Now showing items 1-20 of 21

 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Hlaváčková, Soňa
  Zvolené řešení se opírá o významný prvek osy, protínající řešené území a počítá s novými možnostmi průchodnosti a průjezdnosti i k potřebám původních rezidentů. Nová struktura je kompaktní ale propustná, je jedním celkem ...
 • The Design and Realisation of Metamaterial 

  Kovaľová, Soňa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The work discusses periodic resonant structures with negative permeability (metamaterials) as an improvement of NMR tomograph resolution. The aim of work is to design and adjust magnetoinductive lens for application in ...
 • Dlážděné vozovky a problematika jejich poruch 

  Vlk, Radomír
  Cílem bakalářské práce je zpracovat základní charakteristiky dlážděných vozovek. Vyjmenovat jejich výhody a nevýhody a na konkrétních příkladech poruch těchto vozovek pak navrhnout jejich opravy.
 • Hodnocení účinku krystalizačních přísad na trvanlivost cementových kompozitů 

  Roubal, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem krystalizačních materiálů a jejich vlivu na trvanlivost betonu. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány charakteristiky krystalizačních materiálů, včetně jejich rozdělení a způsobu ...
 • Měření difúsního koeficientu membrán dialyzačních filtrů 

  Kašák, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením difusního koeficientu dialyzační membrány. V první části se zabývá možnostmi modelování membrán. Jsou zde popsány základní modely, jež nám umožňují za pomoci matematického aparátu stanovit ...
 • Měření propustnosti dialyzačních membrán 

  Veselá, Martina
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s teoretickými principy dialýzy a stanovení propustnosti dialyzační membrány pomocí experimentálně sestavné aparatury. Úvodní část je věnována základním poznatkům o léčbě dialýzou ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kouřil, Vojtěch
  Dům vytváří místo pro zastavení. Místo nárožního symbolu veřejný prostor. Membrána do soukromého a polosoukromého.
 • Model synchronního stroje s PM založeného na ekvivalentní reluktanční síti 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike vytvárania a simulácie reluktančnej sieti synchrónneho stroja s V tvarovanými permanentnými magnetmi v programe PSpice. Na začiatku sa oboznámime s konštrukciou a parametrami stroja a ...
 • Modelování přechodných dějů u synchronních stroju pomocí MKP 

  Ficza, Tibor
  Táto práca sa zaoberá s modelovaním synchronného stroja s permanentnými magnetmi pomocou metody konečných prvkov. K modelovaniu sme si zvolili 3 fázový synchronný stroj s permanentnými magnetmi na povrchu rotora z firmy ...
 • Možnosti hodnocení trvanlivosti povrchové vrstvy betonu stavebních konstrukcí 

  Blažek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech hodnocení trvanlivosti povrchové vrstvy betonu stavebních konstrukcí. Trvanlivost povrchové vrstvy betonu zpravidla rozhoduje o trvanlivosti konstrukce jako celku. Aby mohla být ...
 • Návrh a realizace metamateriálové struktury 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej ...
 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí. 

  Neklapilová, Petra
  Diplomová práce řeší urbanistickou studii na území Červeného kopce, konkrétně v části území Stráň. Jde o lokalitu vedenou jako brownfield Kohnova cihelna. Návrh si klade za cíl využít maximálně potenciál této lokality, ...
 • Nestmelené podkladní vrstvy 

  Simkovič, Lukáš
  Bakalářská práce provádí porovnání vhodnosti využití nestmelených podkladních vrstev z materiálu se zrny dvou velikostí. Práce hodnotí vlastnosti směsí a ekonomickou výhodnost.
 • Porézní přepážky na bázi partikulárních materiálů a anorganických pojiv 

  Bulejko, Pavel
  Tato diplomová práce zkoumá možnosti tvorby porézních struktur za použití partikulárních materiálů pojených anorganickými pojivy bez dodatečné tepelné úpravy vypalováním. Jako základní pojiva byly použity portlandský a ...
 • RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever 

  Tománková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy radnice pro městskou část Brno-sever. Radnice je navržena v místě současných kasáren a předcházelo jí urbanistické řešení celého areálu. Radnice jako nové centrum čtvrti je ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Michalíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá územím v centru Náchoda po bývalé textilní továrně Tepně, které se nachází na přechodu mezi historickou zástavbou centra a sídlištní zástavbou. Návrh vychází z problémové analýzy a využívá potenciálu ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Froňková, Dominika
  Diplomová práce řeší návrh území po bývalém brownfieldu textilky Tepna Náchod. Cílem práce je aktivace území, oživení centra města a návrh zástavby v návaznosti na historické centrum a zámek s vhodnou funkční skladbou, ...
 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti betonu 

  Klobása, Jan
  Cílem této bakalářské práce je studium problematiky chování betonu při zatížení vysokými teplotami. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o změnách, které probíhají v betonu, který je vystaven vysokému teplotnímu ...
 • Vliv změn v pórové struktuře betonu na aktuální trvanlivost ŽB a předpjatých konstrukcí 

  Kovalčíková, Hana
  Tato práce se věnuje problematice trvanlivosti betonu, která se v posledních letech staví do popředí zájmu celosvětových vědeckých pracovišť. O odolnosti železobetonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, skrz ...
 • Výroba a charakterizace nanoporézních aluminových membrán 

  Šimik, Milan
  Táto bakalářská práce se zabývá predevším výrobou membrán za využití metody anodické oxidace hliníku v různych podmínkách. V teoretické části jsou prostudovány procesy vedoucí k tvorbě porézní aluminy a metody měření ...