Now showing items 1-4 of 4

 • Kondenzátor páry 

  Juráš, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá vodou chladenými kondenzátormi. Prácu je možné pomyselne rozdeliť do troch častí. Prvá časť práce je vylovene rešeršná. Je v nej predstavený vodou chladený kondenzátor, spolu s hydrofóbnymi ...
 • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

  Vilga, Filip
  Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...
 • Povrchový kondenzátor pro parní turbinu 

  Szöcs, Ladislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh povrchového kondenzátora s bokovými výstupmi. Samotnému návrhu predchádza rešerš na tému povrchové kondenzátory s bokovými výstupmi. Jadrom práce je termodynamický návrh výmenníka ...
 • Roštový kotel na spalování tříděného odpadu 

  Krolák, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom parného kotla na spaľovanie triedeného odpadu o výkone 70 t/h. Zadanie práce obsahuje požadované výstupné parametre pary a zloženie paliva. Zo zadaných hodnôt zloženia paliva je ...