Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza technologie výroby řetězových kol. 

  Březina, Stanislav
  Analýza technologie výroby ozubených kol s porovnáním a vyhodnocením. Popis jednotlivých druhů řetězových převodů a kol. Popis jednotlivých technologií a metod při výrobě řetězových kol a porovnání vhodnosti použití ...
 • Deskripce CNC obráběcích strojů na ozubení 

  Matuška, Martin
  Tato práce pojednává o výrobě ozubení a o strojích k tomu určených. Je zde nastíněn postup a technologie výroby jednotlivých druhů ozubení a následné přiřazení výrobců strojů pro danou metodu. U každé metody je uveden ...
 • Moderní metody výroby čelního ozubení. 

  Kopečný, Libor
  Rozdělení a porovnání moderních metod výroby čelního ozubení. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku a popis ozubených kol.Dále jsou uvedeny druhy ozubení a soukolí.Hlavní část textu je zaměřena na jednotlivé způsoby ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při soustružení hřídele pro JAWA 23 

  Motl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby hřídele s ozubením na CNC obráběcím stroji. První část práce je zaměřena na stručný popis zvolené hřídele a její použití. V další části práce jsou uvedeny vybrané ...
 • Multifunkční zařízení na výrobu ozubení 

  Danda, Libor
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malého, počítačem řízeného obráběcího stroje. Slouží pro výrobu ozubení a kombinuje dvě nejpoužívanější výrobní metody. Práce je řešena v rámci spolupráce s podnikatelským ...
 • Návrh šnekového převodu pohonu výtahu 

  Otisk, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem šnekového převodu pohonu výtahu do stávající převodové skříně pohonné jednotky řady S3 pro pohon výtahu BOV 320/0,63. V této práci je obsažen rozměrový a kontrolní výpočet šnekového ...
 • Pohony ventilového rozvodu ozubenými koly 

  Drdla, Adam
  Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů.Úvod se zabývá druhy ozubených kol a jejich použitím ve spalovacích motorech. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V ...
 • Poruchy soukolí 

  Paška, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ozubenými soukolími. V první části je detailně rozebráno rozdělení jednotlivých typů ozubení. Ve druhé části je popsán podrobný přehled možných poruch ozubení, včetně jejich příčin a projevů, ...
 • Posouzení tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje 

  Kuhejda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá strukturální analýzou tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje. Téma je navrženo firmou Vítkovice Gearworks a.s. Cílem práce je stanovit velikosti sil v ozubení, ...
 • Převodovka mobilní elektrocentrály 

  Kolka, Roman
  Vypracovaný projekt předkládá komplexní návrh převodovky přenosné mobilní elektrocentrály určené k provádění předletové přípravy vrtulníků. Vlastní řešená převodovka je navržena v souladu se zadanými hodnotami, které vychází ...
 • Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů čelního soukolí pomocí MKP 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním ozubení pomocí MKP. Byla sestavena metodika kontrolního výpočtu ozubených kol, které nelze kontrolovat pouze pomocí normy ČSN 01 4686. Byla provedena analýza vlivu blízkosti ...