Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti 

  Pulec, Jiří
  Moderní analogové systémy zpracovávající signály s velmi malou amplitudou jsou náchylné na zkreslení dané svody mezi signálovými trasami. Příčinou těchto svodů je znečištění izolační mezery na nosném substrátu, která ...
 • Moderní pouzdření a 3D systémy 

  Nicák, Michal
  Práce se skládá ze tří částí. Záměrem první teoretické části tohoto projektu je shrnutí současných způsobů pouzdření a zejména systémů využívajících trojrozměrné provedení. Navazující praktická část se zaměřuje na návrh a ...
 • Modular File Scanner for RPM 

  Mlčoch, Tomáš
  Balíčkovací systém RPM poskytuje pohodlné řešení pro správu a distribuci softwaru. Z pohledu vývojáře s ním pracujícího, je hlavní činností tvorba balíčků vhodných pro širokou distribuci. Tento proces obnáší řadu činností, ...
 • Návrh 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů 

  Prikryl, Petr
  Cílem této diplomové práce je studium návrhu 3D pouzder a zpracování pravidel pro jejich efektivní tepelný a elektrický návrh. V práci jsou uvedena doporučení a vztahy pro výpočet parametrů ovlivňující návrh moderních SOP ...
 • Návrh na rozšíření firmy – výstavba balírny 

  Prosecká, Romana
  Tématem práce je návrh na rozšíření firmy - výstavba balírny. Návrh vychází z analýzy současné kapacity výrobních prostor a výrobního zařízení, rozboru hospodaření a zjištěných nedostatků. Na základě provedené analýzy byl ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Nekonvenční aplikace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

  Klíma, Martin
  Disertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností keramiky s nízkou teplotou výpalu se zaměřením na její nekonvenční využití. Řeší dílčí problémy spojené s konstrukcí pouzdra pro elektrické čipy. Dotýká se také ...
 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Odhad složení komunálních odpadů z pohledu obalů 

  Doležalová, Adéla
  Předložená diplomová práce se zabývá odhadem zastoupení materiálově využitelných složek v komunálních odpadech se zaměřením na obaly. Odhad je proveden na základě analýzy finančního vydání za jednotlivé produkty s pomocí ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Černoušková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. ...
 • Optimalizace technologie a detekce defektů keramických struktur 

  Chyťa, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou defektů v keramických strukturách a pouz-drech, jejich detekcí a následnou optimalizací výrobního procesu, aby došlo k eliminaci těchto vad. První kapitola shrnuje keramické materiály v ...
 • Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce „Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder“ se zabývá problematikou technologie pouzder z korundové keramiky pro mikroelektronické aplikace. Práce představuje experimentální ...
 • Perspektivní materiály pro pouzdření 

  Gančev, Jan
  V první části se práce zabývá teorií pouzdření polovodičových čipů a hybridních integrovaných obvodů a definováním materiálových vlastností stěžejních pro pouzdření. V druhé, experimentální, části jsou definovány základní ...
 • Reporting udržitelného rozvoje 

  Mlejnek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá reportingem udržitelného rozvoje a jeho způsobu podávání pravidelných zpráv. První část obsahuje údaje o trvale udržitelném rozvoji a shrnutí přístupu ze strany OSN a EU k udržitelnému rozvoji, ...
 • Studie koncepce řízení oběhu obalů ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. 

  Mahdalová, Eva
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. Pomocí metod využívaných v logistice a modelovacího nástroje ARIS bude provedena analýza stávajícího stavu a z ní odvozeny problematické ...
 • Studie logistické koncepce se zaměřením na obalové hospodářství 

  Šatera, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zavedení vratných obalů do dodavatelského řetězce plastových materiálů od českých dodavatelů ve společnosti MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. V první části práce jsou popsána teoretická východiska ...
 • Studie logistické koncepce v mezinárodním obchodu 

  Slámová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá studií logistické koncepce v mezinárodním obchodu ve společnosti Holek Production, s. r. o., která se zabývá výrobou napařovacích žehlících mandlů pro domácnost. Na základě teoretických poznatků ...
 • The Technology Of Ceramic Packages 

  Skácel, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the technology of ceramic packages. The first part is about ceramic in general. The next part is focused on used material Nabaltec and advantages of this type of technology i.e. ceramic powder pressing ...
 • Tvorba modulu Virtuální laboratoře 

  Volf, Lukáš
  Virtuální laboratoř je projekt, jehož cílem je vytvoření moderního výukového prostředku, který by měl pomoci studentům oboru mikroelektroniky, ale nejen jim, pochopit problematiku technologií povrchové montáže a pouzdření ...