Now showing items 1-20 of 29

 • Chyba převodu u čelního ozubení s přímými zuby 

  Bartošová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí stanovení statické chyby převodu u čelního ozubení s přímými zuby. Problematika chyby převodu je v dnešní době velmi diskutovaným tématem v oblasti vzniku vibrací a hluku. V první ...
 • Deskripce odvalovacích ozubárenských strojů 

  Jelínek, Petr
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti ozubárenských strojů se zaměřením na odvalovací ozubárenské stroje. Popisuje jednotlivé druhy strojů na výrobu ozubení odvalovacím způsobem a jejich princip. Hlavním cílem ...
 • Konstrukční návrh převodovky s rozborem možností tolerování 

  Křivohlavý, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje tolerování strojních součástí. V práci jsou vysvětleny rozměrové a geometrické tolerance, textura povrchu a jejich vzájemná závislost. Na základě těchto poznatků je vytvořena jednoduchá ...
 • Kování ozubeného kola 

  Šíma, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG řeší návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola pomocí zápustkového kování. Kolo je vyrobeno z materiálu 12 050.0 a je součástí zemědělského stroje. S ...
 • Metodika přestavby převodovky vozidla 

  Svoboda, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby manuální automobilové převodovky za účelem zvýšení její únosnosti a efektivnosti pro použití v závodním automobilu. Obsahuje obecně platnou metodiku a následnou realizaci ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubení 

  Hoffmann, Jiří
  Předmětem této studie je návrh na zefektivnění procesu výroby unašeče s vnitřním ozubením. V úvodu práce jsou popsány některé druhy ozubení. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor vyráběného dílu a pracovišť pro výrobu. Třetí ...
 • Návrh obrobny v malém strojírenském podniku 

  Smrkal, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obrobny v malém strojírenském podniku. Dispozice je navržena pro součást ozubené kolo. Za rok se musí vyrobit 150 000 ks. Obrobna má sloužit pro sériovou výrobu ozubených kol, kde navrhované ...
 • Návrh převodů HPV 

  Martinát, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem převodového ústrojí vozidla poháněného lidskou silou. Nejprve je zde krátká rešeršní část používaných převodových ústrojí, poté následuje vlastní konstrukční návrh a pevnostní výpočet ...
 • Návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu 

  Vyhnanovský, Jaroslav
  Tento projekt byl vypracován v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie a průmyslový management a předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu. Ozubené kolo se bude vyrábět vstřikováním plastu ...
 • Návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu 

  Šváb, Petr
  Dílo obsahuje technologii výroby plastového ozubeného kola vstřikováním, dále zahrnuje volbu plastového materiálu pro ozubené kolo a konstrukční výkresovou dokumentaci nástroje (vstřikovací formy). Na základě parametrů ...
 • Návrh výroby skládačky z ozubených kol s využitím technologie 3D tisku 

  Katrincová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou skládačky z ozubených kol s využitím technologie 3D tisku. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku ozubení s důrazem na evolventní ozubení, aditivní technologii Rapid ...
 • Pohony ventilového rozvodu ozubenými koly 

  Drdla, Adam
  Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů.Úvod se zabývá druhy ozubených kol a jejich použitím ve spalovacích motorech. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V ...
 • Poruchy soukolí 

  Paška, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ozubenými soukolími. V první části je detailně rozebráno rozdělení jednotlivých typů ozubení. Ve druhé části je popsán podrobný přehled možných poruch ozubení, včetně jejich příčin a projevů, ...
 • Rekonstrukce pohonu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla s převodovým poměrem 1,5 

  Šulc, David
  Diplomová práce se zaměřuje na rekonstrukci pohonu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla s převodovým poměrem 0,5 na převodový poměr 1,5. Vstřikovací čerpadlo bude použito pro čtyřválcový vznětový motor. Konečné řešení bylo ...
 • Řídicí systémy řazení reverzace pod zatížením traktorových převodovek 

  Holub, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá přehledem používaných traktorových převodovek řazených pod zatížením. Zahrnuje důvody potřebnosti konstruovat tyto převodovky a požadavky na takovéto převodové ústrojí. Podrobněji jsou zde popsány ...
 • Software pro zpracování dat a řízení CNC obráběcího stroje 

  Kraicinger, Lukáš
  Práce se převážně zabývá návrhem a tvorbou řídicího systému pro CNC obráběcí stroj na výrobu ozubených kol s integrovaným specifickým CAM systémem. Součástí práce je praktické ověření funkčnosti systému, které zahrnuje ...
 • Technologie dokončování ozubených kol ševingováním 

  Kratochvil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií dokončování ozubených kol ševingováním. Práce zahrnuje popis metody, základního výpočet, stroje, a také stručný popis dalších dokončovacích metod. V závěru práce je uvedeno celkové ...
 • Vyvrtávací hlava na vrtačku 

  Suda, Martin
  Tato bakalářská práce, spadající do oblasti obráběcích strojů a příslušenství, se zabývá obráběcí metodou vyvrtávání a především nástroji sloužící k vyvrtávání. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část, ve které ...
 • Výkovky v technické dokumentaci 

  Krulich, Hynek
  Tato bakalářská práce se zabývá rešeršní studií tvorby technické dokumentace výkovků. Obsahuje historii, charakteristiku, základní rozdělení a používané stroje při kování. Další část práce se zaměřuje na tvorbu výkovku ...
 • Výroba modelu ozubeného soukolí metodou FDM tisku 

  Frátrik, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 3D tisku ozubeného soukolí. V první části jsou stručně shrnuty procesy 3D tisku, vybrané druhy Rapid Prototyping s ohledem na metodu FDM a vlastnosti materiálů používaných při ...