Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza scény založená na 2D obrazech 

  Hejtmánek, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou povrchu objektů v jednoduché scéně reprezentované dvourozměrným obrazem. Shrnuje běžně používané metody v tomto oboru informačních technologií a popisuje jejich výhody a nevýhody. Na základě ...
 • Automatické rozpoznávání emočních stavů člověka na základě analýzy řečového projevu 

  Pfeifer, Leon
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou metod pro analýzu emočních stavů člověka. Práci lze rozdělit do tří částí. V první je charakterizován řečový projev z fonetického a psychologického aspektu. V druhé části jsou ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Jurek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou obecné biometrie se zaměřením na biometrii otisku prstu, s popisem papilárních linií a principů snímačů otisků prstů. Dále se práce zabývá problematikou detekce živosti prstu včetně popisu ...
 • Detekce a rozpoznávaní tváře s využitím platformy Raspberry Pi 

  Rozhoňová, Andrea
  Následující bakalářská práce se věnuje problematice detekce a rozpoznání tváří v obraze. Teoretická část rozděluje metody detekce a rozpoznání obličeje do několika skupin, které jsou poté blíže popsány a vysvětleny. Na ...
 • Klasifikace textu pomocí metody SVM 

  Synek, Radovan
  Tato práce pojednává o dolování v textových datech. Zaměřuje se na problematiku klasifikace dokumentů a techniky s tím spojené, především předzpracování dat. Dále je představena metoda SVM, která byla zvolena pro samotnou ...
 • Pokročilé metody strojového učení pro klasifikaci textu 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá pokročilými metodami strojového učení pro klasifikaci textu. Metody jsou nejprve popsány a poté je na základě těchto metod vytvořen systém sloužící pro klasifikaci textových dokumentů. Systém poskytuje ...
 • Predikce povahy spamových krátkých textů textovým klasifikátorem 

  Drápela, Karel
  Práce se zabývá kategorizací krátkých spamových textů v SMS zprávách. V první části práce jsou shrnuty aktuální přístupy k textové klasifikaci a následuje popis nejpoužívanějších klasifikátorů. V dalších kapitolách je ...
 • Projevy fyziologického šumu ve fMRI datech 

  Skoupý, Radim
  V této bakalářské práci se zabývám projevy fyziologického šumu ve fMRI datech. Práce zahrnuje základní teorii v oblasti BOLD signálu -- jeho charakteru, zabývá se zpracováním naměřených dat, možnostmi jejich úpravy, ...
 • Předzpracování a transformace textových kolekcí dat 

  Maruna, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z textů, především se zaměřením na předzpracování a transformaci. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o vývoji a metodach procesů získávání ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Kuběna, Zdeněk
  Bakalářská práce na téma Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů pojednává o prvotní úpravě sejmutého EKG signálu tak, aby byla umožněna následná diagnostika signálu. Hlavní úkol předzpracování spočívá v ...
 • Předzpracování oftalmologických obrazů pro registraci 

  Orešanská, Hana
  Cílem práce je prostudování metod zpracování oftalmologických obrazů. Tyto metody obsahují filtrace obrazu, detekci významných bodů v obraze a registraci. Úprava obrazů a jejich následná registrace je důležitá pro zjištění ...
 • Předzpracování snímků sítnice za účelem zlepšení diagnostiky glaukomu 

  Holásková, Anna
  Předzpracování snímků sítnice je prvním stupněm k dalšímu zpracování retinálních snímků nebo prvním krokem k diagnostice řady očních onemocnění. Předzpracování představuje takové úpravy obrazu, které zlepší jeho vizuální ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Rozpoznávání emočních stavů pomocí analýzy řečového signálu 

  Navrátil, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou emočních stavů člověka pomocí analýzy řečového signálu. Práce má dvě části. V první je popsán řečový signál z hlediska tvorby a informačního obsahu. Dále jsou zde popsány hlavní a vedlejší ...
 • Rychlé zobrazování přesných stínů metodou předpočítané geometrie 

  Mikeš, Tibor
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní způsob vykreslování zcela přesných (per-pixel correct) ostrých stínů ve scénách se statickou geometrií. Podstatou této metody je oddělené vykreslování osvětlených a ...
 • Segmentace v mikroskopických obrazech z rostlinných preparátů 

  Vlk, Jaroslav
  Práce studuje vlastnosti mikroskopických obrazů a následně tyto vlastnosti uplatňuje při segmentaci obrazu. Práce se snaží využívat hlavně jednodušší metody zpracování obrazu. Zároveň se zabývá metodami pro předzpracování ...
 • Shluková analýza v oblasti číslicového zpracování patologické řeči 

  Čapek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem parametrů kvantifikujících degradaci řečové produkce způsobenou přítomností určité řečové patologie a následným rozřazením uvažovaných patologií do skupin pomocí algoritmu k-means. ...
 • Snímač otisku prstu 

  Kovář, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou snímání otisku lidského prstu, která je v současnosti velmi aktuální a představuje nejrozšířenější biometrickou technologii. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základy ...
 • Vizualizace 3D dat v biomedicínských aplikacích 

  Karzel, Michal
  Tato práce popisuje základní princip optické koherentní tomografie a předzpracování na- měřených surových dat. Předzpracování je zaměřeno zejména na filtraci šumu, odstranění artefaktů, normalizaci, konverzi a kompresi ...
 • Základní rozpoznání živosti otisku prstu 

  Horák, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na rozpoznávání živosti otisků prstů založené čistě na softwarových metodách posuzujících příznaky pouze z jednoho snímku otisku prstu. Proto je jako první v této práci popsána problematika biometrie ...