Now showing items 1-14 of 14

 • Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů 

  Jecha, David
  Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého ...
 • Čištění spalin odsiřováním 

  Křesťan, Jan
  Cílem práce je teoretické zpracování oblasti odsiřování spalin a emisních limitů oxidu siřičitého. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá obsahem síry v palivu, vznikem oxidů síry a jejich dopadem na lidské ...
 • Databáze spaloven odpadů v Evropě 

  Šaldová, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je zpracování popisu moderní technologické linky spalovny TKO. Popsání jednotlivých objektů linky a jejich princip při termickém spalování. Popisovanými procesy na technologické lince budou: ...
 • Emise oxidu siřičitého 

  Borýsek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá emisemi oxidů síry. Nejdříve jsou popsány jejich vlastnosti, vliv na zdraví člověka a jejich působení na okolní životní prostředí. Dále se věnuje současné emisní situaci a emisním limitů. ...
 • The fly ash of class C for ceramic technology 

  Sokolář, Radomír; Nguyen, Martin (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The properties of different Czech fluidized fly ashes FFA (class C fly ash according to ASTM C618 12a with high content of CaO in the form of anhydrite primarily) and emisions of SO2 in flue gas during the firing of FFA ...
 • Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích 

  Stavinoha, Jakub
  Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická ...
 • Lehké malty s obsahem alternativních surovin odolné působení nepříznivých vlivů 

  Morkusová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a následným vývojem lehkých cementových malt s obsahem alternativních surovin. Pozornost byla zaměřena na studium působení extrémních vlivů, jako je vysoká teplota (až 1200 °C), mráz ...
 • Moderní metody mokrého čištění spalin 

  Kubíček, Jan
  Hlavní náplní této diplomové práce je obeznámení se s problematikou čištění spalin ze spaloven odpadů a modernizace experimentálního zařízení zvaného „O-element“ pro odstraňování kyselých složek ze znečištěných spalin, ...
 • Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii 

  Keršnerová, Lucie
  Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a ...
 • Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc 

  Haluza, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc. Kotel K3 spaluje černé energetické uhlí a po 1.1.2016 již nebude plnit nové přísnější emisní limity. Práce ...
 • Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Tp Olomouc 

  Kozumplík, Ondřej
  Cílem práce je návrh odsiřovacího zařízení pro práškový granulační kotel K3 v Teplárně Olomouc. V tomto kotli se spaluje černé uhlí, které obsahuje síru. Emise SOx na výstupu z kotle jsou mnohem vyšší než emisní limit pro ...
 • Odsíření spalin fluidního kotle. 

  Miklík, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout odsiřovací zařízení fluidního kotle. Ve fluidním kotli se spaluje palivo s extrémně vysokým obsahem síry a spaliny se v něm neodsíří na požadovanou úroveň, proto se musí přistavět odsiřovací zařízení. ...
 • Plynné emise ze spalování biomasy 

  Ptáček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou plynných emisí ze spalování biomasy. Popisuje, jak emise vznikají a jaký mají dopad na zdraví člověka a životní prostředí. V experimentální části byly změřeny a porovnány emise pro různá ...
 • Snížení emisí SO2 ve spalinách z fluidního kotle 

  Tesař, Jan
  Úkolem práce je navrhnout technologii odsíření spalin fluidního kotle. Současný stav technologie není schopen zajistit odsíření spalin na požadovanou úroveň. Z tohoto důvodu je potřeba vybudovat dodatečné odsiřovací zařízení. ...