Now showing items 1-20 of 20

 • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
 • Fluktuace zaměstnanců ve státním podniku 

  Matuszná, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá v první řadě mírou fluktuace zaměstnanců ve státním podniku. Práce je rozdělena na tři části a to na teoretickou, analýzu současného stavu a praktickou část. Teoretická část definuje základní ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Karásková, Monika
  Ve své diplomové práci se zabývám systémem odměňování a motivací pracovníků vybrané společnosti. Společnost si nepřála být jmenována. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti personální práce a motivace ...
 • Náklady sezonních zařízení s aplikací nového zákoníku práce 

  Kulčár, Jan
  Cílem mé práce je analyzovat personální management vybraných sezonních sportovních zařízení a zjistit, jestli se náklady na zaměstnance zvedly nebo snížily po tom, co vstoupila v platnost novela zákoníku práce 2012. ...
 • Návrh aplikačního softwaru pro personalisty pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikačního softwaru pro personalisty společnosti AZ, s.r.o. Zaměřuje se na zmapování činností spojených s realizací vzdělávacích kurzů. Diplomová práce předkládá návrh pro zjednodušení ...
 • Návrh metodiky kontroly zaměstnanců 

  Klimeš, Roman
  Má diplomová práce bude sloužit jako kontrolní nástroj managementu vzdělávací divize společnosti BooK s.r.o.. Tato kontrola bude spočívat v nastavení nové formy zpětnovazebního, kontrolního mechanismu za pomoci mnou ...
 • Návrh metodiky přijímacího řízení 

  Svobodová, Klára
  Následná práce se bude zabývat návrhem metodiky přijímacího řízeni pro nově vzniklou společnost, která plánuje během jednoho roku disponovat sedmdesáti zaměstnanci. Výstupem mé práce bude možný manuál pro přijímání nových ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Matuszná, Veronika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu motivačního systému ve vybrané společnosti a jeho následná optimalizace. Teoretická část pojednává o hodnocení, odměňování, motivaci zaměstnanců. Praktická část je ...
 • Návrh na zlepšení personální činnosti v organizaci 

  Tokošová, Irena
  Tato diplomová práce je zaměřena především na řízení lidských zdrojů. Analyzuje efektivitu práce v podniku s orientací na nedostatky personálního charakteru, tzn. na organizační strukturu, kompetence manažera, systém ...
 • Návrh strategie náborového procesu pro výrobní podniky 

  Špačková, Kristýna
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení v oblasti náborového procesu personální agentuře Randstad s.r.o. Bakalářská práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Hlavním nástrojem sběru dat bylo ...
 • Návrh změn informačního systému 

  Pospěch, Ladislav
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného informačního systému malého podniku a návrh jeho změn. Vylepšení stávajícího systému výkazu práce je navrženo rozšířením stávající funkcionality včetně integrace související ...
 • Návrh změn v motivačním systému vybraného podniku 

  Frydrych, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývala motivačním systémem společnosti Oscom Trading s.r.o. Hlavní cílem práce je návrh změny v motivačním systému podniku, který povede ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a jejich setrvání ve ...
 • Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti 

  Bližňáková, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na ekonomický a personální dopad dvou sloučených středních škol – Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí se Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předmětem ...
 • Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve společnosti Zentiva,k.s. 

  Pokorný, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve farmaceutické společnosti Zentiva. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout ...
 • Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti DixonsCarphone. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout zlepšující ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Bednáriková, Klaudia
  Bakalárska práca je zameraná na systém odmeňovania zamestnancov v spoločnosti AAF International. Svoju prácu som rozdelila na tri časti. Prvá časť charakterizuje všeobecne známe pojmy v oblasti odmeňovania. V druhej časti ...
 • Vymezení role HR a liniového manažera ve společnosti LAC, s.r.o. 

  Ustohalová, Klára
  Diplomová práce je zaměřena na vymezení role HR a liniového manažera ve společnosti LAC, s.r.o. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část vychází z poznatků odborné literatury o řízení lidských ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Hofírek, Adam
  Diplomová práce se zabývá vhodným výběrem informačního systému personalistiky a řízení lidských zdrojů ve větší české technologické společnosti. Jejím obsahem je rovněž zpracování vybraných analýz k identifikaci nedostatků ...
 • Zhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníků 

  Ondráčková, Sandra
  Diplomová práce se zabývá stávající personální situací v rodinném centru Bruno family park v Brně. Teoretická část je stručným shrnutím teoretických podkladů dostupných v odborné literatuře zabývajících se problematikou ...
 • Zlepšení motivace a odměňování zaměstnanců ve výrobní společnosti 

  Chmelová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců ve společnosti EUROM, s.r.o. V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se tématu motivace pracovníků a způsoby jejich odměňování. Následuje ...