Now showing items 1-20 of 46

 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Křepela, Jakub
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika informačního systému a jeho vliv na celkovou efektivitu a produktivitu práce v konkrétní společnosti. Hlavním cílem práce je navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u vybrané společnosti 

  Palánová, Šárka
  Tématem této bakalářské práce je analýza současného stavu vymáhání pohledávek u vybrané společnosti se zaměřením na zajištění pohledávek a jejich vymáhání po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce je objasněna podstata ...
 • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

  Hladišová, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...
 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...
 • Facility management - efektivní správa stavebních objektů 

  Helekalová, Denisa
  Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management ...
 • Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku 

  Dočekal, Luboš
  Anotace práce Cílem práce bude popsat a vysvětlit pojem Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku. Dále chci zjistit, jakým způsobem je FM uplatněn při správě majetku Vysokého učení technického ...
 • Facility management jako podpora pro uživatele budov 

  Krůta, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá facility managementem – podpůrnými činnostmi pro uživatele budov. Teoretická část popisuje význam a cíle facility managementu, procesy, které zahrnuje a jeho vývoj ve světě i České Republice. ...
 • Hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management 

  Wittek, Ondřej
  Tato diplomová práce je orientována na téma hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management. V teoretické části práce jsou popsány stěžejní pojmy tohoto tématu a také je vysvětleno, jak se jednotlivé ...
 • Informační strategie firmy 

  Chmelka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro malou firmu. Nejprve je provedena analýza firmy, její strategie a analýza současného stavu informačních systémů a informačních technologií. Na základě této analýzy ...
 • Informační strategie firmy 

  Hrabčak, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...
 • Informační strategie firmy 

  Bolehradská, Dunja
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Návrh informačného systému pre malé ubytovacie zariadenia 

  Zubek, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov používaných v malých ubytovacích zariadeniach. Použitím analýzy SWOT a metódy HOS 2009 je posúdený súčasný informačný systém sledovanej spoločnosti, ktorej ...
 • Návrh metod pro správu logistických center v podmínkách České republiky 

  Karafiátová, Hana
  Diplomová práce pojednává o facility managementu. V první části se zabývá facility managementem jako takovým, jeho podstatou, základními pojmy, historickým vývojem, nástroji, způsoby zajištění služeb a aktéry. Analyzuje ...
 • Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra 

  Kočíbová, Iveta
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a ...
 • Návrh na snížení mzdových nákladů využitím dotací z Evropské Unie 

  Matějka, Lukáš
  Předmětem této práce je návrh snížení mzdových nákladů využitím dotace z Evropské Unie pro malé a střední podniky pro společnost Actimmy a.s. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik a jeho význam, požadavky ...
 • Návrh optimalizace administrativy přijatých faktur 

  Poláchová, Jana
  Tato práce má za cíl navrhnout zvýšení konkurenceschopnosti poradenské společnosti nabízející účetní, daňové a organizační poradenství, a to rozšířením spektra nabízených produktů o administrativu přijatých faktur svých ...
 • Návrh optimalizace IT infrastruktury 

  Smejkal, Tomáš
  Diplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT ...
 • Návrh použití vybraných logistických technologií pro zefektivnění logistických procesů v oblasti dopravy a skladování 

  Páblová, Petra
  Diplomová práce se zaobírá zefektivněním logistických procesů v oblasti dopravy a skladování v obchodní společnosti, která je zaměřena na distribuci hluboce mražených potravin. Pomocí analýzy současného stavu společnosti ...
 • Návrh procesního řízení zakázky 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na navržení přidané hodnoty průběhu zakázky ke splnění požadavků zákazníka společnosti IZONEX Group s.r.o., která působí na stavebním trhu. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou ...