového reproduktoru. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a tudíž není zatížen frekvenční limitací. Návrh ...
 • DC/AC jednofázový střídač 230 V / 50 Hz / 60 VA pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Šoupal, Ondřej
  Cílem této práce je návrh silových, řídících obvodů DC/AC střídače a jeho praktická realizace. Je zde popsán základní princip funkce jednofázového střídače. Práce se dále zaměřuje na návrh LC filtru, kondenzátoru v meziobvodu ...
 • Design and Analysis of CCII-Based Oscillator with Amplitude Stabilization Employing Optocouplers for Linear Voltage Control of the Output Frequency 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan (MDPI, 2018-08-22)
  This paper shows the topology design of a simple second-order oscillator based on two three-port current conveyors, two resistors, and two grounded capacitors, as well as its modification to a voltage-controlled oscillator ...
 • Design of the simple oscillator with linear tuning and pi/4 phase shift based on emulator of the modified current differencing unit 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2015-10-10)
  This paper presents a simple oscillator with 45 degrees phase shift between output signals. A Modified current Differencing Unit (MCDU) was used for its design. The MCDU offers controllability of input resistances ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Mojžíš, Karel
  Bakalářská práce se zabývá základy ultraakustiky. Podává základní informace o Dopplerově jevu. Jsou v ní popsány metody zpracování a vyhodnocení rychlosti a směru toku krve u dopplerovských systémů s modulovanou a nemodulovanou ...
 • Dvojitě vyvážený směšovač – laboratorní přípravek 

  Dušek, Libor
  Cílem této práce byla realizace dvojitě vyváženého směšovače, který poslouží jako přípravek do laboratoří. Je zde podrobný popis dvojitě vyváženého směšovače od teoretických základů, až po praktickou realizaci laboratorního ...
 • Electronically Tunable Oscillator Utilizing Reinforced Controllable Parameters 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Domanský, Ondřej (IEEE, 2019-10-31)
  This paper presents a novel solution of an oscillator with electronically adjustable oscillation condition (CO) and frequency of oscillations (FO). Oscillation condition is controlled by current gain and frequency of ...
 • Elektronicky řiditelné aktivní prvky k realizaci oscilátorů a funkčních generátorů 

  Bokůvka, Tomáš
  Náplní práce je návrh, analýza a realizace nových zapojení oscilátoru a generátoru s využitím elektronicky řiditelných aktivních prvků. V úvodní diskusi jsou teoreticky popsány funkční generátory a oscilátory z hlediska ...
 • Evoluční optimalizace analogových obvodů 

  Mihulka, Tomáš
  Cílem práce bylo vytvořit systém pro optimalizaci vybraných analogových obvodů pomocí evoluce s různými fitness funkcemi. Taktéž na tomto systému provádět sadu experimentů a na jejich základě vyhodnotit možnosti evoluční ...
 • Funkční generátor 

  Suška, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá oscilátory. Je zde popsána funkce oscilátorů, jaké druhy existují a k čemu se používají. Dále je v práci porovnáno několik druhů oscilátorů a je navrhnuto možné řešení funkčního generátoru ...
 • Impulsní generátor 

  Buš, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů s krátkou dobou trvání. Nejprve rozebírá nejčastěji používané průběhy impulsů a jejich matematický popis. Poté se zabývá různými principiálními obvodovými ...
 • Integrated Building Cells for a Simple Modular Design of Electronic Circuits with Reduced External Complexity: Performance, Active Element Assembly, and an Application Example 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Polák, Ladislav; Prokop, Roman; Kledrowetz, Vilém (MDPI, 2019-05-22)
  This paper introduces new integrated analog cells fabricated in a C035 I3T25 0.35-m ON Semiconductor process suitable for a modular design of advanced active elements with multiple terminals and controllable features. We ...
 • Laboratorní úlohy pro předmět Analogová technika 

  Pavelka, Ondřej
  Předmět Analogová technika se zabývá základními analogovými funkčními bloky a jejich využití v současných elektronických zařízeních. Skládá se z přednášek a laboratorních cvičení, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti ...
 • Měření polohy indukčními snímači 

  Kořistka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního snímače. V práci je v krátkosti popsána jejich historie, výhody a nevýhody. Dále je rozpracován princip základních snímačů pracujících na základě změny indukčnosti ...
 • Modeling of the Phase Noise in Space Communication Systems 

  Baran, O.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  Our work is focused on the investigation of an influence of an additive thermal noise and a multiplicative phase noise in space communication chains. The most important properties of both noise types are summarized. The ...
 • Modulární analogový syntezátor 

  Jambor, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámení se s principem zvukových modulárních analogových syntezátorů a s konstrukcí obvodů používaných v těchto zařízeních. Jako hlavní metoda byla zvolena subtraktivní syntéza, založena na modulárním ...