Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily 

  Špaček, Ladislav
  Pro elektrické pohony v automobilu se nejčastěji používají stejnosměrné a krokové motory. Nejčastějším představitelem stejnosměrných motorů je elektrický spouštěč a motor stěrače skel. Krokové motory se nejčastěji používají ...
 • Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety 

  Žák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde proveden návrh motoru za pomoci analytických a empirických vztahů. Hlavní důraz je kladen na popis magnetického obvodu motoru. Následně je ...
 • Elektromagnetický tlumič 

  Mikyska, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku získání elektrické energie z tlumení vibrací automobilu pomocí elektromagnetických tlumičů. Primárním využitím elektromagnetického tlumiče je výroba elektrické energie, kterou ...
 • Konstrukce EC motoru s vnějším rotorem 

  Smrž, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na konstrukci EC motoru s vnějším rotorem. Jejím úkolem je seznámení s konstrukcí, základními vztahy, uplatněním tohoto typu motoru, s postupem návrhu magnetického obvodu s permanentními magnety a ...
 • Konstrukční návrh „fail-safe“ magnetoreologického tlumiče 

  Hašlík, Igor
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem takzvaného fail-safe systému magnetoreologického tlumiče. V úvodní části je obsaženo shrnutí vědomostí potřebných pro vývoj takového zařízení. Dále jsou uvedeny některé ...
 • Motorky pro automobilové stěrače 

  Sekerka, Jan
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrných elektromotorů s permanentními magnety používaných v automobilové technice k pohonu stěračového mechanismu s cílem snížení objemu a hmotnosti aktivních materiálů. Možností inovace ...
 • Možnosti přímého připojení synchronního generátoru s permanentními magnety na síť 

  Chrobák, Petr
  Tato práce je zaměřena na problematiku přímého připojení synchronních generátorů s permanentními magnety k elektrické síti. Hlavní výhody a nevýhody jsou porovnány s klasickými elektromagneticky buzenými generátory. Dále ...
 • Relativní snímač polohy 

  Koutný, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem optimálních parametrů relativního snímače polohy, pracujícího na elektrodynamickém principu. Snímač je založen na indukci napětí do cívky umístěné v proměnném magnetickém poli. Práce je rozdělena ...
 • Využití Open Source programů pro elektromagnetický výpočet metodou konečných prvků 

  Žíla, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o elektromagnetickém výpočtu pomocí opensource programů. Je provedena simulace trojfázového synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru v opensource programech. Výsledky simulací ...
 • Využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci ve 3D prostoru 

  Váňa, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci v 3D prostoru. Teoretická část textu pojednává o obecných vlastnostech magnetického pole a jeho popisu. V další pasáži ...
 • Výpočet a optimalizace reluktančního momentu synchronního servomotoru 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh modelu a simulaci známého synchronního servomotoru s třiceti permanentními magnety nalepenými na rotoru v programu Ansoft Maxwell 14. Úkolem bylo zjistit reluktanční moment, který motor při ...
 • Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě 

  Bláha, Martin
  Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody ...
 • Vývoj fail-safe magnetoreologického tlumiče 

  Hašlík, Igor
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem fail-safe magnetoreologického (MR) tlumiče schopného semiaktivního řízení. První část práce je věnována současnému stavu poznání fail-safe MR tlumičů a permanentních magnetů, které ...
 • Značení buněk magnetickými částicemi 

  Kukhta, Dziyana
  Tato bakalářská práce popisuje pohyb buněk, označených magnetickými nanočásticemi, v magnetickém poli směrem k magnetu. Nejprve popisuje magnety dvou typů, a to permanentní magnet a elektromagnet. Dále se věnuje senzorům ...