Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza vlivu lokality a typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Havlíčkově Brodě a okolí 

  Forman, Radek
  Cílem práce je posouzení, do jaké míry je cena obvyklá vybraných rodinných domů ovlivněna lokalitou a typem nosné konstrukce. Dalšími úkoly jsou zjištění nákladové ceny rodinných domů dle platného oceňovacího předpisu a ...
 • Analýza vlivu rekonstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Hodslavicích 

  Filipová, Veronika
  Cílem diplomové práce je posouzení, do jaké míry cenu obvyklou ovlivňují rekonstrukce rodinných domů v Hodslavicích. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy a popis použitých metod při oceňování rodinných domů. ...
 • Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence v katastrálním území Popovice u Rajhradu 

  Korger, Miloš
  Bakalářská práce je věnována problematice tvorby geometrického plánu pro odstranění zjednodušené evidence a jeho vyhotovení v územích s platnou analogovou katastrální mapou. V první, teoretické část je čtenář stručně ...
 • Geometrický plán pro změnu a rozdělení hranic pozemků v katastru 

  Dodulíková, Dagmar
  Témou tejto bakalárskej práce je vyhotovenie geometrického plánu pre zmenu a rozdelenie hraníc pozemkov. Záujmovou lokalitou je obec Sokolnice, v ktorej som zamerala aktuálny stav hraníc úseku miestnej komunikácie. Katastrálna ...
 • Návrh kritérií a tvorba metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech v konkrétních lokalitách 

  Tesařová, Zdeňka
  V dizertační práci je popsána problémová situace, která spočívá v neexistenci ujasněné metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jsou navržena kritéria, která by mohla mít vliv na výše nájmů z ...
 • Návrh obytné zóny v obci Sloup 

  Kocman, Jan
  Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu obytné zóny v severní části obce Sloup v Moravském krasu. Byly zpracovány 4 varianty, pro které byly vyhotoveny výkresy situace a situace dopravního značení. Výkres vzorových ...
 • Návrh webových stránok 

  Ligas, Denis
  Moja bakalárska práca sa zameriava na prípravu návrhov, ktoré budú môcť byť využité pre návrh kvalitných webových stránok pre projekt výstavby rodinných domov v stredoslovenskom meste Martin. Riešenie bude obsahovať diagramy ...
 • Novostavba rodinného domu v Třebíči 

  Berková, Martina
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Třebíči. Dům je navržen z cihelných bloků Porotherm, zastropení skládaným stropem Miako. Střecha je sedlová atypická. Objekt má 2 nadzemní podlaží – 2. podlaží ...
 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Olomouckém kraji 

  Lukaševič, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj ceny pozemků v závislosti na vstupní územní připravenosti. Šetření bylo provedeno ve třech lokalitách, kde budoucím využitím bude výroba, komerce a bydlení. V diplomové práci jsem ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Prostějově a jeho okolí 

  Hrubanová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení ceny pozemků dle oceňovacích předpisů a ceny trţní (obvyklé). Vybrané pozemky se nachází v polohách nestavebních a v polohách určených k zastavění ve vybraných stupních územního ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve Zlínském kraji 

  Dvořáčková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení trţní (obvyklé) ceny pozemků a ceny pozemků dle oceňovacích předpisů. Pozemky jsou vybrány v polohách nestavebních a v polohách určených k zastavění, ve vybraných stupních územního ...
 • Rodinný dům 

  Vokálková, Kateřina
  Předmětem zadáním bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Žďár nad Sázavou, v ulici U Pily. Rodinný dům je určený k trvalému bydlení pětičlenné rodiny. Stavba má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepená s ...
 • Rodinný dům 

  Pourová, Veronika
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je ...
 • Vliv výstavby silniční komunikace na cenu pozemků 

  Podrová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení a porovnání cen pozemků dotčených s výstavbou silniční komunikace, před vykupováním a během vykupování. Na základě získaných výsledků bylo provedeno průměrné zhodnocení pozemků. ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků 

  Dittrichová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků v daném regionu. Dále pak výsledky konfrontovat s oceňovací vyhláškou. V teoretické části jsou uvedeny definice stavebních pozemků ...
 • Vyhodnocení vývoje cen stavebních pozemků dle cenových předpisů 

  Krejsová, Věra
  Cílem této práce je zjištění vývoje cen staveních pozemků v průběhu let, cena stanovená podle cenových předpisů je zjišťována dle platné legislativy pro dané roky, tato legislativa je podrobně popsána a chronologicky ...