Now showing items 1-20 of 41

 • Dmychadla pro přeplňování spalovacích motorů 

  Bílek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce na téma dmychadla pro přeplňování spalovacích motorů je zaměřena na seznámení čtenáře o principu činnosti přeplňování spalovacích motorů. V úvodu je v krátkosti seznámen s danou problematikou a také ...
 • Ideální oběhy přeplňovaných spalovacích motorů 

  Hrubý, Jakub
  Cílem práce je popis různých druhů přeplňování jako jedné z nejdostupnějších metod zvyšování výkonu a účinnosti spotřeby paliva atmosférických motorů současnosti. Hlavním aspektem je termodynamická stránka daného tématu, ...
 • Letadlové hvězdicové motory 

  Šimíček, Petr
  Práce je zaměřena na konstrukční řešení letadlových hvězdicových motorů. Úvod je pojednáním o historii letadlových hvězdicových motorů a jejich vývoji v historickém kontextu. Druhá část je zaměřena na konstrukci letadlových ...
 • LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM 

  Vondrák, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem vlivů na celkovou účinnost motoru s vnitřním spalováním, přibližuje hranice jejího zvyšování a nabízí přehled vybraných technologií, které jsou toho času ve vývoji a mají potenciál do ...
 • Moderní metody přeplňování spalovacích motorů 

  Blaha, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na spalovací motory s přeplňováním a jejich porovnání s motory atmosférickými. Jsou zde uvedeny různé druhy přeplňování z hlediska konstrukce, použití, průběhů charakteristických diagramů ...
 • Moderní metody zvyšování výkonu spalovacích motorů 

  Vertaľ, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem shrnující přehled současného stavu moderních spalovacích motorů, které jsou přeplňovány turbodmychadly, kompresory anebo jinými používanými způsoby, které vedu svým účinkem ke ...
 • Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy 

  Sedlář, Martin
  Tato práce slouží jako přehled moderních trendů pohonných jednotek. První část práce nastiňuje rozdělení spalovacích motorů, následující hlavní část je přehledem několika pohonných jednotek charakteristických pro své ...
 • Moderní přeplňované benzínové motory 

  Gruber, Jakub
  Rešeršní bakalářská práce se zabývá moderními přeplňovanými benzínovými motory. Úvodem jsou přiblíženy emisní normy EURO. Těžištěm práce je pojednání o zařízeních snižující emise automobilů. Popsány jsou palivové systémy ...
 • Moderní trendy přeplňování 

  Sůkal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními trendy v oblasti přeplňování vozidlových motorů turbodmychadly. Čtenář je seznámen se základními principy přeplňování a motivací pro zavedení v automobilovém průmyslu. První část ...
 • Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů 

  Podhora, David
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o přeplňování spalovacích motorů, přičemž důraz je kladen zejména na moderní trendy tohoto oboru. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na základní principy a důvody ...
 • Moderní způsoby přeplňování 

  Strouhal, Pavel
  Tato práce je zaměřena na současně používané způsoby přeplňování spalovacích motorů osobních vozidel. Rozebírá nejen možnosti zlepšení celkové charakteristiky pohonné jednotky, ale i konstrukci a uspořádání plnících agregátů, ...
 • Moderní způsoby přeplňování 

  Górnisiewicz, Tomáš
  Tato práce se zabývá moderními metodami přeplňování spalovacích motorů používaných v osobních automobilech současnosti, přičemž důraz je kladen na zážehové motory přeplňované turbodmychadlem. Je zde vysvětlena podstata ...
 • Návrh sacího traktu s variabilní délkou pro experimentální zážehový motor 

  Jelínek, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o sacím traktu čtyřdobého spalovacího motoru a jeho plnící účinnosti a možnostech, jak tuto účinnost zvýšit a následně o optimalizování průběhu točivého momentu a výkonu u zadaného sériového ...
 • Přehled vstřikovacích systémů traktorových motorů 

  Poláček, Milan
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu vstřikovacích systémů osazených na současně vyráběných traktorech. První část přehledu se zabývá jednotlivými koncepcemi vstřikování paliva u traktorových motorů a popisem částí ...
 • Přeplňovaný zážehový motor mechanickým dmychadlem 

  Janíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného mechanického dmychadla pro spolupráci se zážehovým spalovacím motorem Honda K20A2. První část je věnována rešerši, týkající se problematiky přeplňování a stručného popisu jednotlivých ...
 • Přeplňovaný zážehový motor o objemu 1,2L 

  Věříš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem dostupné varianty zážehového motoru o zdvihovém objemu do 1,2 litru, který bude určen k přeplňování turbodmychadlem. Ve výpočtové části se určí návrhové parametry pro výběr kompresoru, ...
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Kadleček, Jiří
  Tato bakalářská práce seznamuje s konstrukcí a funkcí základních typů mechanických systémů přeplňování. Dále se zabývá rozborem regulačních prvků přeplňovacích systémů a v poslední kapitole také popisem nejnovějších trendů ...
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Vojtěšek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nastíněním historie přeplňování a rozebráním několika hlavních způsobů. Jde zejména o využívání mechanického přeplňování a turbodmychadel, zmínění jejich kladných a záporných stran. Dále ...
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Vrána, Jan
  Při přeplňování se uplatnily především dva způsoby – přeplňování turbodmychadly nebo mechanickým kompresorem. Cílem práce bylo porovnání ideálních cyklů nepřeplňovaných motorů s ideálními cykly přeplňovaných motorů, uvést ...
 • Přeplňování zážehových a vznětových motorů 

  Čavoj, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na přeplňování a jeho vliv na zážehové a vznětové motory. Popisuje základní způsoby přeplňování, včetně jejich výhod a nevýhod. U těch nejobvyklejších se zmiňuje také o konstrukčních prvcích a ...