Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza kvality svarových spojů 

  Němečková, Monika
  Diplomová práce se zabývá analýzou kvality svarových spojů na tlakovém zásobníku, který se vyrábí ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Hlavní podstata je zlepšit pórovitost ve svarovém spoji. Teoretická část se zabírá rozborem ...
 • Architektonické betony 

  Novosad, Petr
  Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev představuje architektonický beton v rukou architekta a ...
 • Dopad netradičních technologií zpracování půdy na kvalitu půdy 

  Suchá, Kateřina
  Zemědělská půda je zpracovávána různými způsoby, které mají vliv na její vlastnosti. Rozeznáváme dva typy technologií zpracování půdy. Těmi jsou konvenční (klasické) zpracování půdy, kdy se používá orba a minimalizační, u ...
 • Důsledky tvorby anortitu v keramickém střepu 

  Beránková, Karla
  Anortit je krystalická fáze keramického střepu. Vzniká při výpalu vápenatých keramických surovinových směsí. Tato práce se zabývá vlivem anortitu na výsledné vlastnosti keramického střepu, zejména pevnost v ohybu, pórovitost, ...
 • Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice 

  Suchá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice a sledováním změn fyzikálních a chemických vlastností půdy v průběhu let. V teoretické části jsou popsány vybrané fyzikální, chemické ...
 • Hodnocení účinku krystalizačních přísad na trvanlivost cementových kompozitů 

  Roubal, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem krystalizačních materiálů a jejich vlivu na trvanlivost betonu. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány charakteristiky krystalizačních materiálů, včetně jejich rozdělení a způsobu ...
 • Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů 

  Černý, Miroslav
  Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), ...
 • Lehké betony s rozptýlenou výztuží 

  Plochý, Ondřej
  Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k navrhování a vlastnostem lehkých betonů a betonů s rozptýlenou výztuží. Dále se zabývá výzkumem lehkého betonu s kamenivem Liapor a jeho spolupůsobení s ...
 • Měření infiltrace v terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru 

  Vláčilíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá měřením infiltrace MiniDiskovou metodou a jejím vyhodnocením, ale i rozborem neporušeného půdního vzorku, pomocí kterého se dá posoudit kvalita půdy. Měření probíhalo ve dnech 30.4.2019, 4.5.2019, ...
 • Mrazuvzdornost pálených střešních tašek s ohledem na metodiku laboratorního zkoušení 

  Khongová, Ingrid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mrazuvzdornost pálených střešních tašek. Mrazuvzdornost se řadí mezi nejdůležitější parametry, od kterých se odvíjí její odolnost a životnost. Přímé laboratorní metody jsou velice časově ...
 • Návrh technologie a ověření výroby malých ocelových ingotů 

  Jakubčíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem ingotů z duplexních (austeniticko-feritických) korozivzdorných ocelí z hlediska minimálního výskytu osové pórovitosti. Optimální tvar a rozměr ingotu a podmínky odlévání jsou stanoveny na ...
 • Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony 

  Jobánek, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci křivky zrnitosti použitím příměsí. K návrhu betonu výborných vlastností je často třeba dosáhnout vyšší hutnosti směsi, a to pomocí návrhu vhodné křivky zrnitosti. Také jsou ...
 • Ověření trvanlivosti popílkových betonů v prostředí XF 

  Kušiak, Petr
  Popílek je v dnešní době hodně využívány jako příměs do betonu. Tato diplomová práce se zaměřuje na použití popílku, jako aktivní příměsi do betonů pro prostředí XF. Práce má dvě části. V první části jsou shromážděné ...
 • Příprava a vlastnosti objemového materiálu z hořčíkového prášku 

  Ruttkayová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci objemového materiálu z čistého hořčíkového prášku. Téma zahrnuje všechny etapy spojené s přípravou objemového materiálu, procesy slinování při lisování za tepla, ...
 • Slinovací aktivita živců a jejich alternativ 

  Votava, Petr
  Cílem této bakalářské práce je porovnat slinovací aktivitu živců, které jsou nejčastěji používané tavivo v keramice, s jejich alternativami jako jsou lomové odprašky a kostní popel. Teoretická část popisuje proces slinování, ...
 • Studium vlivu granulometrie jemných částic na fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů 

  Louda, Pavel
  V teoretické části práce jsou popsány vlastnosti jemnozrnných příměsí a způsoby, jakými tyto příměsi modifikují cementový tmel a vlastnosti betonu. Dále jsou zde popsány způsoby, jak lze sestavovat křivky zrnitostí v rozmezí ...
 • Study of behaviour of thermal insulation materials under extremely low pressure 

  Zach, Jiří; Peterková, Jitka; Bubeník, Jan (EDP Sciences, 2019-09-02)
  In most thermal insulation materials, reduced internal pressure improves thermal insulation properties. It reduces heat transport by convection as well as heat conduction in gases in the material´s pore structure. The ...
 • Technologie výroby cementových pěnobetonů a jejich vlastnosti 

  Mikulica, Karel
  Tato bakalářská práce pojednává o technologiích výroby cementových pěnobetonů a volbě vhodných surovin pro dosažení požadovaných vlastností pěnobetonu. Experimentální část bakalářské práce je věnována porovnání fyzikálních ...
 • Ultralehké betony s vysokými užitnými vlastnostmi 

  Popelková, Adéla
  Tato diplomová práce pojednává o technologiích výroby ultralehkých betonů pomocí přímého vylehčení cementového tmele a současně nepřímého vylehčení pomocí lehkých kameniv. Dále se zabývá volbou vhodných surovin pro tyto ...
 • Určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Západních Karpatech 

  Mikulica, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení její vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Západních Karpatech. V této práci jsou ...