Now showing items 1-9 of 9

 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost projektu realizovaného obcí 

  Vik, Vladimir
  Tato diplomová práce je věnována oblasti veřejného osvětlení a jeho přímým dopadům na finanční hospodaření obce. V rámci této analýzy byly popsány základní způsoby a možnosti řízení, kterými obec disponuje v oblasti správy ...
 • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

  Cupák, Michal
  Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...
 • Monitorování staveb v souvislosti s okolní stavební činností 

  Ledvoňová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním poruch stavebních objektů dotčených okolní stavební činností. V první části jsou popsány metody sledování poruch, od podrobné prohlídky až po vyhodnocení výsledků, je zde uveden ...
 • Návrh rekonstrukce dřevěných konstrukcí stávajícího objektu 

  Bartlová, Jana
  Obsahem práce bylo provést stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí stávajícího objektu s cílem navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce. Průzkum ukázal konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce ...
 • Pasport a posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem pasportu a posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Kateřinice. Podrobně popisuje pracovní postup, kterým byl pasport prováděn. Výstupem práce je sada podrobných technických ...
 • Posouzení efektivnosti ubytovacího rezervačního systému a návrh změn 

  Pataky, Štefan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn pro informační systém, především pak v rezervačním systému ubytovaní, za účelem získaní konkurenční výhody. Návrh vychází ze SWOT analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních ...
 • Studie odkanalizování vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí 

  Korytář, Ivo
  Tato práce řeší studii odkanalizování vybraného stokového systému, konkrétně stokovou sít v obci Starý Mateřov. V rámci studie je zpracován pasport stokové sítě, na jehož základě je vyhodnocen technický stav se zaměřením ...
 • Studie sanace vybrané stokové sítě 

  Lžičař, Jakub
  Tato práce řeší problematiku hodnocení technického stavu stokových sítí. A následně způsoby sanace jednotlivých poruch. První kapitoly jsou teoretické a obsahují základní informace o stokových sítích a základní názvosloví. ...
 • Zjednodušená dokumentace stokové sítě městyse Doubravník 

  Doušková, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je pasport kanalizace v městysi Doubravník. V rámci terénního průzkumu byla zkoumána konstrukce šachet, hloubka přítoků a odtoků potrubí, přítomnost sedimentů a balastních vod a byl posuzován celkový ...