Now showing items 1-14 of 14

 • CVD grafenový sensor relativní vlhkosti měřený v atmosférických podmínkách a podmínkách vakua 

  Urbiš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím grafenu jako sensoru plynu a vlivem hradlového na- pětí na změnu citlivosti sensoru. V první části jsou shrnuty poznatky, týkající se grafenu jako sensoru vodíku, kyslíku a vody. ...
 • Hořáky pro vysokoteplotní průmyslové aplikace 

  Naď, Martin
  Hlavnou náplňou danej práce je priblíženie rôznych typov horákov a ich súčastí. Dôraz sa kladie najmä na spaľovací proces s obsahom kyslíku viac ako 21 %, v spaľovacom vzduchu. V anglickej terminológii je tento proces ...
 • Klimatizační soustavy letadel 

  Lednický, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na klimatizační soustavy letadel, jejich funkci a základní úlohy, které musí splnit pro zabezpečení bezpečného a pohodlného letu. Bude členěna na několik kapitol, přičemž úvodní kapitola ...
 • Membránový oxygenátor 

  Jindra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou oxygenátoru pro izolovaná králičí srdce. V práci je vytvořen matematický model oxygenátoru a výpočet optimálních parametrů pro tuto aplikaci. Na to navazuje návrh konstrukčního řešení ...
 • Model akumulace velkých objemů energie 

  Radil, Lukáš
  Cílem této práce je seznámit čtenáře o problematice akumulace velkých objemů elektrické energie. Jsou nastíněny možnosti jejího provedení, jakými prostředky je možno toho dosáhnout. V další části práce jsou popsány možnosti ...
 • Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem 

  Polášek, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá kyslíkem obohaceným spalováním (tzv. „oxygen enhanced combustion“). V práci jsou popsány jednotlivé metody obohacování spalovacího procesu, dále jsou zhodnoceny výhody a nevýhody obohacování. ...
 • Optimalizace plazmatických povrchových úprav skleněných vláken 

  Širjovová, Veronika
  Diplomová práce je věnována problematice povrchových úprav skleněných vláken nanáše-ných metodou plazmochemické depozice z plynné fáze za účelem přípravy funkční mezi-vrstvy zlepšující užitné vlastnosti polymerních kompozitů. ...
 • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

  Synek, Josef
  Jednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytnout dostatek kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a je transportován do tkání. Oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku ...
 • Regulace hoření pro krby s využitím lambda sondy 

  Bartoš, Lukáš
  Práce se zabývá vývojem návrhu automatické regulace spalování biomasy v krbech pomocí lambda sondy. Tato sonda měří zbytkový kyslík při spalování, přičemž měřená hodnota má přímý vliv na účinnost spalovacího procesu a ...
 • Simulace a výpočty energetické bilance kyslíkovodíkového palivového článku pomocí programu LabView 

  Fryda, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem charakteristik kyslíkovodíkového palivového článku a jejich simulací v programu LabVIEW. Je rozdělena do několika částí. Na úvod práce objasňuje problematiku palivového článku a ...
 • Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií 

  Lokotschová, Radka
  V diplomové práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustu, tisková média a mechanismy degradace barviv v inkoustech. Dále se práce se zabývá studiem bariérových vlastností laků na barevných ...
 • Studium plazmových produktů pomocí hmotnostní spektrometrie 

  Bureš, Michal
  Tenké vrstvy plazmových polymerů z tetravinylsilanu a směsi tetravinylsilanu s kyslíkem byly připravovány na křemíkových substrátech. Kyslík byl přidáván k tetravinylsilanu pro zlepšení kompatibility tenkých vrstev se ...
 • Zeleň jako ozdravný prvek budov i měst 

  Šmídová, Kristina
  Tato práce se zaměřuje na představení městské zeleně jako důležitý prvek udržitelné výstavby, a především jako prvek, který zbavuje okolní vzduch znečištění a přispívá k lepšímu prostředí ve městech. Dále se tato diplomová ...
 • Zplyňování biomasy se směsí kyslíku a vodní páry 

  Chlubna, Martin
  Cílem této diplomové práce je popsat zplyňování biomasy se směsí kyslíku a vodní páry. Teoretická část je zaměřena na proces zplyňování, zplyňovací reaktory a na kvalitu výsledného plynu. V experimentální části se hledá ...