Now showing items 1-1 of 1

  • Zdaňování příjmů z pronájmu 

    Mikesková, Dana
    Bakalá ská práce je zam ena na zda ování p íjm z pronájmu dle § 9 zákona o daních z p íjm . V teoretické části je zobrazena soustava daní v České republice, postup zdan ní jednotlivých p íjm , výpočet výsledné da ové ...