Now showing items 1-20 of 24

 • 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete 

  Šikula, Ondřej; Mohapl, Martin (Trans Tech Publications, 2013-01-08)
  Saturation degree of aerated concrete strongly affects not only all its thermal-technica properties, but regarding to the risk of freezing, also the strength properties. The aim of this paper is to discuss existing approaches ...
 • Autosalon se servisem 

  Wilkonský, Roman
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Stavba je navržená jako autosalon se servisem. Stavební parcela se nachází v katastrálním území Ostrava - Vítkovice. Projektová dokumentace ...
 • Detached family house with premise 

  Janíček, Vít
  Bakalářská práce Detached family house with premise, je zaměřena na řešení dvojpodlažního rodinného domu 4+1 s nevýrobní provozovnou (kanceláří) pro zajištění podnikatelských aktivit potenciálního vlastníka. V práci je ...
 • Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time 

  Drochytka, Rostislav; Helanová, Ester (Elsevier, 2015-07-09)
  Calciumhydrosilicate components formed during autoclaving process are highly complex formations, which often blend together mutually and form a variety of intermediate products, from completely amorphous, to the good ...
 • Interakce mikrovlnného záření s vlhkostí v prostředí pórovitého staviva 

  Paťha, Martin
  Práce se zabývá interakcí mikrovlnného záření s vlhkostí v pórovitém materiálu. Zkoumá rozložení teplotního pole, efektivitu metody a finanční náročnost metody. Nejdůležitější část práce byl provedený experiment, ze kterého ...
 • Mateřská školka 

  Jelínek, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro mateřskou školu. Stavba se nachází v obci Brtnice ve stávající zástavbě v lokalitě Nová Čtvrť. Mateřská školka má dvě nadzemní podlaží. První nadzemní ...
 • Možnosti uplatnění lehkých autoklávovaných materiálů na silikátové bázi při zateplování stavebních konstrukcí 

  Novák, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje problematice zateplování stavebních konstrukcí s využitím pórobetonu na silikátové bázi s objemovou hmotností do 200 kg/m3. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o tepelné ochraně budov a ...
 • Možnosti využití kameniva na bázi odpadní skleněné moučky v novodobých stavebních materiálech 

  Novák, Jakub
  Diplomová práce se věnuje využití odpadní skleněné moučky jako kamenivo v tepelně-izolačních omítkách pro pórobeton. V teoretické části je prvotně rozebrána problematika tepelné ochrany budov. Byla popsána výroba a vlastnosti ...
 • Možnosti zlepšování užitných vlastností pórobetonu pro nízkoenergetické budovy 

  Neubauerová, Alena
  Pórobeton je moderní stavební materiál s výbornými tepelně – izolačními vlastnostmi s možností rychlé výstavby objektu. Při výrobě pórobetonu můžeme navíc využít i druhotných surovin, jako je elektrárenský popílek nebo ...
 • Nové lehčené podlahy na bázi druhotných surovin 

  Tůmová, Eva
  Práce se zabývá vývojem nových druhů lehčených podlah na bázi druhotných surovin. V úvodu jsou prezentovány současné poznatky z oblasti lehčených stavebních hmot, především potěrů a lehkých pórovitých betonů. V práci je ...
 • Novostavba hotelu u Přehrady 

  Černý, Dávid
  Předmětem diplomové práce je vypracování architektonické studie a projektu pro provádění stavby pro novostavbu hotela ve městě Brno městské části Kníničky, blízko přehrady v rekreační oblasti. Hotel bude sloužit pro přechodné ...
 • Příprava pórobetonu pro tepelně izolační účely 

  Koutný, Ondřej
  V současné době doznívající ekonomické krize je ve stavebním průmyslu pozornost směřována zejména k systémům, které efektivně šetří energii, a tedy snižují náklady spojené s užíváním obytných i průmyslových prostor. Zejména ...
 • Rodinný dům 

  Gregor, Tomáš
  Bakalářská práce je zpracovávána jako dokumentace k provedení stavby rodinného domu v obci Březůvky v lokalitě „Garáže“. Objekt se bude nacházet v zastavěném území. Projekt bude respektovat požadavky územně plánovací ...
 • Rodinný dům 

  Kolegar, Benjamin
  Předmětem bakalářské práce je projekt samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Hrušovanech u Brna. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení a s připojenou garáží. Navrženým materiálem pro nosné i nenosné ...
 • Rodinný dům 

  Rozumek, Jakub
  Bakalářská práce s názvem „Rodinný dům“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby rodinného domu ve Zlíně. Objekt se nachází v místní části Štípa. Dům je obdélníkového tvaru, má dvě nadzemní podlaží a je částečně ...
 • Rodinný dům 

  Stašová, Darina
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční řešení rodinného domu ve formě prováděcí dokumentace. Rodinný dům je navržen pro jednu rodinu. Objekt je situován na mírně svažité a velmi prostorné parcele č. 693/12, k.ú. Lhota ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Jakoš, Milan
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu ve svahu. Jedná se o objekt s jedním suterénním a dvěma nadzemními podlažími. Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku ...
 • Řídicí systém autoklávovacího procesu 

  Macej, Maroš
  V práci sa pojednáva o vytvorení riadiaceho systému pri úspore energie použitím recyklovania vodnej pary v autoklávovajúcom procese tvorby pórobetónových tvárnic. Práca popisuje celý postup výroby pórobetónu. Riadiaci ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Studium použitelnosti písků pro přípravu porobetonu v hydrotermálních podmínkách 

  Straka, Radek
  Stavební průmysl je stále expandujícím odvětvím zasahujícím do života každého člověka. Pórobeton je v dnešní době, kdy je nedílnou součástí výroby i ekonomické hledisko, velmi atraktivní a aktuální téma. Jedná se o materiál ...