Now showing items 1-20 of 23

 • Dvoutlaký horizintální kotel na odpadní teplo za spalovací turbinu;121,3kg/s spalin, 456 C 

  Maar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá parním kotlem na odpadní teplo za plynovou turbínu. Podle zadaných parametrů spalin a páry, byla provedena teplená bilance kotle a návrh uspořádání jednotlivých výhřevných ploch. Dále podle ...
 • Kotel na spalování smrkové kůry-18t/h 

  Dračka, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování smrkové kůry o výkonu 18t/h. Po vypracování stechiometrických výpočtů z dodaného prvkového rozboru paliva byly spočítány jednotlivé části ...
 • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

  Baláš, Jiří
  Účelem této diplomové práce bylo navrhnout kotel na spalování výpalků lihovarů. Pro zadané parametry biomasy byly postupně provedeny stechiometrické výpočty, ze kterých dále vycházejí výpočty entalpií spalin. V další části ...
 • Kotel na spoluspalování plynů 

  Mandelík, Ladislav
  Tématem této diplomové práce je navrhnout spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu. Nejdříve byl proveden stechiometrický výpočet směsi plynů. Poté následovalo určení základních rozměrů teplosměnných ploch ...
 • Navrhněte roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí(poměr mísení 30/70-dřevo) 

  Dvořák, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu parního roštového kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí v poměru (30/70-dřevo) o výkonu 60t/h, parametry výstupní páry p=7MPa, t=490. Práce je rozdělena do několika kapitol. Ze začátku ...
 • Návrh kotle na spalování slámy,sytá pára 143°C 3MW, a pro CZT 6MW 

  Řezníček, Jan
  Obsah práce je zaměřen na návrh teplárenského zdroje ve mnou zvolené lokalitě. Celé zařízení má být navrženo tak, aby byly splněny základní požadavky zadavatele. Primárním cílem práce je variantně navrhnout jeho řešení, ...
 • Návrh roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování RDF 

  Basov, Mykhailo
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byl postupně proveden: tepelný výpočet kotle, který spočívá v koncepčním ...
 • Návrh spalovenského kotle na spalování směsného komunálního odpadu 

  Reiskup, Matěj
  Diplomová práce se věnuje návrhu kotle spalujícího směsný komunální odpad. Úvodní kapitola je věnována uvedení do problému, krátkému objasnění paliva kotle, komunálnímu odpadu a zvláštnostem spalovenských kotlů. Hlavní ...
 • Návrh sušky na biomasu 

  Hrnčířová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou snižování vlhkosti biomasy sušením a jejím následným využitím jako biopaliva. Práce představuje pásovou sušárnu a její zapojení do systému s roštovým kotlem. Navrhuje různé ...
 • Parní kotel na biomasu 

  Szabó, Gergely
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se parním kotlem na biomasu. Hlavním cílem práce je popis stavby, funkce jednotlivých částí a regulace kotle. První část práce je věnována kotlům obecně, představuje ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku 25t/h, 5,5MPa, 475°C 

  Pecháček, Michal
  Práce se věnuje návrhu parního roštového kotle o výkonu 25 t/h, s parametry výstupní páry p = 5,5 MPa, t = 475 °C a teplotou napájecí vody 105 °C. Jedná se o kotel s přirozenou cirkulací vody výparnými plochami, jehož ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku s pískem 92,5t/h 

  Špiláček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle spalujícího dřevní štěpku. Dřevní štěpka patří mezi biomasu a kotel by tak měl být šetrný k životnímu prostředí. Základem práce je výpočet velikosti a množství teplosměrných ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 40t/h 

  Fejfuša, Martin
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 85t/h 

  Vítámvás, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Porovnání výpočtu účinnosti parního kotle 

  Přívozník, Martin
  Tato bakalářské práce obsahuje porovnávací výpočet nepřímé účinnosti parního kotle. Výpočet je proveden podle dvou norem platných v České republice. V úvodu práce je shrnut popis elektrárny a parního kotle. Následně navazuje ...
 • Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů 

  Haška, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Szabó, Gergely
  Práce se zabývá návrhem roštového parního kotle, který má přirozenou cirkulaci a je určen na spalování dřevní štěpky. Kotel má výkon 45 t/h a vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 3,5 MPa a 450 °C při teplotě napájecí ...
 • Roštový kotel na spalování dřeva 

  Jakeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle na spalování nekontaminovaného dřeva. Pro zadané parametry byly provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpie spalin. V další části byla provedena tepelná bilance ...
 • Roštový kotel na spalování dřevní štěpky a tříděného odpadu 50t/h 

  Malíková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle na spalování směsi RDF a dřevní štěpky o zadaném výkonu a parametrech přehřáté páry. Úvod práce je tvořen stechiometrickými výpočty a určením tepelné účinnosti kotle. Práce ...
 • Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Kozák, Tomáš
  Práce se věnuje návrhu parního kotle s přirozenou cirkulací vody, ve kterém se spaluje dřevní stěpka. Jedná se o roštový kotel, který má parametry 20 t/h vyrobené páry o teplotě 420 °C a tlaku 5 MPa. Teplota napájecí vody ...