Now showing items 1-15 of 15

 • Biomimetické polymer/grafenové vrstevnaté nanokompozity 

  Dostalík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá přípravou biomimetických polymer/grafenových vrstevnatých nanokompozitů. Za účelem přípravy nanokompozitů bylo nejdříve potřebné připravit vhodný grafénový materiál. Pro jeho přípravu byla ...
 • Comparison of Dry and Wet Oxidation Process during Low Pressure Boron Diffusion with BBR3 in Solar Cell Production 

  Mojrová, B. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with replacing a dry oxidation with a wet oxidation process during low pressure diffusion using boron tribromide (BBr3) in solar cell production. Because the liquid boron trioxide (B2O3), a product of a ...
 • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

  Krupicová, Simona
  V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
 • Eliminace degradačních procesů kovových tenkých vrstev 

  Danovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou tenkých vrstiev, ich chovaniu v určitých prostrediach a ochrane týchto vrstiev pred nežiaducimi degradačnými procesmi. Kovové tenké vrstvy vytvárame pomocou špeciálnych metód fyzikálnych ...
 • Fracture Resistance of 14Cr ODS Steel Exposed to a High Temperature Gas 

  Hojná, Anna; Michalička, Jan; Hadraba, Hynek; Di Gabriele, Fosca; Duchoň, Jan; Rozumová, Lucia; Husák, Roman (MDPI, 2017-12-01)
  This paper studies the impact fracture behavior of the 14%Cr Oxide Dispersion Strengthened (ODS) steel (ODM401) after high temperature exposures in helium and air in comparison to the as-received state. A steel bar was ...
 • Kinetika fotodegradace benzo[a]pyrenu a identifikace jeho produktů 

  Ryšavý, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium podmínek fotodegradace benzo[a]pyrénu (rozpouštědla s různou polaritou, zdroj světla, přítomnost antioxidantů), jednoho z hlavních kontaminantů potravin. V další části práce byl ...
 • Možnosti studia degradace polymerních materiálů v klimatických podmínkách Antarktidy 

  Mičkal, Petr
  Bakalářská práce se v obecné rovině zabývá polymerními materiály a zhodnocením možností testování jejich odolnosti v extrémně klimatických podmínkách Antarktidy. Jsou zde popsány polymerní materiály, jejich charakteristiky, ...
 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...
 • Reoxidační pochody v ocelích 

  Kotásek, Petr
  Práce se zabývá vývojem a ověřením metodiky sběru dat, která je následně použita při výzkumu reoxidačních pochodů v ocelových odlitcích. K posouzení míry reoxidace byla měřena aktivita kyslíku v peci, pánvi a ve formě. ...
 • Selektivní hydrogenace/oxidace CVD grafenu pomocí AFM 

  Přikryl, Vojtěch
  Grafen je perspektivní materiál v elektronice, z důvodu své vysoké pohyblivosti nosičů náboje. Má-li však být aplikovatelný v praxi, je třeba u něj otevřít zakázaný pás. Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout, je úprava ...
 • Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci 

  Vítková, Gabriela
  Materiály, které se používají pro vysokoteplotní aplikace, pracují ve velmi agresivním prostředí (oxidace, vysokoteplotní koroze, eroze, únava, creep). Nároky na použité materiály jsou tak vysoké. Určitou stálost prokazují ...
 • Úprava oxidačních vlastností TiAl intermetalik kovovými multivrstvami na bázi Al-Y 

  Handrk, Jiří
  Mechanické vlasnosti intermetalika na bázi titan hliník Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni jsou konstatní do teploty 700 °C. Nad touto teplotou slitina oxiduje. Cílem této práce bylo zlepšit oxidační vlastnosti pomocí kovové ...
 • Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu 

  Doležalová, Petra
  Diplomová práce na téma Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu je roz-dělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickým popisem metod nanášení povlaků, rozborem současných používaných povlaků, jejich ...
 • Vliv inertní atmosféry na smáčení povrchu u bezolovnatého pájení 

  Nestrojil, Michal
  Tato diplomová se zabývá studií vlivu ochranných atmosfér na smáčivost pájeného povrchu. V teoretické části je rozebrána problematika pájení, pájeného spoje, oxidace a ochranných atmosfér. V praktické části byl zhotoven ...
 • Výměny náboje mezi projektilem a terčem v režimu nízkých energií studované pomocí HS-LEIS 

  Bábík, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium procesů výměny náboje mezi projektily a terčem s pomocí metody rozptylu nízkoenergiových iontů (LEIS). Zásadním předpokladem pro zkoumání těchto procesů výměny náboje je zvládnutí ...