Now showing items 1-20 of 32

 • Aplikace algoritmu AdaBoost 

  Wrhel, Vladimír
  V této práci jsou uvedeny základy klasifikace a rozpoznávání vzorů.  Zaměříme se především na algoritmus AdaBoost, který slouží k vytvoření silné klasifikační funkce pomocí několika slabých klasifikátorů.  Seznámíme se ...
 • Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii 

  Horák, Karel
  Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení ...
 • Boosting a evoluční algoritmy 

  Mrnuštík, Michal
  Tato práce představuje kombinaci AdaBoostu a evolučního algoritmu. Evoluční algoritmus je použit pro hledání lineární kombinace Haarových příznaků. Z té je vytvořen slabý klasifikátor pro AdaBoost. Jsou zde popsány základy ...
 • Comparing Classifier's Performance Based on Confidence Interval of the ROC 

  Malach, T.; Pomenkova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  This paper proposes a new methodology for comparing} two performance methods based on confidence interval for the ROC curve. The methods performed and compared are two algorithms for face recognition. The novelty of the ...
 • Demonstrační program pro předmět IZU 

  Hreha, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom aplikácie pre vizualizáciu základných algoritmov umelej inteligencie. V úvodnej časti popisuje teoretický základ pre jednotlivé témy a metódy spracované v rámci tejto práce, ďalej ...
 • Detekce a rozpoznání SPZ automobilů 

  Kovaříček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením státní poznávací značky v obraze a jejím rozpoznáním. Dále v krátkosti popisuje historii státních poznávacích značek. Také se věnuje současnému stavu poznávacích značek a jejich ...
 • Detekce elipsy v obraze 

  Hříbek, Petr
  Práce představuje algoritmy používané pro detekci elipsy v obraze. Každá metoda je teoreticky popsána ve vlastní podkapitole. Mezi popisované metody patří mimo jiné Houghova transformace, Náhodná Houghova transformace, ...
 • Detekce Elliotových vln 

  Kaleta, Marek
  Práce se zabývá detekcí Elliottových vln, statistického nástroje k popisu a předvídání trhu. Práce obsahuje návrhy možných metod jejich detekce a jejich zhodnocení. Z možných metod je pak rozpracována detekce impulsů pomocí ...
 • Detekce Elliottových vln pomocí neuronové sítě 

  Grega, Martin
  Bakalářská práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí pro detekci Elliottových vln ve statické časové řadě. Použitá je konkrétně jednoduchá committee machine sestávající z vícevrtsvých perceptronů, trénovaných pomocí ...
 • Detekce logopedických vad v řeči 

  Pešek, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarového nástroje pro detekci logopedických vad v řeči. Jelikož je třeba odhalit logopedické vady v řeči co nejdříve, je tento nástroj zaměřen na mluvčí dětského věku. Úvodem ...
 • Detekce objektů v obraze 

  Vaľko, Tomáš
  Detekce objektů v obraze je velmi populární téma už několik let. Značí o tom mnoho prací v této oblasti počítačové vědy. V této práci se věnujeme klasifikaci objektů, konkrétně lidských obličejů, jako jedním z nejzajímavějších ...
 • Evolving Predictions for Executive Pay Features in Board Networks 

  Hauptman, Ami; Benbassat, Amit; Rosenboim, Rosit (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  Numerous recent studies in finance literature have shown that board networks are an important inter-corporate setting, influencing corporate decisions made by the board of directors, for example the determination of executive ...
 • Generická analýza toků v počítačových sítích 

  Jančová, Markéta
  Tato práce se zabývá problematikou popisu síťového provozu pomocí automaticky vytvořeného modelu komunikace. Hlavním zaměřením jsou komunikace v řídicích systémech , které využívají speciální protokoly, jako je například ...
 • Klasifikace objektů v obrazech 

  Gabriel, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou klasifikace objektů na základě příznaků získaných z obrazů. Práce patří do oboru počítačového vidění. Popisuje možné nástroje pro klasifikaci (např. neuronové sítě, rozhodovací ...
 • Metody segmentace a identifikace deformovaných obratlů ve 3D CT datech onkologických pacientů 

  Jakubíček, Roman
  Tato disertační práce se zabývá návrhem metod směřujících k vymezení povrchů jednotlivých obratlů ve 3D CT datech onkologických pacientů, příslušných algoritmů a jejich ověřením. U takových pacientů se velmi často vyskytují ...
 • Odhad parametrů objektů z obrazů 

  Přibyl, Bronislav
  Rapidní rozvoj komunikačních technologií v posledním desetiletí zapříčinil zvýšení objemu informací, které lidé a organizace generují a sdílejí. V současné spleti je stále těžší identifikovat relevantní zprávy, protože ...
 • Ovládání počítače pomocí gest 

  Lacko, Peter
  Tato práce se zabývá tvorbou systému pro ovládání počítače přes webkameru pomocí gest, přičemž gesto je zde chápáno jako pohyb ruky utvářející nějaký vzor. V úvodu jsou popsány metody pro detekci ruky v obrazu, sledování ...
 • Providing Customised Information Panel Content Based on User Behavioral Patterns 

  Pisarovic, Ivo; Prochazka, David; Vybiral, Dan; Prochazkova, Jana (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Although mobile applications are commonly using user location and behavior to provide relevant content, public information panels usually lack the ability to adjust the content for a particular user or a group of users. ...
 • Realizace rozdělujících nadploch 

  Gróf, Zoltán
  Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je popis problematiky realizácie rozdeľujúcich nadplôch pomocou umelých neurónových sietí. Cieľom je predstaviť teoretické znalosti týkajúce sa tejto problematiky a na praktických ...
 • Recognition of Transient Phenomena in a Biosignal 

  Marsalek, K.; Rozman, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  Electrical Activity of a human brain measured on the skull (electroencephalogram, EEG) contains in the sleep period many transients (sleep spindles, spike-like structures or vertex waves), i. e. bursts of EEG activity of ...