Now showing items 1-20 of 32

 • Ekonomická a finanční proveditelnost investice realizované soukromým investorem 

  Nesvadba, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je ekonomická a finanční proveditelnost investice realizované soukromým investorem. V teoretické části se zabývám soukromým sektorem, investicemi, životním cyklem projektu, studií proveditelnosti ...
 • Ekonomická analýza stavebního projektu realizovaného soukromým investorem 

  Pavelek, Jan
  Práce se zabývá investičním projektem revitalizace zemědělského brownfieldu. V teoretické části je zmíněna problematika brownfields. Dále je zaměřena na problematiku investic, hlavně investičního rozhodování, zdrojů ...
 • Ekonomická výhodnost nízkoenergetických a pasivních domů 

  Vopelka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních domů. Popisuje zásady a požadavky potřebné k jejich výstavbě. Zabývá se výhodami domů s nízkou potřebou tepla na vytápění. Na základě výpočtů byla ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného soukromým investorem 

  Vlastníková, Tereza
  V teoretické části se zaměřuji na problematiku investic. Zejména investičního a finančního rozhodování a dále na zdroje financování a ukazatele ekonomické efektivnosti projektů. V praktické části se zabývám stanovením ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit 

  Nesvadba, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit. V teoretické části se zabývám veřejným sektorem, životním cyklem projektu, studií proveditelnosti, nákladovými ...
 • Ekonomické hodnocení projektu realizovaného soukromým investorem 

  Pospíšil, Přemek
  Předmětem bakalářské práce je zaměření na ekonomické hodnocení projektu realizovaného soukromým investorem. Teoretická část se zabývá charakteristikou soukromého sektoru a životního cyklu stavby. Následují ukazatele pro ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Gottwald, Adam
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení vybraného investičního záměru společnosti. V první části jsou definována teoretická východiska, jež vymezují investice, finanční analýzu, metody hodnocení investic a rizika, které ...
 • Hodnocení návratnosti investičního projektu 

  Vatrtová, Karina
  Bakalárska práca sa zaoberá investíciami a metódami ich hodnotenia. V analytickej časti sú tieto poznatky aplikované na spoločnosť INTRO.CO s realizovaným investičným projektom. V tejto časti sa zároveň hodnotí či nastala ...
 • Malá fotovoltaická elektrárna 

  Hamerský, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům využívající tepelné čerpadlo. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část dává základní pohled na jednotlivé ...
 • Možnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva 

  Kubínek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím mikrokogeneračních jednotek v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva. V rešeršní části jsou popsány dostupné technologie a aktuální stav trhu s ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Luhačovicích a v Brně. 

  Lisoňková, Lucie
  Cílem této práce je posoudit investici a rozhodnout zda bytový dům po bytech prodat nebo pronajmout. Investice se bude hodnotit ve dvou odlišných lokalitách, Luhačovice a Brno-Žabovřesky. Problém je řešen porovnáním tržní ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Peštuka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení fitness centra v Hulíně včetně jeho finanční stránky. Při zpracování vycházím z osobních zkušeností a analýzy současného stavu oboru. Práce je ...
 • Ocenění a ekonomická návratnost investičního projektu 

  Nyklová, Petra
  Tato práce se zabývá oceněním a ekonomickou návratností investičního projektu. Teoretická část popisuje formy cen, metody sestavení rozpočtu objektu, dobu návratnosti, tématiku nákladů a výnosů a způsoby financování stavební ...
 • Parní turbina jako točivá redukce 

  Brabec, Vít
  Obsahem diplomové práce je analýza možnosti instalace točivé redukce páry v paroplynové teplárně Červený Mlýn. V úvodní části práce jsou stručně popsány jednotlivé části provozu Červený Mlýn. Součástí popisu provozu jsou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Procházka, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vypracování podnikatelského záměru rozvoje společnosti Vinium. První část mé práce obsahuje teoretické poznatky, které využiji pro analýzu současné situace v části druhé. Předmětem ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

  Kupec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu, konkrétně návrhu na rozšíření výrobního sortimentu v malé společnosti, zaměřené na vývoj, výrobu a servis elektronických zařízení, XY spol. s r.o. První ...
 • Podnikatelský záměr-internetového projektu Světotrip.cz 

  Košťál, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru internetového projektu Světotrip.cz. Jedná se o cestovatelský portál, který propojuje zkušené cestovatele a lidi, kteří nemají s individuální turistikou tolik ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Bílková, Alice
  Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby 

  Sobola, Martin
  Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby. V práci je přiblížena problematika nízkoenergetické výstavby, její charakteristika, rozdělení, materiálové možnosti, metodika hodnocení ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického a pasivního domu 

  Maixner, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické a pasivní výstavby. V práci je uvedena problematika nízkoenergetické a pasivní výstavby, jejich jednotlivé charakteristiky, rozdělení, použité ...