Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza stropního vytápění 

  Carbol, Ladislav
  Práce se zabývá analýzou stropního vytápění ubytovacích prostor kolejí VUT. Obsahuje teoretický rozbor problematiky sdílení tepla sáláním a konvekcí u stropního vytápění. Součástí práce je vytvoření matematického modelu ...
 • Brzdový systém formule SAE 

  Brůna, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním brzdových systémů formule SAE. Z provedeného porovnání je vybráno nejvhodnější řešení a provedeno jeho dimenzování a vlastní konstrukční návrh. Ten je ověřen analýzou napjatosti a ...
 • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

  Vondál, Jiří
  Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
 • Koncepce výměníku pro IMSR reaktor 

  Števanka, Kamil
  Cílem práce bylo vytvořit základní koncept integrovaného výměníku tepla pro solí chlazený reaktor vyvíjený společností Terrestrial Energy s využitím programu Promex. První kapitola se zabývá historií a současnou situací v ...
 • Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá maketami pro výzkum kritického tepelného toku. Teoretická, rešeršní část, se soustředí na materiál maket, jejich rozměry, způsob ohřívání a měření teplot z již provedených experimentů. Praktická ...
 • Měření součinitele přestupu tepla v kruhových minikanálech 

  Snášel, Jan
  Diplomová práce popisuje proces měření součinitele přestupu tepla na tepelném výměníku s kruhovými minikanály. Pro porozumění tohoto procesu je součástí práce shrnutí základní teorie přestupu tepla. Jsou zde uvedeny výhody ...
 • Modelling fluid flow in a reciprocating compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Efficiency of reciprocating compressor is strongly dependent on the valves characteristics, which affects the flow through the suction and discharge line. Understanding the phenomenon inside the compressor is necessary ...
 • Modelling of fluid flow and heat transfer in a reciprocating compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (IOP Conference Series, 2015-08-17)
  Efficiency of reciprocating compressor is strongly dependent on several parameters. The most important are valve behaviour and heat transfer. Valves affect the flow through the suction and discharge line. Heat flow from ...
 • Modelování zanášení a jeho vlivu na technicko-ekonomické charakteristiky trubkových zařízení na výměnu tepla v linkách termického zneškodňování odpadů 

  Keliš, Michal
  Hlavní náplní této práce je zvýšení vypovídající schopnosti existujícího matematického modelu pro výpočet tzv. mezní rychlosti spalin s ohledem na zanášení ploch výměny tepla trubkových výměníků instalovaných na linkách ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Návrh dvoutlakého kotle na odpadní teplo za spalovací turbinu, 150 kg/s spalin, 600 °C 

  Petrů, Lukáš
  Tato diplomová se zabývá dvoutlakým kotlem na odpadní teplo za spalovací turbínu. Ze zadaných parametrů páry a spalin byly navrženy výhřevné plochy, konkrétně jejich velikost a uspořádání. Celkové provedení je pak navrženo ...
 • Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku ...
 • Nepřímotopný ohřev vzduchu 

  Beneš, Josef
  Diplomová práce se zabývá nepřímotopným ohřevem vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. V teoretické části práce jsou vymezeny jednotlivé druhy výměníků v závislosti na druhu umístění ve vzduchotechnickém systému, na ...
 • Nestacionární teplotní pole v nátrubku při směšování proudů 

  Vosynková, Jana
  Jaderná energetika je dnes již zvládnutou oblastí získávání energií. Je ovšem nutné, z důvodu vyloučení možných rizik, aby byl kladen zvláštní důraz na bezpečnost při výrobě a provozu jaderných elektráren, zejména jejího ...
 • Optimalizace geometrie výměníku pomocí CFD 

  Stromský, Ondřej
  Nalezení optimální geometrie výměníku tepla je hlavní náplní předkládané práce. Největší důraz je přitom kladen na nalezení optimálního proudění tekutin v tepelném výměníku a na minimalizaci tlakových ztrát. Je snahou, ...
 • Přenos tepla v úložném obalovém souboru a jeho vliv na okolí 

  Marcell, Jan
  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky týkající se přestupu tepla v úložném obalovém souboru pro vyhořelé jaderné palivo. V první části jsou zhodnoceny způsoby koncepčního řešení úložných obalových souborů ...
 • Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Copek, Tomáš
  Tato bakalářská práce s názvem Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku se zabývá experimentálním stanovením součinitele přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku. Cílem je naměřit, porovnat a zhodnotit hodnoty a ...
 • Řízená krystalizace odlitků z hliníkových slitin ve skořepinových formách 

  Mašková, Lenka
  Cílem této práce je ověření možnosti ovlivnění krystalizace hliníkových slitin odlévaných ve skořepinových formách, a docílit tak usměrněného tuhnutí. Za tímto účelem bylo potřeba navrhnout a sestrojit chladící zařízení. ...
 • Spalovací komora Stirlingova motoru o výkonu do 3 kW 

  Matuška, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu spalovací komory Stirlingova motoru. V úvodu práce stručně popisuji historii a dále praktické využití Stirlinova motoru v současnosti. V následující části jsou vysvětleny ...
 • Tepelné výměníky pro klimatizaci 

  Pavlíček, Michal
  Teze je rozdělena na 2 části. V první části se zaměřuje na klasifikaci a charakterizaci jednotlivých typů výměníků. V druhé části je popsán postup návrhu a teoretický výpočet tepelného výměníku. Získané výsledky jsou pak ...