Now showing items 1-20 of 20

 • Dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu 

  Čumíčková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R materiálu. V teoretické části jsou popsány použité empirické a funkční laboratorní zkoušky. Praktická část se zabývá odhadem ...
 • Dynamická viskozita asfaltových pojiv 

  Broďák, Marek
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí ...
 • Frézování asfaltových vrstev vozovek 

  Brida, Peter
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlivu rychlosti pojezdu silniční frézy na vlastnosti R-materiálu. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití R-materiálu. Praktická část spočívá v posouzení ...
 • Hodnocení vlastností asfaltové směsi s přísadou na bázi směsi recyklovaných plastů 

  Machová, Sára
  Bakalářská práce se zaobírá posouzením vlivu modifikační přísady na bázi recyklovaných plastů na asfaltovou směs. V první části této práce je přiblížena problematika modifikace asfaltových směsí a pojiv pomocí recyklovaných ...
 • Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál ...
 • Modifikovaná asfaltová pojiva 

  Venclíková, Michaela
  V této bakalářské práci bude věnována pozornost modifikaci asfaltových pojiv. Laboratorně bude připravena sada modifikovaných asfaltových pojiv s různým stupněm modifikace. Na těchto vzorcích budou následně prováděny ...
 • Možnosti mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu 

  Trnka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu. V teoretické části je uvedena výroba asfaltového pojiva, jeho modifikace a druhy asfaltových pojiv. Je zde vysvětlen princip funkce ...
 • Nízkoteplotní chování asfaltových pojiv 

  Čumíčková, Markéta
  Tato práce je zaměřena na nízkoteplotní chování vzorků silničních asfaltů a polymerem modifikovaných asfaltových pojiv. V teoretické části jsou jednoduše popsány podstaty a postupy zkoušek: penetrace jehlou, bod měknutí, ...
 • Odolnost asfaltového pojiva a asfaltové směsi vůči deformaci 

  Dubšíková, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je popsání laboratorních vlastností asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude popsána podstata a postup empirických zkoušek penetrace jehlou a bod měknutí. Dále ...
 • Rejuvenační přísady v recyklovaném asfaltovém materiálu 

  Klein, Marek
  Bakalářská práce se zabývá tématem používání rejuvenačních přísad v asfaltových směsích s R-materiálem. V teoretické části je popsán způsob přidávání R-materiálu do nových asfaltových směsí. Dále je vysvětlen postup a ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Hotař, Petr
  V diplomové práci je provedeno srovnání reologických vlastností čtyř silničních asfaltů a dvou polymerem modifikovaných asfaltů (komplexní smykový modul a fázový úhel a dynamická viskozita). Dále byly na pojivech určeny ...
 • Silová duktilita asfaltových pojiv 

  Smolka, Zdeněk
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip a výsledky laboratorních zkoušek penetrace jehlou, bod měknutí metodou kroužek a kulička a silová duktilita. Zkoušky budou ...
 • Srovnání zkoušky penetrace jehlou a penetrace kuželem asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem 

  Sychra, Martin
  V bakalářské práci jsou určeny výsledky laboratorních vlastností asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty (dynamická viskozita, penetrace jehlou, penetrace kuželem, bod měknutí, resilience a vratná duktilita) a popsány ...
 • Stárnutí asfaltových pojiv 

  Střasáková, Monika
  V teoretické části této diplomové práce je popsána reologie asfaltových pojiv, stárnutí asfaltových pojiv a laboratorní metody simulující krátkodobé a dlouhodobé stárnutí. Dále jsou popsány empirické zkoušky (penetrace ...
 • Tvorba trvalých deformací u asfaltových směsí 

  Bambulová, Lucie
  Bakalářská práce se zaobírá popisem laboratorních vlastností zestárlých asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části je popsán princip empirických zkoušek: penetrace jehlou a stanovení bodu měknutí. ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv vhodných pro zálivkové hmoty a asfaltové membrány 

  Musil, Vladimír
  V práci jsou popsány základní laboratorní vlastnosti vybraných asfaltových pojiv, které by mohly být vhodné pro zálivkové hmoty za horka a asfaltové membrány. Jedná se o silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt, ...
 • Vliv přídávání zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů 

  Pecha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerem modifikovaných pojiv, jež jsou speciálně určeny pro výrobu asfaltových směsí s obsahem R-materiálu. Tyto polymerem modifikovaná pojiva jsou v literatuře označována ...
 • Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv a postup zkoušek ...
 • Využití fluxačních přísad pro úpravu vlastností asfaltových pojiv 

  Šefránková, Radka
  Předmětem diplomové práce je popsat vliv fluxačních přísad na chování asfaltových pojiv. Důraz bude kladen na změny reologických vlastností asfaltových pojiv za běžných teplot, na stabilitu během stárnutí a vliv fluxačních ...
 • Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru 

  Střasáková, Monika
  V této bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude vysvětlena podstata a postup zkoušky MSCR. Dále bude popsán princip empirických zkoušek: ...