Now showing items 1-12 of 12

 • Efektivní a ekologické spalování biomasy 

  Špiláček, Michal
  Tato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který ...
 • Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn 

  Šilar, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. V následující kapitole je paroplynová ...
 • Elektromobilita, současnost a vize 

  Valíček, Roman
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled o současném a předpokládaném budoucím stavu elektromobility v České republice a to včetně analýzy možných vlivů tohoto rozvíjejícího se oboru na další odvětví, zejména ...
 • Emise ze spalování zahradního odpadu 

  Kuznetsova, Oksana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou produkce plynných a tuhých znečišťujících látek při spalování zahradního odpadu. Cílem bylo realizovat a zhodnotit experiment. Při vyhodnocení bylo zjištěno, že při spalování ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové pohonné jednotky 

  Haratek, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vznik pevných částic při spalování ve vznětových motorech a jejich následnému zachytáváním v systémech DPF. První část se zabývá pevným částicím a také emisním normám uplatňovaným v ...
 • Plynné emise ze spalování biomasy 

  Ptáček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou plynných emisí ze spalování biomasy. Popisuje, jak emise vznikají a jaký mají dopad na zdraví člověka a životní prostředí. V experimentální části byly změřeny a porovnány emise pro různá ...
 • Technologie selektivní katalytické redukce 

  Kudlík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií selektivní katalytické redukce. Technologie vznikla v důsledku zavádění přísných emisních limitů, kterých výrobci pomocí této technologie dosahují. První část práce je zaměřena ...
 • Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší 

  Vojtěchová, Ivana
  Nesporný vliv na kvalitu ovzduší má i doprava, jejíž intenzita rok od roku narůstá. Řešení uvedené problematiky bude zaměřeno především na lokality zatížené dopravou ve městech. Zde bude hodnocen příspěvek dopravy ke ...
 • Vliv teploty spalovacího vzduchu na parametry spalovacího procesu 

  Šimeček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá předehřevem spalovacího vzduchu a jeho vlivem na parametry spalovacího procesu. V teoretické části je zpracován přehled nejčastějších znečišťujících látek z průmyslového spalování. Je popsána ...
 • Vliv vnitřní recirkulace spalin na charakteristické parametry spalování 

  Macenauerová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vzniku emisí NOx a CO při procesu spalování za použití hořáku se stupňovitým přívodem paliva a s vnitřní recirkulací spalin. V teoretické části práce jsou popsané mechanismy vzniku ...
 • Vznik a snižování emisí NOx 

  Boška, Michal
  Práce se zabývá vznikem a eliminací emisí NOx, jejich vlivem na živou i neživou přírodu a charakterisktikou jednotlivých oxidů dusíku. Hlavní částí práce je teoretický rozbor mechanismů vzniku emisí NOx při spalovacích ...
 • Způsoby snižování emisí oxidů dusíku 

  Šimeček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami snižování emisí oxidů dusíku při průmyslovém spalování. V kapitole týkající se legislativy jsou shrnuty emisní limity pro stacionární zdroje znečišťování platné v České republice, ...