Now showing items 1-18 of 18

 • Aerodynamické tunely pro automobily 

  Gross, Arnold
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...
 • Analýza cévní pulzace v retinálních video sekvencích 

  Valentová, Vanessa
  Glaukóm je treťou najčastejšou príčinou slepoty na svete. Existuje niekoľko typov glaukómu, čo sťažuje včasnú diagnózu tohoto ochorenia. Jednou z možných metód včasnej diagnostiky môže byť analýza pulzácie retinálnych ciev. ...
 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Bazovský, Richard
  Táto práca sa venuje metodickému spracovaniu dlhodobého (24 hodinového) EKG signálu pomocou Holterovho monitorovania s prihliadnutím na variabilitu srdcového rytmu (HRV). Kde HRV pozorujeme ako premenlivosť vzdialeností ...
 • Cenová mapa prodeje rekreačních objektů v Orlických horách a její využití 

  Novák, Vojtěch
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V rámci teoretické části je definován pojem nemovitost a pojmy týkající se segmentu rekreačních objektů. Následuje rozbor jednotlivých druhů cen a způsobů oceňování. Dále se tato ...
 • Citlivostní analýza kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky. Obsahuje teorii citlivostní analýzy a citlivostní funkce. Jsou zde analyzovány dva multifunkční kmitočtové filtry druhého ...
 • Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru 

  Běloušek, Radim
  Matematický model i náhradní zapojení asynchronního motoru obsahují několik parametrů, které je nutno, z hlediska řízení pro daný stroj, určit s maximální přesností. Práce je zaměřena na identifikaci parametrů náhradního ...
 • Lavinové komunikační uzly 

  Koňařík, Libor
  Předložená diplomová práce se podrobně věnuje vybraným možnostem komunikace mezi osobami při lavinových neštěstích. Zkoumané způsoby komunikace mezi sebou porovná. Zaměří se na ověření vlastností a parametrů lavinových ...
 • Měření základních parametrů systému LTE 

  Hocz, Jan
  Tato práce se zabývá stručným seznámením se systémem LTE a jeho zpracováním signálu v uplinku a downlinku. Dále je popsáno několik základních parametrů, které musí zařízení dodržovat pro správnou funkci. Tyto parametry ...
 • Odhad Parametrů Matematického Modelu Multikoptéry 

  Loviška, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou aplikácie metód estimácie parametrov v matematickom modely z nameraných dat. Hlavným bodom práce je aplikácia týchto algoritmov na matematický model multikoptéry. Vzhľadom k zložitosti ...
 • Optimalizace parametrů dynamické relaxace při řešení mezních plastických stavů konstrukcí 

  Poláček, Milan
  Účelem této práce je vytvoření výpočetního modelu rámové konstrukce. Zjištění zatížení, při kterých vznikají jednotlivé plastické klouby až do kolapsu konstrukce. Výpočet bude proveden pomocí programu RFEM s přídavným ...
 • Perlinovy šumové funkce pro generování textur 

  Jakubíková, Radka
  Tato práce se zabývá teoreticky i prakticky Perlinovou šumovou funkcí, pomocí níž lze generovat procedurální textury. Její algoritmus má hned několik výhod jako je přirozený vzhled, jednoduchost nanášení dvojrozměrných ...
 • Přístroj pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru napětí 

  Tománek, Drahomír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou přístroje pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První část práce je zaměřena na výrobu přístrojového transformátoru. ...
 • Rojení částic jako vícekriteriální optimalizační metoda 

  Benčok, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou multikriteriální optimalizace složitých matematických funkcí a netradičními přístupy při hledání jejich extrémů. Hlavní pozornost je věnována algoritmu PSO (Particle Swarn Optimalization), ...
 • Řiditelné filtry s maximálním možným přeladěním a netradičními aktivními prvky 

  Voráč, Ladislav
  Diplomová práce je věnována problematice návrhu řiditelných kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF (Multiple-Output Current Follower) a také s nově vyvíjeným proudovým aktivním prvkem DACA (Digitally ...
 • Řízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížeče 

  Slováček, Martin
  Technologie VST je jedna z nejpoužívanějších pro zpracování zvuku v reálném čase. Jednotlivé VST efekty jsou vkládány do hostitelských aplikací formou zásuvných modulů. Tato práce se zabývá návrhem vzdáleného řízení ...
 • Studie a porovnání řídících CNC systémů 

  Nytra, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše současného stavu implementovaných cyklů CNC řídících systémů. Nejdříve je osvětlena základní problematika programování číslicového řízení s možnostmi vlastního programování. Dále ...
 • Technologické aspekty řezání válcovaných materiálů 

  Kubla, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá dělením hutního materiálu řezáním, ale i obecnými metodami dělení materiálu jako takového. Cílem je zaměřit se na řezání válcovaných materiálů na pilách, stanovení technologických parametrů ...
 • Určení velikosti stavového prostoru 

  Rybanský, Marian
  Cílem práce je popsat a ohodnotit vhodné metody na určení velikosti stavového prostoru. Stavový prostor vytvoříme pomocí programu (generátoru), který ze vstupních hodnot a předpisů (modelu) vygeneruje stavový prostor. K ...