Now showing items 1-17 of 17

 • Degradace pyrethroidů pomocí heterogenních katalyzátorů 

  Janík, Ondřej
  Tato práce se zabývá metodou fotokatalyzované degradace polutantů na oxidu titaničitém, tj. moderní eliminační metodou použitelnou pro odstraňování polutantů z environmentálních matric. Dále je tato práce zaměřena na skupinu ...
 • Ekotoxicita vybraných pesticidů 

  Konečná, Veronika
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením ekotoxikologických vlastností insekticidních přípravků Perfekthion a Bulldock 25 EC a jejich účinných látek dimethoátu resp. beta-cyfluthrinu. Dimethoát se řadí do skupiny ...
 • Mikropolutanty ve zdrojích vod a možnosti jejich odstranění 

  Šíblová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá mikropolutanty ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. Jsou zde popsány hlavně pesticidy a léčiva. Čtenář je nejdříve seznámen s nejčastějšími pesticidy vyskytujícími se ve vodě a ...
 • Možnosti degradace pesticidů pomocí oxidu titaničitého 

  Píšťková, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je vybrat pesticidy, u kterých je možné provést degradaci pomocí oxidu titaničitého. První část práce se týká obecné charakteristiky pesticidů, jejich rozdělení, způsobu účinku na cílové činitele ...
 • Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy 

  Zdražilová, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování mikropolutantů vodárenskými procesy. První část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých mikropolutantů, možnosti jejich odstranění zkoumané v laboratorních ...
 • Multireziduální metody pro stanovení pesticidů ve vodách 

  Matušková, Monika
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru se zabývá multireziduálním stanovením pesticidů ve vodách. Zaměřuje se především na pesticidy tvořící rezidua v povrchových vodách, které vzhledem ke své toxicitě a perzistenci ...
 • Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí 

  Lahodný, David
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných typů aktivního uhlí na odstraňování pesticidních látek z pitné vody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na pesticidy a aktivní ...
 • Odstraňování specifického znečištění při úpravě vody 

  Tázlerová, Radka
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu specifického znečištění ve zdrojích pitné vody a možnostmi odstranění těchto látek během úpravy vody na vodu pitnou. Pozornost byla zaměřena na hormony, pesticidy a ...
 • Stanovení vybraných strobilurinových pesticidů v ječmeni, sladu a pivu 

  Stehlík, Pavel
  Tato diplomová práce se týká stanovení strobilurinových pesticidů v pivu, ječmeni a sladu. Identifikace analytů byla provedena pomocí knihovny hmotnostních spekter a na základě komerčních standardů. Byla provedena následná ...
 • Studium degradace mikropolutantů ve vodách pomocí pokročilých oxidačních procesů 

  Brož, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na prostudování degradace pesticidů pomocí různých pokročilých oxidačních procesů. Najít účinnou metodu k odbourávání těchto mikropolutantů je s jejich rostoucí spotřebou v zemědělském a ...
 • Studium průběhu degradace xenobiotik a biologicky aktivních látek s využitím oxidu titaničitého 

  Píšťková, Veronika
  Heterogenní fotokatalýza s využitím oxidu titaničitého se jeví jako slibná metoda pro odstraňování cizorodých látek z životního prostředí. Cílem této diplomové práce je prostudovat průběh degradace vybraných xenobiotik a ...
 • Use of adsorption for pesticides removal from drinking water sources 

  Biela, Renata; Lukášová, Daniela; Gottwald, Martin (IOP Publishing, 2020-02-07)
  Pesticides can get in drinking water sources above all by means of agricultural activities, and they can negatively affect not only the environment but also our health. Adsorption is one of the water treatment processes ...
 • Účinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlí 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem diplomové práce problematika výskytu pesticidů v životním prostředí a možnost jejich odstranění přes aktivní uhlí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část rešeršní a část praktickou. Rešeršní část je zaměřena ...
 • Vliv pesticidů na mikroflóru vinné révy 

  Damborský, Pavel
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru shrnuje informace o vlivu pesticidů na mikroflóru vinné révy. V úvodu je popsána obecná charakteristika pesticidů, jejich klasifikace, toxicita a stručný přehled. Dále popisuje ...
 • Vliv pokročilých oxidačních procesů na ekotoxicitu pesticidních látek 

  Goma, Bernadette
  Tématem této bakalářské práce je studium vlivu pokročilých oxidačních procesů na ekotoxicitu pesticidních přípravků Metazachlor a Chloridazon. Oba herbicidy jsou běžně využívané na ochranu zemědělských plodin, jako jsou ...
 • Vyhodnocení účinnosti odstraňování pesticidů na rekonstruované úpravně vody 

  Kovačíková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením účinnosti odstraňování pesticidů na rekonstruované úpravně vody. V úvodu je provedena rešerše zaměřená na pesticidy, jejich přísun do zdrojů pitné vody a možnosti jejich odstranění ...
 • Využití organismu Eisenia foetida v testech ekotoxicity 

  Modlitbová, Pavlína
  Pesticidní přípravky používané na ochranu rostlin patří mezi chemické látky, které jsou cíleně vnášeny do životního prostředí. V ČR jsou legálně používané pouze takové pesticidní přípravky, které jsou registrovány SRS ...