Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

  Horák, Luděk
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti 

  Horák, Luděk
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin 

  Macháč, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin. První část práce je zaměřena na teoretické základy šíření elektromagnetického vlnění. Další oddíl je orientován na měření indexu ...
 • Comparison Of Measuring Instruments Designed To Electrical Properties Analysis Of Epoxy Resins With Different Fillers 

  Horák, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Presented thesis is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. It describes the chemical composition, production, properties and measuring methods of basic electric quantities of these materials. The ...
 • The Computation of Forward Scattered Functions for Pruppacher - Pitter Raindrop Forms at 37 GHz 

  Bazant, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-04)
  The amplitude scattered functions were computed for Pruppacher - Pitter raindrop forms at 37 GHz by using the Multiple MultiPole numerical method. Before doing that the measurement of the complex permittivity of rain water ...
 • Diagnostika a měření elektrických vlastností pevných izolačních materiálů pro techniku vysokých napětí 

  Czajtányi, Róbert
  Cieľom práce bolo oboznámenie sa s používanými pevnými izolačnými materiálmi v oblasti technike vysokého napätia a ich elektrickými vlastnosťami. Ďalším cieľom bolo popis existujúcich diagnostických metód podľa normy a ...
 • Dielektrická spektroskopie karboxymetylcelulózy v časové oblasti 

  Palai-Dany, Tomáš
  Práce se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií karboxymetylcelulózy v časové oblasti. V rámci experimentálních prací bylo navrženo a postupně dále vyvíjeno měřicí pracoviště umožňující záznam časového průběhu ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Bednář, Pavel
  Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Electric conductivity changes in geopolymer samples with added carbon nanotubes 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Rovnaník, Pavel (Elsevier, 2016-08-01)
  By incorporation of nanotubes to the current composite materials, their properties can be significantly improved. Carbon nanotubes can act as filler, which minimizes the air gaps content in the matrix. The denser structure ...
 • Electrical Properties Analysis Of Epoxy Resins With Various Fillers 

  Horák, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Presented thesis is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. It describes a preparation of composite epoxy resin samples with different kinds of micro-ground siliceous sand as a filling. The samples ...
 • Elektrické vlastnosti alternativních kapalin pro elektrotechniku 

  Naider, Jan
  Diplomová práce obsahuje rozdělení elektroizolačních olejů, popis vlastností jednotlivých druhů a aktuální přehled o nových elektroizolačních kapalinách. Součástí práce je vysvětlení polarizace a vodivosti látky. V praktické ...
 • Elektrické vlastnosti anizotropního dielektrického materiálu 

  Příkazský, David
  Práce se zabývá zjišťováním dielektrických vlastností u neznámých materiálů. Zejména těch, jež ovlivňují chování elektrické energie v materiálu, tuto vlastnost popisuje parametr permitivita materiálu. V této práci bude ...
 • Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Rovnaník, Pavel (EDP Sciences, 2017-05-24)
  One of the objectives of the applied research's striving consists in providing the users with new slag-mortar-based materials. Basic research, in its turn, aims at examining the newly created materials from the viewpoint ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...
 • Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory 

  Štichová, Zuzana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie elektrickej vodivosti a dynamickej viskozity elektrolytov. Na základe týchto meraní bolo možné overiť Waldenov vzťah medzi meranými veličinami. Boli použité elektrolyty na bázy ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Modifikace elektroizolačního laku mletou slídou 

  Drápal, Aleš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou složených soustav na bázi elektroizolačních laků, plněných různými hmotnostními procenty mikromleté slídy. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plniva na dielektrické ...
 • Moisture Effect On Electrical Properties Of The Composite Epoxy Resins 

  Horák, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The thesis presented is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. The aim of the thesis is to compare several sets of samples of composite epoxy resins with different kinds of micro-ground siliceous ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...