Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Inovace systému vzdělávání ve společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ELKO EP, s.r.o.. Na základě zjištěných skutečností stanovuje inovaci stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců. Inovovaný ...
 • Návrh budování vztahů se zaměstnanci 

  Borkovcová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá studiem vztahů zaměstnanců ve firmě P&L, spol. s r.o. Sleduje komunikaci mezi firmou a zaměstnanci a zároveň komunikaci zaměstnanců mezi sebou. Hlavním cílem je zhodnocení současné situace v této ...
 • Návrh optimalizace personálního řízení firmy 

  Skácelová, Naděžda
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací personálního řízení ve firmě. Obsahuje teorii, analýzu současné situace v podniku a návrhy na zlepšení. Stěžejní částí práce jsou návrhy na zlepšení, jejichž cílem je zvýšení ...
 • Návrh personálního řízení ve společnosti Sika CZ 

  Novák, Vítězslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem personálního systému, který by měl zjednodušit a zefektivnit práci personálního oddělení ve společnosti Sika CZ. Hlavním cílem práce je navrhnout takový systém, který bude co nejvíce ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu hodnocení zaměstnanců ve výrobě a TH pracovníků ve společnosti ELKO EP, s.r.o. . Na základě zjištěných skutečností obsahuje vylepšení stávajícího systému hodnocení ...
 • Návrh vytvoření úspěšného obchodního týmu ve finančních službách 

  Trávník, Vladimír
  Cílem práce je navrhnout koncept sestavení obchodního týmu a zvýšení motivace jednotlivých členů obchodního týmu. Ke splnění výzkumného úkolu bude využita analýza postupu sestavování obchodního týmu v organizaci. Na základě ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Elbl, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je změna konceptu motivačního systému ve společnosti Lékořice a.s., která provozuje dvě soukromé lékárny. V teoretické části této práce jsou vysvětleny základní pojmy souvisící s vedením ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Zetka, Denis
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh nového motivačního systému firmy. Teoretická část specifikuje základní náležitosti dané problematiky, především personální řízení a motivaci. Praktická část je zaměřena na zhodnocení ...
 • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví 

  Šuster, Richard
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví. Úvodní část zahrnuje hlavní teoretické pojmy z oblasti veřejného a soukromého sektoru, managementu a týmové spolupráce, ...
 • Zvýšení efektivity manažerské práce v justici 

  Weiserová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu personálního obsazení a manaţerské činnosti na Nejvyšším správním soudě jako vrcholném soudním orgánu. Na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření a hloubkových ...