Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

  Horák, Luděk
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti 

  Horák, Luděk
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin 

  Macháč, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin. První část práce je zaměřena na teoretické základy šíření elektromagnetického vlnění. Další oddíl je orientován na měření indexu ...
 • Diagnostika a měření elektrických vlastností pevných izolačních materiálů pro techniku vysokých napětí 

  Czajtányi, Róbert
  Cieľom práce bolo oboznámenie sa s používanými pevnými izolačnými materiálmi v oblasti technike vysokého napätia a ich elektrickými vlastnosťami. Ďalším cieľom bolo popis existujúcich diagnostických metód podľa normy a ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Bednář, Pavel
  Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Matoušová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi epoxidových směsí, jelikož určení základních parametrů připravené epoxidové směsi by v případě příznivých výsledků mohlo vést ke snížení počtu vad v epoxidem zalévaných ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Electric conductivity changes in geopolymer samples with added carbon nanotubes 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Rovnaník, Pavel (Elsevier, 2016-08-01)
  By incorporation of nanotubes to the current composite materials, their properties can be significantly improved. Carbon nanotubes can act as filler, which minimizes the air gaps content in the matrix. The denser structure ...
 • Elektrické vlastnosti anizotropního dielektrického materiálu 

  Příkazský, David
  Práce se zabývá zjišťováním dielektrických vlastností u neznámých materiálů. Zejména těch, jež ovlivňují chování elektrické energie v materiálu, tuto vlastnost popisuje parametr permitivita materiálu. V této práci bude ...
 • Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Rovnaník, Pavel (EDP Sciences, 2017-05-24)
  One of the objectives of the applied research's striving consists in providing the users with new slag-mortar-based materials. Basic research, in its turn, aims at examining the newly created materials from the viewpoint ...
 • Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory 

  Štichová, Zuzana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie elektrickej vodivosti a dynamickej viskozity elektrolytov. Na základe týchto meraní bolo možné overiť Waldenov vzťah medzi meranými veličinami. Boli použité elektrolyty na bázy ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Minimalizace chyb při měření velmi malých proudů 

  Maule, Radek
  Tato práce se zabývá metodikou měření velmi malých proudů řádově 10-8 - 10-14 [A] a chyb, které vznikají při tomto měření. V práci je kladen důraz na elektrickou vodivost izolačních materiálů a rozhraní elektroda – ...
 • Modelování a chování složených soustav ve střídavém elektrickém poli 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a směsných vztahů pro řešení vlastností složených soustav v závislosti na frekvenci. V teoretické části je objasněna fyzikální podstata polarizačních ...
 • Modifikace elektroizolačního laku mletou slídou 

  Drápal, Aleš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou složených soustav na bázi elektroizolačních laků, plněných různými hmotnostními procenty mikromleté slídy. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plniva na dielektrické ...
 • Návrh a realizace metamateriálové struktury 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej ...
 • Počítačové modelování metamateriálů 

  Beran, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá metamateriálovými strukturami. Což jsou periodické struktury, které mohou mít permitivitu nebo permeabilitu, popřípadě oba tyto parametry, záporné. Je provedeno testování na třech základních ...
 • Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a aplikací směsných vztahů pro řešení složených soustav v závislosti na frekvenci. Teoretická část se zabývá fyzikou dielektrik a charakteristikou a ...
 • Použití nanoplniv v elektroizolačních materiálech 

  Mohyla, Petr
  Předložená práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity zhotovených kompozitních materiálů, tvořených lakovou matricí plněnou nanočásticemi oxidů kovů. Úvodní část se zabývá teorií dielektrik, jevy v dielektriku, ...
 • Rotačně souměrné antény s metamateriály 

  Roman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá počítačovým modelováním tzv. meta-materiálů a jejich využitím při návrhu elektricky malých antén. Pro modelování byl využit program COMSOL Multiphysics 3.3. Při simulacích jsem se soustředil na ...