Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza moderních technologií výroby čelního ozubení. 

  Vejrek, Tomáš
  Analýza moderních technologií výroby čelního ozubení s porovnáním a vyhodnocením. Popis jednotlivých technologií a metod při výrobě čelního ozubení, s konstrukčními prvky čelního ozubení a porovnání vhodnosti použití metod, ...
 • Analýza technologie výroby tvarových ploch frézováním. 

  Doležel, Ondřej
  V této práci je uvedeno základní rozdělení metod a způsobů výroby tvarových ploch frézováním a jejich následný rozbor. Dále jsou uvedeny základní stroje a nástroje používané při frézování tvarových ploch. Poznatky o ...
 • Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku z produkce společnosti FERMAT. Práce obsahuje podrobnou rešerši frézovacích hlav, popis základních konstrukčních částí ...
 • Konstrukční materiály pro plastové ozubené převody 

  Vystrčil, Tomáš
  Práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti polymerních ozubených převodů se zaměřením na používané materiály a výrobní technologie. Obsahuje výčet polymerů, které se v těchto aplikacích používají a jejich ...
 • Konstrukční návrh přípravku pro odjehlovaní ozubených kol 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá konstrukcí přípravku k odjehlování ozubených kol ve stroji Gleason GP 200. V první části práce je zpracována rešerše o současných metodách odjehlování. Následuje rozbor úlohy, kde jsou analyzovány ...
 • Visualizace cyklických motorů 

  Fajkus, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...
 • Využití rapid prototypingu pro výrobu třecích těles 

  Pečenka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled o využitelnosti aditivních technologií pro výrobu třecích těles. První část je věnována souhrnu aditivních metod a používaných druhů materiálů. V druhé části práce se nachází ...