Now showing items 1-19 of 19

 • Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kupka, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení adaptačního procesu zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou objasněny pojmy s touto problematikou spojené. První část je věnována řízení lidských zdrojů v ...
 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Inovace systému vzdělávání ve společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ELKO EP, s.r.o.. Na základě zjištěných skutečností stanovuje inovaci stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců. Inovovaný ...
 • Návrh budování vztahů se zaměstnanci 

  Borkovcová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá studiem vztahů zaměstnanců ve firmě P&L, spol. s r.o. Sleduje komunikaci mezi firmou a zaměstnanci a zároveň komunikaci zaměstnanců mezi sebou. Hlavním cílem je zhodnocení současné situace v této ...
 • Návrh efektivního systému personálního marketingu ve vybrané firmě 

  Sněhota, Karel
  Obsah této diplomové práce se zaměřuje na poměrně novou součást marketingu – personální marketing, jeho analýzu a následnou aplikaci ve společnosti ABB Česká republika, s.r.o. Personální marketing do jisté míry propojuje ...
 • Návrh motivačního systému a jeho vliv na spokojenost ve společnosti 

  Moravec, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení motivačního systému společnosti Baude Kabeltechnik s.r.o. Pro analýzu současné spokojenosti zaměstnanců byl použit dotazníkový průzkum a rozhovory s vedením společnosti. Jak ...
 • Návrh optimalizace personálního řízení firmy 

  Skácelová, Naděžda
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací personálního řízení ve firmě. Obsahuje teorii, analýzu současné situace v podniku a návrhy na zlepšení. Stěžejní částí práce jsou návrhy na zlepšení, jejichž cílem je zvýšení ...
 • Návrh personálního řízení ve společnosti Sika CZ 

  Novák, Vítězslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem personálního systému, který by měl zjednodušit a zefektivnit práci personálního oddělení ve společnosti Sika CZ. Hlavním cílem práce je navrhnout takový systém, který bude co nejvíce ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu hodnocení zaměstnanců ve výrobě a TH pracovníků ve společnosti ELKO EP, s.r.o. . Na základě zjištěných skutečností obsahuje vylepšení stávajícího systému hodnocení ...
 • Návrh vytvoření úspěšného obchodního týmu ve finančních službách 

  Trávník, Vladimír
  Cílem práce je navrhnout koncept sestavení obchodního týmu a zvýšení motivace jednotlivých členů obchodního týmu. Ke splnění výzkumného úkolu bude využita analýza postupu sestavování obchodního týmu v organizaci. Na základě ...
 • Personální management ve veřejné správě 

  Pokorný, Pavel
  Obsahem mojí diplomové práce „Personální management ve veřejné správě“ je představit pojem personální management a analyzovat jeho možnosti uplatnění ve veřejné správě, konkrétně ve Vězeňské službě ČR, ve věznici Kuřim se ...
 • Rozvoj personálního managementu v malé firmě 

  Hrdina, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá personálním managementem malé firmy. První část práce je zaměřena na obecnou problematiku personálního řízení. Následuje analýza současného stavu této firmy. V poslední části obsahuje návrhy ...
 • Řízení lidských zdrojů na oblastním pracovišti Raiffeisen stavební spořitelny 

  Suchánková, Jana
  Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů v Raiffeinsen stavební spořitelně, kterými lze účinně plnit kritéria náboru, výběru a zapracování obchodních zástupců a prostřednictvím jich plnit stanovené oblastní ...
 • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví 

  Šuster, Richard
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví. Úvodní část zahrnuje hlavní teoretické pojmy z oblasti veřejného a soukromého sektoru, managementu a týmové spolupráce, ...
 • Stimulace pracovníků stavební firmy 

  Pantůčková, Martina
  ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci potřeb stimulace zaměstnanců stavební společnosti SKANSKA. Na základě zhodnocení stávající situace personální politiky ve stavební společnosti sleduje kritická místa ...
 • Stimulační nástroje v personálním řízení výrobního podniku 

  Navrátilová, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá stimulačními nástroji ve velké výrobní firmě, kterými lze účinně ovlivňovat zaměstnance. První část je zaměřena na teoretickou a metodickou oblast, popisuje význam personalistiky a řízení lidských ...
 • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

  Filipová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, ...
 • Zvýšení efektivity manažerské práce v justici 

  Weiserová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu personálního obsazení a manaţerské činnosti na Nejvyšším správním soudě jako vrcholném soudním orgánu. Na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření a hloubkových ...