Now showing items 1-20 of 20

 • Analytické metody určující kvalitu lepeného spoje dřevěného adherendu 

  Šmíra, David
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení analytických metod, které jsou určeny pro analýzu lepené spáry u dřevěného adherendu. Hlavní náplň práce je zaměřena na konkrétní metody, tj. metody určování proniku ...
 • Analýza průniku lepidel do submikroskopické struktury dřeva 

  Mitrenga, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou průniku lepidla do buněčné stěny dřeva. Zaměřuje se na lepidla používaná pro konstrukční účely a popisuje jeden z hlavních aspektů ovlivňující penetraci, molekulovou hmotnost lepidla. ...
 • Improved Element Erosion Function for Concrete-like Materials with the SPH Method 

  Kala, Jiří; Hušek, Martin (Hindawi, 2016-03-07)
  The subject of the article is a description of a simple test from the field of terminal ballistics and the handling of issues arising during its simulation using the numerical techniques of the finite element method. With ...
 • Komplexní studium interfázového rozhraní lepeného dřevěného spoje 

  Chlup, David
  Tato bakalářská práce se zabývá sumarizací poznatků o problematice týkající se hloubky průniku lepidla do struktury dřeva. Popisuje veškeré teorie adheze. Zaměříme se na vliv viskozity a trvanlivost lepené spáry při různém ...
 • Návrh a optimalizace metody studia penetrace huminových kyselin do listů. 

  Smilková, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem penetrace huminových látek přes rostlinné kutikuly. Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši na téma foliárního hnojení a studia transportu látek do listů rostlin. Na základě ...
 • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

  Pavličík, Petr
  V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
 • Odolnost asfaltových pojiv proti stárnutí 

  Rous, Vojtěch
  V této diplomové práci je popsáno stárnutí asfaltových pojiv a zkušenosti s různými metodami ze zahraničí. Praktická část se zabývá prováděním zkoušky stárnutí metodou RTFOT a stanovením vlivu doby trvání zkoušky na ...
 • Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Talanda, Ivan
  Cílem práce je vybrat nový modelový vosk pro slévárnu Fimes, a.s., jako náhradu za vosk stávající, již ne zcela vyhovující. Stávající vosková směs způsobovala problémy v technologickém procesu, které vedly ke zvýšené ...
 • Prediction of Compressive Strength Using Support Vector Regression 

  Sai, Goutham J; Singh, Vijay Pal (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  At the design stage of a structure, the members of adequate dimension and strength is provided. But with passage of time, the strength of the members reduces gradually due to exposure to environmental conditions and ...
 • Problematika stárnutí asfaltových pojiv a směsí 

  Štěpanovský, Vlastimil
  V této diplomové práci je věnována pozornost stárnutí asfaltových směsí a asfaltových pojiv. V teoretické části byly představeny metody, které simulují krátkodobé a dlouhodobé stárnutí asfaltových pojiv a směsí. V praktické ...
 • Silová duktilita asfaltových pojiv 

  Smolka, Zdeněk
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip a výsledky laboratorních zkoušek penetrace jehlou, bod měknutí metodou kroužek a kulička a silová duktilita. Zkoušky budou ...
 • Studium afinity lepidel do buněčné stěny dřeva na submikrostrukturní úrovni 

  Mitrenga, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na studium afinity lepidel na strukturu buněčné stěny dřeva na submikroskopické úrovni. Zabývá se rešeršním zpracováním vědeckých prací zaměřených na problematiku průniku pryskyřic a polymerů do ...
 • Studium závislosti geometrie svaru na procesních parametrech při laserovém hybridním svařování korozivzdorné austenitické oceli 

  Jireš, Daniel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenské technologie zkoumá vliv laserového hybridního svařování na korozivzdornou austenitickou ocel ČSN 17 240 (dle DIN 1.4301). Je to nejpoužívanější druh ...
 • Technologie výroby a zpracování středověkých hrotů střel 

  Kašpar, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou výroby, typologie a použití středověkých hrotů. V teoretické části je popsána historie luku a jeho evropské nálezy především ze středověku. Poté je nastíněn historický vývoj hrotů a je ...
 • Transport huminových látek skrz rostlinnou kutikulu 

  Hývnarová, Lucie
  Ve své bakalářské práci se zabývám transportem lignohumátu skrz rostlinnou kutikulu. Konkrétně se zabývám transportem skrz listovou kutikulu, která se dělí na horní a spodní. Rozdíl mezi horní a spodní kutikulou je ten, ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv ze směsí typu SMA s R - materiálem 

  Dzurková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přidávání R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový (SMA). Materiál byl získán z obalovny, která dané směsi položila v rámci zkušebního úseku na komunikaci ...
 • Vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny LKG 

  Stachovec, Ivo
  Předmětem diplomové práce bylo řešit a popsat vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Práce byla zaměřena na sledování sklonu cementové směsi k zapečeninám odlitků, vzniku komplexních ...
 • Vliv teploty na přípravu asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu 

  Škrobáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu R materiálu pro výrobu asfaltových směsí. V rámci práce je sledován vliv teploty přípravy R materiálu na vlastnosti obsahovaného asfaltového pojiva. V teoretické části je ...
 • Využití běžného R-materiálu v asfaltových směsích 

  Přívara, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev netuhých asfaltových vozovek. Konkrétně se jedná o směs typu SMA 11S. V teoretické části práce je rozebrána problematika ekologie a s ní ...
 • Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru 

  Střasáková, Monika
  V této bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude vysvětlena podstata a postup zkoušky MSCR. Dále bude popsán princip empirických zkoušek: ...