Now showing items 1-17 of 17

 • FITkit jako přijímač/vysílač dálkového ovládání 

  Růžek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačními protokoly použitými v infračervených dálkových ovladačích spotřební elektroniky. Popisuje v současnosti nejpoužívanější protokoly RC5, NEC a SIRC, jejich vlastnosti a způsoby ...
 • Nasazení laserové technologie v podmínkách zakázkové výroby 

  Popela, Martin
  Práce je zaměřena na teoretický rozbor a fyzikální popis technologie laserového paprsku. Pojednává o možnostech a konkrétních metodách laserových technologií z hlediska opracování kovů, detailně se věnuje CO2 laseru z ...
 • Nekonvenční technologie laserového řezání 

  Indra, Jaroslav
  Práce se zabývá technologií laserového řezání. Počátek je věnován obecnému popisu laserové technologie a rozdělení laserů do základních skupin. Následná část zmiňuje možné průmyslové využití laserového paprsku, a to především ...
 • Ray tracing na architektuře CUDA 

  Bidmon, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím grafických karet podporujících CUDA pro výpočet ray tracingu. Nejdříve je představen klasický rekurzivní algoritmus pro ray tracing a je uveden matematický základ, použitý při výpočtech, pro ...
 • Rychlá implementace geometrických algoritmů 

  Krba, Martin
  Jedním z nejčastěji využívaných výpočtů v počítačové grafice je určení kolize mezi paprskem reprezentujícím šíření světla a trojúhelníkem na povrchu objektu v 3D prostoru. A právě jeho časté využití je motivací pro nalezení ...
 • Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem 

  Havel, Jiří
  Trojúhelník je nejpoužívanější primitivum v počítačové grafice. Výpočet jeho průsečíku s paprskem má mnoho využití a často bývá úzkým hrdlem programu. Tato práce se zaměřuje jeho využití a různé způsoby výpočtu. Tyto ...
 • Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem 

  Horák, František
  V této práci opakujeme některé základní pojmy analytické geometrie. Zmiňujeme některé techniky výpočtu průsečíku paprsku a trojúhelníku a také uvádíme příklady využití. Diskutujeme zde možnosti CUDA, optimalizační techniky ...
 • Řezání materiálu vodním paprskem 

  Veselý, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje principy použití vysokorychlostního kapalinového paprsku k obrábění materiálu. V první části je uvedeno základní rozdělení kapalinových paprsků a stručný popis zařízení pro generaci vysokotlaké ...
 • Řezání materiálu vodním paprskem 

  Jáchym, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje principy vzniku a využití vysokorychlostních vodních paprsků vhodných pro obrábění. V první části uvádí popis technologie řezání vodním paprskem a její aplikace, základní součásti vysokotlakého ...
 • Sledování paprsku ve 2D přes jednoduché optické členy 

  Danczi, Dávid
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který simuluje metodu sledování paprsku přes jednoduché optické členy. Dále rozebíra problematiku základů počítačové grafiky a popis programového ...
 • Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů 

  Jinek, Josef
  Tato práce pojednává o stanovení součinitele výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů ve dně při volném výtoku. Má za cíl ověřit znalosti v této problematice. Na základě měření byly stanoveny hodnoty součinitele ...
 • Studium vlivu procesních parametrů na vlastnosti heterogenního svaru feritické korozivzdorné oceli s uhlíkovou ocelí při laserovém svařování s rozmítáním svazku 

  Hála, Kamil
  Diplomová práce předkládá výzkum vlivu procesních parametrů na vlastnosti heterogenního spoje při laserovém svařování s rozmítáním svazku. Nejprve je pomocí literární studie vytvořen přehled o využití technologie laserového ...
 • Technologie laserového obrábění 

  Koupil, Jan
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na nekonvenční metodu obrábění materiálu pomocí laserového paprsku. V první části byl popsán vývoj laseru v historii, princip fungování laseru a jeho konstrukce. Dále zde byly uvedeny ...
 • Technologie obrábění laserem 

  Strouhal, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá technologií obrábění laserem a jeho využití ve strojním průmyslu. V první části práce je popsán princip vzniku laserového paprsku, rozdělení a aplikace laserů v průmyslu. Experimentální část je ...
 • Technologie obrábění pomocí laseru 

  Kroupa, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na současné možnosti obrábění pomocí laseru. V první části jsou popsány základní principy vzniku laserové-ho paprsku, možnosti obrábění různých materiálů, využití v praxi. Jsou představeny ...
 • Technologie řezání laserem 

  Kolkop, David
  Tato diplomová práce pojednává o technologii laseru a jeho možností využití v praxi. Popisuje princip, rozdělení a možnosti použití laseru při obrábění. Cíleně se zaměřuje na technologii řezání laserem. Diplomová práce ...
 • Vliv drsnosti povrchu stěny na součinitel výtoku 

  Jinek, Josef
  Práce pojednává o vlivu drsnosti povrchu stěny dna na součinitel výtoku při volném výtoku u ostrohranného kruhového otvoru ve dně. Ověřuje, uceluje a rozšiřuje znalosti v problematice výtoku otvorem. Součinitel výtoku autor ...