Now showing items 1-20 of 56

 • Analýza konzolového vyložení administrativní budovy 

  Gric, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dodatečně předpjatého železobetonového nosníku, jež je součástí vyložené části konstrukce administrativního objektu. Předmětem analýzy je zhodnocení chování konstrukce v čase a stanovení ...
 • ANALÝZA NÁVRHOVÝCH PARAMETRŮ PŘEDPJATÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ OPTIMALIZAČNÍCH ALGORITMŮ 

  Dlouhý, Lukáš
  V posledních letech je stále více kladen důraz na úspory a ekologická hlediska ve stavebnictví. Celkové množství vyprodukovaného betonu na zemi je obrovské (odhadem 1010 tun za rok). Možnost snížení jeho výroby pouze o ...
 • Analýza vlivu lisovací síly plechů rotorového paketu na kritické otáčky elektromotoru 

  Lekeš, Filip
  Předkládaná diplomová práce se zabývá modelováním rotorového paketu v dynamických výpočtech a analýzou vlivu lisovací síly paketu na kritické otáčky elektromotoru. Práci je možné rozdělit na tři hlavní části. První část ...
 • Dálniční komorový most 

  Ondrůšková, Kamila
  Předmětem diplomové práce je návrh přemostění údolí a Doľanského potoka na dálnici D1 v úseku Jánovce - Jablonov na Slovensku. Byly navrženy tři varianty přemostění a následně porovnány. Jako nejvhodnější varianta byla ...
 • Dálniční viadukt 

  Polách, Marek
  Práce se zabývá návrhem přemostění údolí potoka Hrabyňka na přeložce silnice I/II. Na základě poskytnutých podkladů jsou navrženy 3 varianty přemostění. Pro každou z nich je zpracován podélný a příčný řez. Dále je vybrána ...
 • Deskový most přes místní potok 

  Ondrušek, Martin
  Téma bakalářské práce se zabývá předpjatým deskovým mostem o jednom poli. Jedná se o silniční most, který přemosťuje místní řeku. Byl vytvořen statický výpočet, který byl ověřován pomocí programu Scia Engineering 19.1. ...
 • Diagnostika mostní konstrukce 

  Nápravník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technickým průzkumem dálničního mostu ev. č. D1-243 přes ulici Řípskou na okraji města Brna. Teoretická část práce obsahuje mostní názvosloví, prohlídky mostů, problematiku ...
 • Jednopolový most podporovaný kabely 

  Kučerka, Ján
  Předmětem této bakalářské práce je návrh pěší lávky přes koryto řeky. Pro návrh jsou zpracovány dvě varianty přemostění. Zvolená varianta je řešena jako zavěšená konstrukce podporovaná kabely. Most je vzhledem k překázce ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro vizualizaci axiálních sil ve šroubových spojích 

  Ptáček, Tomáš
  V této bakalářské práci je zhotoven konstrukční návrh experimentálního zařízení, které bude schopno měřit předpětí ve šroubových spojích. V první části práce je provedena rešerše o současném stavu poznání šroubových spojů ...
 • Konstrukce zařízení pro stanovení axiálních sil ve šroubových spojích 

  Lečbych, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zařízení pro měření axiálních sil ve šroubových spojích. Úvod práce je zaměřen na rešerši současného stavu poznání šroubových spojů, snímačů síly a metod vyvození předpětí ...
 • Lávka pro pěší podporovaná kabely 

  Tichavská, Andrea
  Náplní práce je návrh lávky pro pěší podporované kabely. Konstrukci lávky tvoří betonová mostovka podporovaná externími kabely. Přenos předpětí je realizován pomocí ocelových konstrukčních prvků. Hlavním cílem projektu je ...
 • Lávka pro pěší podporovaná kabely 

  Knotek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro pěší podporovaná kabely. Pro návrh byly zpracovány 3 varianty řešení. K podrobnému zpracování byla vybrána varianta č.2 - Visutá lávka s pylonem uprostřed rozpětí. Hlavní náplní ...
 • Lávka přes Berounku 

  Zlatuška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem půdorysně zakřivené lávky pro pěší přes řeku Berounku u obce Čivice. Byly vypracovány tři varianty řešení. První varianta počítala s jednotrámovou předpjatou integrální konstrukcí s náběhy. ...
 • Lávka přes Jihlavu v Třebíči 

  Vavřička, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem betonové lávky pro pěší přes řeku Jihlavu. Byly vypracovány dvě předběžné varianty, z nichž jedna byla zpracována podrobně. Jedná se o zavěšenou konstrukci, jejíž hlavní nosnou částí jsou ...
 • Lávka přes řeku Úpu v Trutnově 

  Výborný, Martin
  Cílem této práce byl návrh ocelové nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Úpu v Trutnově o rozpětí pole lávky 20 m. Dále byl také uvažován přejezd vozidla o hmotnosti 3,5t. Předběžně byly navrženy 2 varianty. ...
 • Lávka v Příboře 

  Škrachová, Ivana
  Předmětem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce lávky přes řeku Lubinu ve městě Příbor. Pro návrh lávky byly vypracovány studie tří různých konstrukcí o jednom poli z nichž jedna byla vybrána pro podrobnější zpracování, ...
 • Londýnské oko 

  Hušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je provedení statické analýzy konstrukce Londýnského oka. V prvních kapitolách se práce zabývá přehledem realizovaných konstrukcí typu Ferrisova kola. Hlavní část práce spočívá v analyzování samotné ...
 • Most na silnici I/11 

  Jedlička, Martin
  Práce se zabývá přemostěním přes potok Neborůvka a přilehlé údolí. Tento most je součástí přeložky silnice I. třídy I/11. Byly vypracovány tři předběžné trámové varianty řešení. K dalšímu výpočtu byla zvolena dvoutrámová ...
 • Most přes dálnici D1 

  Karel, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1. Konstrukce je desková, spojitá o 4 polích, uložená na bodových podporách. V podélném směru je provedeno předpětí. Vnitřní síly byly řešeny ...
 • Most přes řeku Berounku 

  Gratza, Jonáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Roztoky, přemosťující řeku Berounku. Byly navrženy 3 možné varianty. Jedna z těchto variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl komorový ...