Now showing items 1-15 of 15

 • Degradace barviv fotografií ozonem 

  Védlová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o principech inkoustového tisku, složení inkoustu a tiskových médiích. Dále se zabývá stabilitou inkoustových výtisku, degradací inkoustů okolními vlivy, mechanismy těchto degradací a ochranou ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v CO2 

  Kucserová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace ozónu, který byl produkován dielektrickým bariérovým výbojem, korónovým výbojem a UV lampou. Také byla měřena koncentrace ozónu v ovzduší. Teoretická část se zabývá základními ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Konstrukce univerzálního zařízení na dělení pneumatik . 

  Kohoutek, Petr
  Hlavní náplní této diplomové práce je konstrukční návrh a rozbor stroje na dělení pneumatik. Výsledné řešení vychází z návrhu variant a vybrána je ta varianta, která splňuje v největší míře stanovená výběrová kritéria. ...
 • Rozklady organických barviv metodami AOP 

  Olexová, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu pokročilých oxidačních procesů (AOP) na rozklad organických barviv. Mezi AOP – velmi účinné fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod – patří aplikace silných oxidačních ...
 • Stanovení koncentrace ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem. 

  Manduchová, Ivana
  Bakalárska práca sa venuje štúdiu determinácie koncentrácie ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojom z plynného kyslíka o čistote 99,999 9 %, pri rôznych zmenách experimentálnych podmienok, pomocou absorpčnej ...
 • Stárnutí inkoustového tisku vlivem ozonu 

  Pasečná, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na inkoustový tisk. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o způsobu tisku, materiálech pro inkoustový tisk, vlivech prostředí na degradaci výtisků a způsobech hodnocení ...
 • Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií 

  Lokotschová, Radka
  V diplomové práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustu, tisková média a mechanismy degradace barviv v inkoustech. Dále se práce se zabývá studiem bariérových vlastností laků na barevných ...
 • Studium degradačních procesů inkjetových inkoustů 

  Samcová, Kateřina
  Tato diplomová práce se věnuje degradaci inkoustového tisku účinkem ultrafialového záření a ozonu u odlišných druhů papíru. Byly připraveny testovací škály pro hodnocení účinku urychleného stárnutí světlem a polutanty. ...
 • Studium rozkladu ozónu na pevných površích 

  Krejsková, Eliška
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prozkoumání rozkladu ozónu, ke kterému dochází při styku s pevnými povrchy. Cílem je zjistit, který materiál rozkládá ozón nejméně, a tím pádem je nejvhodnější k výrobě potrubí pro ...
 • Světlostálost inkoustového tisku 

  Buteková, Silvia
  Stabilitu inkjetových výtlačkov ovplyvňuje mnoho faktorov. Veľmi významnú úlohu v stabilite zohráva práve okolité prostredie, kedy výtlačky blednú nielen vplyvom svetla, ale i vplyvom vzdušnej vlhkosti, ozónu a ostatných ...
 • Uplatnění chlorace při dezinfekci veřejných bazénových vod 

  Wagnerová, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dezinfekce bazénových vod. Práce se zabývá jednotlivými dezinfekčními činidly na bázi chloru a bezchlorovými dezinfekčními činidly. Součástí práce je srovnání výhod a nevýhod ...
 • Vliv povrchu elektrod na generaci ozónu v dielektrickém bariérovém výboji. 

  Mierna, Jana
  Bakalárska práca je zameraná na pozorovanie vplyvu adsorbovaných plynov na povrchu elektród na generáciu ozónu v dielektrickom bariérovom výboji. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti a použite ozónu, metódy jeho ...
 • Vliv teploty na generaci a rozklad ozónu na pevných površích 

  Krejsková, Eliška
  Tato diplomová práce je zaměřena na prostudování vlivu teploty na generaci ozónu a na jeho rozklad na vybraných pevných površích. Ozón je nestabilní plyn a podléhá samovolnému rozkladu, který může být urychlen různými ...
 • Zkušební komora pro ozónovou degradaci pneumatik 

  Píza, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stanovením optimálního způsobu zatěžování pneumatik a dále konstrukčním návrhem zkušební komory pro ozónovou degradaci pryže z pneumatik o rozměrech 13” až 15”. Finálním výstupem diplomové práce ...