Now showing items 1-11 of 11

 • Elektronická representace řešení odrazů na vedení 

  Yousifová, Hanen
  Bylo by těžké si představit svět bez komunikačních systémů. Za účelem optimalizace řízených komunikačních systémů, je třeba určit signálové ztráty v systému, protože všechny systémy mají takové ztráty. Pro stanovení těchto ...
 • Fyzikální modelování a simulace 

  Dvořák, Radim
  Disertační práce se zabývá modelováním znečištění ovzduší, jeho transportních a disperzních procesů ve spodní části atmosféry a zejména numerickými metodami, které slouží k řešení těchto modelů. Modelování znečištění ovzduší ...
 • Hyperbolická parciální diferenciální rovnice homogenního a nehomogenního vedení 

  Szöllös, Alexandr
  Práce se zabývá diferenciálními rovnicemi, jejich využitím při analýze     vedení, experimenty s vedením a možnou akcelerací výpočtu v GPU  s využitím prostředí nVidia CUDA.
 • Metoda časové diskretizace řešení PDR 

  Myška, Michal
  Tato práce se zabývá řešením evolučních parciálních diferenciálních rovnic metodou časové diskretizace, která vychází z Rotheho metody (metody přímek). Práce je rozdělena na tři základní části. V první části je ukázán ...
 • Metody pro doplnění chybějících částí obrazu 

  Kovacs, Jan
  Tato práce se zabývá zpracováním přehledu moderních metod pro automatické doplnění chybějících částí obrazu. V teoretické části této práce je vybráno a popsáno několik nejznámějších metod. Každá z vybraných metod je nejdříve ...
 • Modelování prvků pro bioelektroniku 

  Truksa, Jan
  Tématem této práce je počítačové modelování organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Pro vytvoření modelu bylo třeba vypočítat rozložení elektrického pole a koncentrace iontů elektrolytu. Výpočet byl proveden ...
 • Modelování přenosu tepla pomocí diferenciálních rovnic 

  Sklenářová, Lenka
  Práce se zabývá základními principy přenosu tepla, odvozením parabolické rovnice vedení tepla jak v tyči, tak i ve vyšších dimenzí, včetně diskuse o okrajových a počátečních podmínkách. Řešením ustálených případů rovnic v ...
 • Přehled a vývoj CFD metod 

  Vodička, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a charakteristiku CFD metod v jejich historickém kontextu. Porovná přednosti a nevýhody jednotlivých typů a zmíní oblasti, ve kterých byly dané metody využity.
 • Simulace proudění tekutin pomocí moderních výpočetních metod 

  Palček, Peter
  V této bakalářské práci je řešen modelový problém simulace proudění tekutin za pomoci systému TKSL. V práci jsou popsané rovnice definující proudění tekutin, jejich převod do tvaru vhodného pro řešení, jejich výpočet pomocí ...
 • Telegrafní rovnice 

  Továrek, Tomáš
  Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního ...
 • Teorie hydraulického rázu 

  Šíblová, Kamila
  Práce je přehledovým textem, který se zabývá teori´i, řešením a využitím hydraulického rázu. K řešení je zde využito metody charakteristik, metody Lax Wendroff a metody FTCS. Práce je ucelením veškerých dostupných informací ...