Now showing items 1-20 of 21

 • Efektivnost u staveb pro využití volného času 

  Porubský, Michal
  Diplomová práce se zabývá efektivností investičních projektů. V práci je nejprve popsáno, co jsou to investice, jaké jsou zdroje a peněžní toky investic a metody hodnocení efektivnosti investic. Dále je práce zaměřena na ...
 • Ekonomická analýza cash flow nízkoenergetických staveb RD 

  König, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza provozních nákladů domácnosti v domech různé energetické kategorie. Teoretická část je proto věnována problematice pasivních domů, kde jsou vysvětleny jejich principy a odlišnosti od ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného soukromým investorem 

  Vlastníková, Tereza
  V teoretické části se zaměřuji na problematiku investic. Zejména investičního a finančního rozhodování a dále na zdroje financování a ukazatele ekonomické efektivnosti projektů. V praktické části se zabývám stanovením ...
 • Financování bytové potřeby 

  Štindl, Petr
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu ...
 • Hodnoceni investičního záměru 

  Jelínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá komplexním ekonomickým vyhodnocením investičního projektu týkajícího se nákupu obráběcího stroje. Na základě zpracované literární rešerše jsou tyto poznatky aplikovány na sledovaný investiční ...
 • Hodnoceni investičního záměru vybrané firmy 

  Peterková, Marcela
  Cílem této diplomové práce bylo komplexní zhodnocení investičního záměru modernizace výrobní haly vybrané společnosti. V literární rešerši jsou popsány metody, které byly následně aplikovány pro samotné výpočty na základě, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Demel, Petr
  Diplomová práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2002-2007. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vondrová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti za období 2014 – 2018. Výsledky byly získány pomocí finančních ukazatelů, na jejich základě byla navrhnuta opatření, která povedou ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Modelování jako účinný nástroj v průmyslové praxi a ekonomické aspekty 

  Šarlej, Marek
  Tato dizertační práce se zabývá problematikou modelování jako účinného nástroje použitelného v průmyslové praxi v oblasti ekologie a energetiky. Je zde představeno jak modelování části technické, tak i ekonomické a zároveň ...
 • Návrh financování bydlení s dopady na rodinný rozpočet 

  Jedlička, Marek
  Bakalářská práce se zabývá hledáním vhodného způsobu pro financování bydlení souběžně s přípravou důchodového zajištění. Specifikuje, jaké jsou možnosti k dosažení těchto cílů a jak je vhodně zakomponovat do osobního či ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelské činnosti 

  Brázda, Ondřej
  Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podnikání, který bude použit při žádosti o dotace z Evropské unie. Podnikatelský plán vychází jak z vnitřní analýzy firmy, tak z analýzy trhu. V teoretické ...
 • Podnikatelský plán pro založení komerčního divadla 

  Pavlík, Vladimír
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu, který ukazuje, jak by mohlo vypadat ekonomicky prosperující komerční divadlo fungující v Brně. Práce je rozdělená na tři části. První část popisuje typologií ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Štěrbáček, Luděk
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na rozšířením stávajícího podnikání. Podnikatelský záměr je postaven na teoretických základech, dále analyzuje současný stav firmy a na základě této analýzy je ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Skřivánková, Eva
  Bakalářská práce pojednává o založení cestovní kanceláře v oblasti Jihomoravského kraje za účelem zajišťování i poskytování služeb a informací pro zákazníky. Podnikatelský záměr se skládá z pěti částí, kde v úvodní části ...
 • Řízení peněžních toků v zemědělském podniku 

  Konečný, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje problematice podnikové likvidity. Zaměřuje se jednak na řízení pohledávek z obchodního styku, ale také na optimalizaci peněžních prostředků a vhodné krátkodobé investování přebytečné hotovosti. ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce a podniku jako celku 

  Průchová, Lucie
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku stavební zakázky, na zdroje financování, průběh financování a členění nákladů. Cílem práce je porovnání způsobů fakturací na konkrétní stavební zakázce a ...
 • Využití finanční analýzy v podniku k návrhům na zlepšení finanční situace 

  Demel, Petr
  Bakalářská práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2000-2005. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Gréčová, Pavla
  Tato práce na téma „ Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU“ podává v první části teoretický přehled fondů Evropské unie, jejich funkci, rozdělení na území České republiky a cíle, které pomáhají stávajícím ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice a návrh financování 

  Koblihová, Markéta
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti a financování investičního projektu. Teoretická část práce je zaměřena na základní teoretické poznatky z oblasti investičního rozhodování a popis hlavních ...