Now showing items 1-14 of 14

 • Ekonomické posouzení stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Vodica, Martin
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku pomocí finanční analýzy a jejích metod. Finanční situace a její analýza vychází z vybraných účetních výkazů podniku za určité období. Cílem práce je ...
 • Finanční situace ve firmě IFE-CR, a.s. 

  Trhlíková, Jana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti IFE-CR, a.s. v období let 2001 až 2005 za použití informací získaných z účetních výkazů společnosti – rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. Ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staňková, Svatava
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Smile, s. r. o. za období 2005 – 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se o určení silných a slabých stránek, provedení finanční analýzy společnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hupková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Autel – montáže s.r.o. Práce je zaměřena na určení silných a slabých stránek a je provedena finanční analýza společnosti na základě finančních výkazů za roky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vašenková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku CAZER s. r. o. s pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza je zpracována na základě vybraných účetních výkazů za roky 2009 – 2013. Cílem celé práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku s pomocí jednotlivých metod finanční analýzy. Finanční situace podniku vychází z vybraných účetních výkazů podniku za určité období. Cílem práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tůma, Milan
  Bakalářská práce je zaměřená na analyzování finančního stavu společnosti pomocí ukazatelů finanční stability. Výpočet a následné vyhodnocení ukazatelů se provádí z účetních výkazů po sobě jdoucích 5 účetních období. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanus, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti AGRICOL s.r.o. v období 2009 – 2013. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Pech, Jan
  Diplomová práce na téma „Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad“ se zabývá podrobným posouzením ekonomické situace státního podniku DIAMO v letech 2005–2014. V teoretické části popisuje metody a ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Gibes, Marek
  Bakalářská práce hodnotí pomocí finanční analýzy finanční situaci v podniku Mlýn Herber, s. r. o. v letech 2005 až 2009. Informace pro tvorbu práce byly použity z účetních výkazů společnosti. Práce je rozdělena do teoretické ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zavoralová, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví podniku Zemědělského obchodního družstva Lubná za období 2009- 2013. Ke zhodnocení finanční situace firmy je využíváno vybraných metod finanční analýzy. Dále jsou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Salová, Eliška
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy MORONG - SLUKO, s. r. o. Hodnocení je provedeno za pomoci nástrojů a metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena opatření, jež vedou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Tejklová, Elena
  Cílem bakalářská práce je zhodnocení finanční situace podniku Isolit-Bravo, spol. s.r.o. za období 2009-2013. Ke zhodnocení finanční situace firmy je využíváno vybraných metod finanční analýzy. Poté jsou konkrétní problémy ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Bartuněk, Roman
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti Retex a.s. v období 2009 - 2012. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje možné ...