Now showing items 1-12 of 12

 • Návrh pažení stavební jámy 

  Valkó, Attila
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažení stavební jámy polyfunkčního domu v Brně - Pisárkách. Práce obsahuje popis možných způsobů pažení stavebních jam. Cílem práce je navržení zajištění stavební jámy vhodnou metodou ...
 • Návrh stavební jámy pro bytový dům 

  Šobáň, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním jižní stěny stavební jámy pro nový BD Kadetka v Brně. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená záporová pažící ...
 • Numerická analýza stability pažící konstrukce v soudržných zeminách 

  Fejfarová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním stavební jámy pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 2D. Trojnásobně kotvená pažící stěna je založená v málo propustných soudržných zeminách. V teoretické části ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Porovnání dvou alternativ zajištění hluboké stavební jámy 

  Krejzar, Vojtěch
  Práce je zaměřena na numerické modelování pažení 30 m hluboké stavební jámy metodou MKP. Jáma je umístěna v lokalitě Luzern, Švýcarsko. V geologickém podloží se zde nachází vzhledem ke konstrukci nepříznivě ukloněné vrstvy ...
 • Zajištění sanační jámy pro ekologické účely 

  Bůžková, Eliška
  Se zrychlujícím se trendem v péči o životní prostředí je kladen důraz na odstraňování starých ekologických zátěží. V případě, kterému se věnuje tato diplomová práce, došlo ke kontaminaci podloží produkty plynárenského ...
 • Zajištění stavební jámy pro výstavbu malé vodní elektrárny ve Štětí 

  Holba, Radek
  Práce je zaměřena na zajišťování hlubokých stavebních jam. V první části jsou zmíněny možné způsoby zajištění a jejich výhody i nevýhody. Následuje statické posouzení pažící podzemní železobetonové stěny v programu Plaxis ...
 • Zajištění stavební jámy se založením bytového domu AUGUSTIN v Brně 

  Malinský, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout založení bytového domu AUGUSTIN v Brně s ohledem na geotechnické poměry. Dále pak navrhnout zajištění stavební jámy pro vybudování podzemní garáže s ohledem na okolní zástavbu. ...
 • Zajištění stavební jámy v Brně pro podzemní garáže u Janáčkova divadla 

  Zapletal, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažící konstrukce reálné stavební jámy podzemních garáží u Janáčkova divadla v Brně. Obsahem je popis možných řešení se zhodnocením jejich výhod a nevýhod. Cílem práce je vybrat z těchto ...
 • Zajištění stavební jámy v Olomouci 

  Plevová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou ...
 • Založení polyfunkčního domu v Olomouci 

  Dubčák, Pavel
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout a posoudit zakládání stavby Polyfunkčního domu v Olomouci. Dále pak navrhnout bezpečně a hospodárně dočasné zajištění stavební jámy pro vybudování podzemních podlaží stavby. Posledním ...
 • Založení stavby River Garden III v Praze 

  Malinský, Martin
  Úkolem této diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a založení administrativní budovy v Praze. V blízkosti stavební jámy se nachází řeka Vltava, která přímo ovlivňuje úroveň hladiny podzemní vody v místě staveniště. ...