Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

  Navrátil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
 • Analýza teplotního pole kontejneru pro použité palivo 

  Švaříček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je řešení teplotního pole ve stěně skladovacího kontejneru použitého jaderného paliva určeného pro suchý mezisklad. Také ukázat možné cesty k řešení problému výpočtu teplotního pole, společně s ...
 • Analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče 

  Bílek, Tomáš
  Cílem této práce je analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče. Tato analýza je založena na kombinaci experimentálního měření a CFD simulace proudění vzduchu v prostoru rozvaděče. Na základě výsledků pro referenční ...
 • Analýza účinku chlazení formy na trvanlivost tvářecích nástrojů 

  Bambušek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je rozbor možností zvyšování trvanlivosti tvářecích nástrojů. Do těchto možností je zahrnuta volba nových materiálů, povlakování, tepelné zpracování, chemicko-tepelné zpracování a chlazení ...
 • Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling 

  Kracík, Petr; Baláš, Marek; Lisý, Martin; Pospíšil, Jiří (SAGE Publications Ltd,, 2016-06-19)
  This article presents research of sprinkled heat exchangers. This type of research has become rather topical in relation to sea water desalination. This process uses sprinkling of exchangers which rapidly separates vapour ...
 • Energetická náročnost vzduchotechnických jednotek pro bazénové haly 

  Batelka, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení energetických toků a tvorbu vnitřního mikroklima bazénových hal. Popisuje problematiku návrhu, možná rizika spojená s užíváním bazénů a termodynamické děje přenosu tepla a hmoty. ...
 • Experimenty kritického tepelného toku 

  Štaffa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru. První část práce je věnována objasnění fyzikální podstaty kritického tepelného toku a jsou zde uvedeny základní pojmy z oblasti ...
 • Helium Cryostat for Experimental Study of Natural Turbulent Convection 

  Urban, Pavel
  V disertační práci je popsán heliový kryostat s experimentální válcovou konvekční celou pro studium proudění při přirozené konvekci za velmi vysokých Rayleigho čísel Ra (až do řádu 10^15) a Nusseltových čísel Nu (až do ...
 • Kalibrace experimentálního zařízení pro testování kosmických technologií 

  Lazar, Václav
  Diplomová práce se zabývá možnosti kalibrace experimentálního testovacího zařízení. Zejména se věnuje návrhu termálního matematického modelu popisujícího tepelné procesy uvnitř zařízení v průběhu měření tepelné vodivosti ...
 • Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy 

  Verfl, Jan
  Klimatizace se v současné době stala nedílnou součástí kvalitního bydlení v rodinných a obytných domech. Klimatizace nám zaručuje optimální mikroklima a stav tepelné pohody. První kapitola se zabývá právě hodnocením ...
 • Kombinace numerické matematiky a neuronové sítě pro model predikce průvalu 

  Srba, Jan
  Tato práce se zabývá vytvářením modelu predikce průvalu realizovaného pomocí umělé neuronové sítě v prostředí MATLAB, práce proto obsahuje teoretický popis umělých neuronových sítí a také uvádí způsob, jakým byly umělé ...
 • Konstrukční řešení teplosměnné plochy a její zanášení u výměníků z dutých plastových vláken 

  Bokišová, Lenka
  Tato práce zkoumá možnost využití dutých vláken z polymerů ke konstrukci nových typů výměníků. První část uvádí do problematiky tepelných výměníků a polymerů jako materiálů vhodných pro vytvoření teplosměnných ploch. Dále ...
 • Krize varu v jaderných reaktorech 

  Bednář, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem krize varu v jaderných reaktorech a jakým způsobem tento problém ovlivňuje provoz jaderného reaktoru. Práce je zaměřena na tlakovodní reaktory se zaměřením na reaktor typu VVER ...
 • LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM 

  Vondrák, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem vlivů na celkovou účinnost motoru s vnitřním spalováním, přibližuje hranice jejího zvyšování a nabízí přehled vybraných technologií, které jsou toho času ve vývoji a mají potenciál do ...
 • Matematický popis dynamického výměníku tepla 

  Hvožďa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dynamického tepelného výměníku se zanedbáním vlivu polohy. Problém je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic. V souvislosti s tím obsahuje nezbytný teoretický základ ...
 • Model pro výpočet oteplovacích charakteristik silových kabelů 

  Starý, Zdeněk
  V rámci této práce byl vytvořen model pro výpočet oteplovacích charakteristik silových kabelů. Připravený přehled se nejprve věnuje základním pojmům z kabelové techniky. Navazuje jednoduché popsání jednotlivých možností ...
 • Modelování tepelných účinků elektroporačního procesu na živou tkáň 

  Kafka, Roman
  Práce pojednává o současném stavu poznání šíření tepla v živé tkáni. Je zde popsáno, čím je šíření tepla ovlivněno s existujícími možnostmi výpočtu. Pro řešení Pennesovy rovnice pomocí metody konečných prvků, je zde využit ...
 • Modul ohřevu elektrozvlákňovací elektrody 

  Lukesle, Václav
  Diplomová práce se zabývá principiálním návrhem ohřevu elektrozvlákňovací elektrody. Na tuto elektrodu se přivádí vysoké napětí (desítky kV), které je nezbytnou součástí zařízení pro výrobu nanovláken. V práci je uvedena ...
 • Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení 

  Drtílek, Juraj
  Tato práce se zabývá teplotní analýzou desky pro vibrační testovací zařízení na testování turbodmychadel. V úvodu je čtenář seznámen s principem přeplňování, jeho důležitostí a historií. V této části práce je také popsána ...
 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...