Now showing items 1-20 of 38

 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Distribuce organochlorových pesticidů do životního prostředí 

  Plačková, Lucie
  Diplomová práce byla zaměřena na stanovení perzistentních organických polutantů; konkrétně byly zjišťovány polychlorované bifenyly (PCB 28, 52, 101, 118, 138,153 a 180) a organochlorové pesticidy. Celkem byla hodnocena ...
 • ge137989 

  Kamenskich, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a analyzování mého rodného kraje a jeho nejbližšího okolí. Současně navazuje na sérii mých předchozích prací, které se tímto tématem zabývají. Hlavním cílem je posouvat mé ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí polybromovanými difenylethery 

  Roček, Richard
  Cílem mojí diplomové práce je zhodnocení zátěží půd polybromovanými difenylethery. Jedná se o půdy, které byly zasaženy požárem a půdy, které požárem zasaženy nebyly. V teoretické části jsou zpracovány dostupné informace ...
 • Infiltrace - elementární hydrologický proces 

  Salač, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením infiltrace vody do půdy v zájmové lokalitě obce Šakvice. Měření probíhaly ve dnech 13.5.2009 a 10.9.2009 na půdě zpracované klasickým způsobem, tj. s orbou. Pro měření se použily ...
 • Izolace a charakterizace půdních gelů 

  Kundera, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na gelotvorné složky obsažené v půdě, a to konkrétně na jejich izolaci a další charakterizaci pomocí elektronového mikroskopu a dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, elementární a ...
 • Kinetika příjmu hydrofobních organických látek v žížale Eisenia andrei v půdách s rozdílným obsahem organického uhlíku 

  Šmídová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá osudem hydrofobních organických polutantů (hydrophobic organic compounds, HOCs) v půdách. V teoretické části shrnuje současné poznatky o biodostupnosti, faktorech ovlivňujících biodostupnost ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Korelace termoanalytických dat s primárními charakteristikami humifikovaných substrátů 

  Kislinger, Jiří
  Tato dizertační práce je napsána jako termoanalytická studie humifikovaných substrátů, tj. huminových látek a půdních vzorků, získaných z několika různých zdrojů tak, aby byl pokryt co nejširší rozsah primárních charakteristik. ...
 • Nanočástice platinových kovů v životním prostředí 

  Berka, Michal
  Platinové nanočástice, uvolňující se převážně z automobilových katalyzátorů, představují pro životní prostředí možné riziko. Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic na půdní vlastnosti ...
 • Porovnání extrakčních metod pro prvkovou analýzu zemědělských půd 

  Štursa, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací postupu přípravy vzorku půd z vinic pro prvkovou analýzu metodou ICP-MS. První část práce pojednává o prvkové analýze a jejím využití v agrotechnice a ve vinařství, popisem ...
 • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

  Bušinová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...
 • Problém zasolení půd a možnost jeho řešení pomocí lignitu 

  Kořínková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem schopnosti přírodního lignitu a lignitu vymytého deionizovanou vodou sorbovat z roztoku sůl NaCl. Měření bylo prováděno v souladu s normou ČSN 11265 Kvalita půdy – Stanovení elektrické ...
 • Retardéry hoření a jejich průnik do terestrického ekosystému 

  Chytil, Václav
  Tato diplomová práce byla zaměřena na stanovení čtyř zástupců ze skupiny bromovaných retardérů hoření, tj. pentabromethylbenzenu, hexabromcyklododekanu, hexabrombenzenu a tetrabrombisfenolu A. Matrice představovaly čtyři ...
 • Rodinný dům 

  Sikora, Marek
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je ...
 • Speciační a frakcionační analýza kovů v zemědělských půdách 

  Lepař, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o postupech a analytických technikách spojených se speciační analýzou a frakcionací kovů v zemědělských půdách. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se speciace, frakcionace, ...
 • Stanovení obsahu platiny na území města Brna 

  Dvořák, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení platiny ve vzorcích silničního prachu a půd metodou atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části jsou popsány základní fyzikální a chemické vlastnosti platiny, funkce ...
 • Stanovení platinových kovů v půdách na území města Brna 

  Pavlíčková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na určení přítomnosti platiny ve vzorcích půdy metodou absorpční spektrometrie. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretická část je zaměřena na výskyt a chování platiny v životním prostředí, ...
 • Stanovení rizikových prvků v půdách s různým antropogenním znečištěním pomocí sekvenční extrakční analýzy 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mobility rizikových prvků v půdních vzorcích z Brna a Ostravy. Extrakce půdních vzorků byla provedena sekvenční extrakcí dle Tessiera a BCR. Byla provedena také extrakce v kyselině ...