Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza popelovin z krbové vložky 

  Drápela, Jakub
  Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře s velikostní analýzou popelovin z krbové vložky. Práci lze rozdělit na dvě části, přičemž první se věnuje popisu krbových vložek, palivům. Následným procesům při spalování ...
 • Cílená příprava kompozitu na bázi PP + anorganické mikro resp. nano anorganické plnivo s různou adhezní mezivrstvou. 

  Dombková, Julie
  Diplomová práce se zabývá studiem kompozitu PP a částicového plnivo, konkrétně jako částicové plnivo byl použit komerčně dostupný CaCO3 (SOCAL 31). Cílem práce bylo nalezení nových postupů a technologií povrchové úpravy ...
 • Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice 

  Pažourek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá velmi malými cyklonovými odlučovači, které by mohly být teoreticky využity pro čistění spalin. V rešeršní části této práce se pojednává o vzniku částic při spalování, charakteristice jednotlivých ...
 • Částice v ovzduší a možnosti jejich měření 

  Kantor, Radek
  Obsahem této práce je dozvědět se něco o základech aerosolů, jejich vlastnostech a různých způsobech měření. V dnešní době je téma částic v ovzduší velmi důležité, protože je známo, že částice v ovzduší mohou mít neblahé ...
 • Částicové systémy 

  Bedecs, Jakub
  Tato bakalářská práce se týká implementace částicových systémů s využitím výpočetního výkonu GPU. Klade si za cíl popsat důležitá fakta o stavbě částicových systémů a poukázat na různé možnosti využití. Rozebírá schopnosti ...
 • Částicový modul pro GPUEngine 

  Sobol, Jan
  Cílem této práce je implementovat částicový modul, který bude rozšiřovat grafický toolkit GPUEngine. Částicový modul je rozhraní určené k tvorbě částicových systémů. Modul je navržen jako soubor rozšiřitelných tříd, do ...
 • Dispersion Characteristics of PM10 Particles Identified by Numerical Simulation in the Vicinity of Roads Passing through Various Types of Urban Areas 

  Pospíšil, Jiří; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Špiláček, Michal (MDPI, 2020-04-30)
  The dispersion of particulate matter emitted by road transport to the vicinity of roads is predominantly influenced by the character of the air velocity field. The air flow depends on factors such as the speed and direction ...
 • Enkapsulace různých typů enzymů do organických částic. 

  Hazuchová, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na enkapsulaci různých typů enzymů do organických částic. Teoretická část je věnována enzymům a jejich obecným vlastnostem, struktuře, aktivitě a využití, dále potom procesu enkapsulace a ...
 • Komplexní animace v 3D Studiu Max 

  Černý, Miloš
  Tato práce má za úkol obeznámit čtenáře s uceleným postupem pro vznik komplexní počítačové animace za pomoci 3D modelovacího a animačního softwaru 3ds Max. Provede ho celým postupem od tvorby modelů, přes jejich texturování ...
 • Modelování pohybu částice v elektrickém a magnetickém poli pro výuku středoškolské fyziky 

  Mudrík, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového nástroje - programu umožňujíciho simulaci vlivu elektromagnetických sil na subatomární částice. Nejdříve jsou popsané požadované vlastnosti, následuje přehled existujících ...
 • Odlučovače TZL pro kotle malých výkonů 

  Szweda, Martin
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část této práce obsahuje rešerši o znečišťujících látkách, odlučovačích a její legislativě, přičemž tato část je spíše zaměřována na prachové částice a jejich chování při ...
 • Přístroje a metodika testování čistých prostor 

  Bojanovský, Tomáš
  V úvodu práce jsou popsány základní informace o čistých prostorách, které ovlivňují způsoby měření a vyhodnocování těchto prostor. Dále je v práci podán přehled přístrojů, které se používají, při testování či kontrole ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • Testování možností enkapsulace vybraných druhů makromolekul a bakterií 

  Kapar, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování možností enkapsulace enzymů a probiotických bakterií. V teoretické části jsou shrnuty enkapsulační techniky používané v potravinářském průmyslu. Dále jsou popsány materiály pro ...
 • Vliv adhezní mezivrstvy na lomově-mechanické chování kompozitu PP + anorganické plnivo. 

  Švestková, Dana
  Diplomová práce se zabývala studiem systému PP a částicové plnivo, konkrétně PPH a jako částicové plnivo byl použit komerčně dostupný CaCO3 (SOCAL P3). Tento typ plniva výrobce deklaruje jako plnivo bez povrchové úpravy. ...