Now showing items 1-16 of 16

 • Betony s elektrárenskými popílky pro prostředí XF3 a XF4 

  Máša, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá betony s použitím elektrárenského popílku, jako aktivní příměsi pro prostředí XF3 a XF4. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na základní informace ...
 • Možnosti využití příměsí pro vodonepropustné betony 

  Roháček, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na příměsi, které mají vliv na vodonepropustnost a další vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Tato problematika je navíc přiblížena krátkou částí týkající se zahraničního výzkumu. ...
 • Návrh a vývoj elektrostatického odlučovače 

  Kvasnička, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače a seznámení s problematikou odlučování na těchto odlučovačích. Cílem této práce je sestrojení funkčního modelu elektrostatického odlučovače. Bude popsán ...
 • Optimalizace složení betonů mikropříměsemi. 

  Juříková, Denisa
  Cílem této práce je shrnutí poznatků vztahující se k využívání jemnozrnných příměsí v cementových kompozitech. Využitím těchto příměsí je možno dosáhnout extrémních vlastností, především vysokých pevností a trvanlivosti ...
 • Ověření trvanlivosti popílkových betonů v prostředí XF 

  Kušiak, Petr
  Popílek je v dnešní době hodně využívány jako příměs do betonu. Tato diplomová práce se zaměřuje na použití popílku, jako aktivní příměsi do betonů pro prostředí XF. Práce má dvě části. V první části jsou shromážděné ...
 • Pucolánová aktivita oxidu křemičitého 

  Barek, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je identifikovat a prozkoumat současné zdroje s převládajícím obsahem amorfního oxidu křemičitého a sumarizovat potenciální metody pro stanovení pucolánové aktivity. Využití pucolánu jako částečné ...
 • Studium a modelování karbonatace betonu 

  Rovnaníková, Markéta
  Pravděpodobně nejčastějším typem degradace železobetonových konstrukcí je koroze ocelové výztuže. Povrch výztuže je chráněn před korozí tenkou vrstvou oxidů železa, která se vytváří díky silnému zásaditému prostředí okolního ...
 • Studium možností aktivace el. popílků jako aktivní příměsi do betonu 

  Máša, Jiří
  Globální produkce betonu stále stoupá, což přináší určitou ekologickou zátěž. Určitým řešením je používání druhotných surovin, které je ve stavebním průmyslu již dlouholetou praxí. Jednou z nejvíce rozšířených druhotných ...
 • Vliv částečné náhrady portlandského cementu diatomitovou zeminou na vybrané parametry cementových malt 

  Rousková, Jana
  Předmětem diplomové práce jsou vybrané parametry cementových malt s částečnou náhradou portlandského cementu křemelinou. V práci jsou uvedeny informace o základních vlastnostech diatomitové zeminy a její naleziště se ...
 • Vliv teploty na životnost olověného akumulátoru 

  Kopečný, Martin
  Olověné akumulátory jsou nejrozšířenějším typem sekundárních článků používaných zejména v automobilovém průmyslu. Diplomová práce se zabývá vlivem teploty na jejich životnost. V úvodní části práce je stručně popsána historie, ...
 • Vodivá keramika v olověných akumulátorech 

  Šrut, Martin
  Olověné akumulátory jsou nejvyužívanějšími sekundárními elektrochemickými zdroji elektrické energie. Jejich základní princip zůstává již po několik let stejný, vyvíjí se pouze jejich provozní parametry. Olověné akumulátory ...
 • Vysokoteplotní procesy ve výrobě křemíkových fotovoltaických článků 

  Frantík, Ondřej
  Práce je zaměřena na vysokoteplotní procesy ve výrobě krystalických solárních článků. Hlavním tématem výzkumu je difúze tradičních příměsí fosforu a boru. Difúzní procesy pro vytváření solárních článků jsou odlišné v ...
 • Využití nevyhořívajících lehčiv pro lehčení cihlářského střepu 

  Suk, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá možností snížení objemové hmotnosti cihlářských střepů pomocí chemické přísady Vuppor pro různé typy zemin, které se používají pro výrobu tepelně izolačních tvarovek typu THERM. Popisuje ...
 • Vývoj konstrukčních betonů s elektrárenskými popílky 

  Ťažký, Martin
  Celosvětově výroba betonu stále stoupá, což sebou však nese vzrůstající ekologickou zátěž z výroby cementu. Proto je dnes snahou stále více ve stavebnictví,taktéž pro výrobu betonu, využívat druhotných surovin z průmyslu. ...
 • Vývoj vysokopevnostních betonů s vysokým obsahem el. popílků 

  Roubal, David
  Diplomová práce se zabývá studiem vysokopevnostních betonů s vysokým obsahem elektrárenských popílků. V teoretické části jsou postupně rozebrány hlavní principy a charakteristiky vysokopevnostních a vysokopopílkových betonů. ...
 • Zkoumání vlivu velikosti aditiv záporné aktivní hmoty na životnost olověného akumulátoru 

  Mikoláš, Jiří
  Úkolem výzkumných prací je studium a minimalizace nových mechanismů poruch u olověného akumulátoru pro hybridní elektrické vozy. Ty vznikají v režimu PSoC (Partial State of Charge) a souvisí s nevratnou sulfatací především ...