Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad 

  Kubín, Jonáš
  Cílem této práce bylo zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných ukazatelů. Pro analýzu jsem vybral ukazatele za roky 2007–2013, tato časová řada byla analyzována a následně vyrovnána (vyhledání trendu pomocí ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Vejrostova pomocí časových řad 

  Weiserová, Monika
  Bakalářská práce analyzuje vybrané ukazatele ZŠ Vejrostova v letech 2005 - 2012. Veškeré údaje jsou čerpány z poskytnutých interních materiálů. Situace školy je analyzována pomocí ekonomických ukazatelů a pomocí statistických ...
 • Analýza zdanění příspěvkové organizace 

  Závišková, Sabina
  Tato práce se zabývá daní z příjmů příspěvkové organizace, která je součástí veřejného sektoru. Teoretická část seznamuje se základními poznatky se zaměřením na příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky. ...
 • Aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci 

  Konopáčová, Soňa
  Tato diplomová práce vysvětluje význam vnitropodnikových směrnic a finanční kontroly ve veřejné správě. Obsahuje návrh vnitropodnikové směrnice, ve které je řešena situace finanční kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Podzimková, Ludmila
  Předmětem bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti Úrazové nemocnice v Brně v letech 2012 až 2016. Teoretická část definuje jednotlivé pojmy, metody a ukazatele finanční analýzy. V analytické části budou ...
 • Hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Kučerová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany. Na první část práce, obsahující teoretické poznatky, navazuje druhá část, která je zaměřena ...
 • Klíčování nákladů Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč 

  Matoušek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vymezení problematiky klíčování nákladů příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč. První část je věnována charakteristice příspěvkových organizací, jejich zařazení do ...
 • Klíčování nákladů vybrané příspěvkové organizace 

  Ovčačík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na metody klíčování nákladů vybraných účetních jednotek pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření a pro účely stanovení základu daně z příjmů. Práce se zabývá charakteristikou ...
 • Klíčování nákladů vybraných účetních jednotek 

  Vítková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřená na klíčování nákladů ve vybrané účetní jednotce. První část popisuje charakteristické rysy příspěvkové organizace a členění nákladů z různých hledisek. Druhá část je zaměřena na postup při ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Mrázková, Monika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření příspěvkové organizace 

  Krejčířová, Iva
  Diplomová práce se zabývá neziskovými organizacemi a hlavními způsoby jejich financování. Informuje o použití vhodných ukazatelů finanční analýzy a obsahuje návrhy na zlepšení hospodaření konkrétní příspěvkové organizace.
 • Návrh na zlepšení hospodaření základní školy v Šumperku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením finanční situace v základní škole a vyúsťuje v návrh na zlepšení jejího hospodaření. První část se věnuje rozboru finančního potenciálu na teoretické bázi a vyzdvihuje nejdůležitější specifika, ...
 • Oceňování vybrané skupiny majetku Národního divadla Brno 

  Vavrová, Jaroslava
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospodaření s vybranou skupinou majetku příspěvkové organizace Národní divadlo Brno. Práce je soustředěna především na oblast kostýmů. Cílem této práce je na základě poznatků ...
 • Porovnání hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

  Pejchalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací, kterými jsou základní školy v Novém Městě na Moravě. Práce je rozdělena do 4 částí. Cílem je zhodnotit jejich hospodaření, porovnat jejich příjmy a výdaje ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Černá, Zuzana
  Bakalářská práce je zpracována na téma „Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce“. Teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných účetních jednotek a dlouhodobého majetku. ...
 • Vybraná specifika DPH pro příspěvkovou organizaci 

  Korvasová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty v příspěvkových organizacích. Východiskem práce jsou legislativní prameny týkající se dané problematiky, především pak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Weiser, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu nového docházkového systému ZŠ Vejrostova. V práci je nejdříve vysvětlena specifika teoretických poznatků dané ...
 • Zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Cepáková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou evidence a vykazování dlouhodobého majetku vybrané účetní jednotky, konkrétně příspěvkové organizace.
 • Zdaňování neziskových organizací 

  Ferencová, Eva
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice zdanění neziskových organizací zaměřené na daň z příjmů právnických osob. V praktické části je zpracována analýza zdanění konkrétní neziskové organizace (Nemocnice s ...